Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування

Анотації 

Бенеш Р.В. Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 - машини і процеси поліграфічного виробництва. – Українська академія друкарства, Львів, 2004.

   Дисертацію присвячено питанню автоматизованого аналізу критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування. Вперше здійснено класифікацію систем автоматичного керування на основі відомих класифікаційних ознак за особливостями відбору і опрацювання даних для додрукарського і друкарського устаткування. Класифіковано друкарські машини за системами автоматичного керування на прикладі машин фірми Heidelberg. Вперше розроблено імітаційне моделювання для визначення координат кольору на відбитку при зміні відносної площі друкарських елементів, що реалізовано у програмі МatLab. Запропоновано нові критерії оцінювання якості відбитків: амплітуду оптичної густини фарби, амплітуду та крок відносної площі друкарських елементів на відбитку. Для визначення запропонованих критеріїв якості друкованого зображення розроблено та реалізовано модель базової структури вимірювальної системи зі застосуванням міні-відеокамери. Вперше розроблено тест-шкалу розміром 1,5Ч77 мм, яка складається з елементів для визначення запропонованих критеріїв якості відбитків та проков-зування, розтискування, точності суміщення фарб, що дозволяють контролювати друкарський процес.
   Ключові слова: система автоматичного керування, імітаційне моделювання, критерії якості відбитків, вимірювальна система, шкала.

Бенеш Р.В. Автоматизированный анализ критериев качества оттисков для усовершенствования технологии печати. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук за специальностью 05.05.01 – машины и процессы полиграфического производства. – Украинская академия печати, Львов, 2004.

   Диссертация посвящена вопросу автоматизированного анализа критериев качества оттисков для усовершенствования технологии печати. Проанализированы визуальные и инструментальные методы оценки качества оттисков, существующие нормативные и инструктивно-методические материалы относительно качества печатного изображения с отслеживанием динамики их изменений на протяжении последних лет. Проведен анализ принципов функционирования современных систем автоматизированного управления печатным процессом ведущих зарубежных фирм, таких как PECOM фирмы Man Roland, CP 2000 фирмы Heidelberg, OPERA фирмы KBA. Впервые осуществлено классификацию систем автоматического управления на основании известных классификационных признаков за особенностями отбора и обработки данных для допечатного и печатного оборудования. Классифицировано печатные машины за системами автоматического управления на примере машин фирмы Heidelberg. Предложенная классификация дает возможность лучше сориентироваться в выборе систем управления и в сфере их использования. Впервые разработана имитационная модель расчета координат цвета, что состоит из генератора относительных площадей растровых элементов на оттисках, сумматора относительной площади растровых элементов на оттисках, вычислительного блока и блока создания двумерных графиков в прямоугольной системе координат, которая обеспечивает расчет координат цвета при изменении относительной площади растровых элементов на оттисках. Имитационное моделирование реализовано в программе МatLab. Для проведения исследований выбраны современные методы и средства контролирования качества цветных изображений. Исследовано влияние современных источников света на визуальное оценивание качества оттисков. Установлено, что спектральное распределение мощности люминесцентной лампы дневного света TL-D 18W/950 PHILIPS с цветовой температурой 5300 К пригодно для экспертного анализа восприятия цвета и позволяет использовать источник света для контролирования качества оттисков. Установлена возможность объективного оценивания качества оттисков путем определения координат цвета отсканированного изображения в системе RGB и определения координат цвета с помощью калибратора настольно-издательских систем. Предложены новые критерии оценки качества оттисков: амплитуду оптической плотности краски, амплитуду и шаг относительной площади печатных элементов на оттиске, которые позволяют оценить стабильность работы красочного аппарата печатных машин и искажения печатных элементов в градационной передаче. Выявлено реакцию амплитуды оптической плотности краски для первых ста оттисков тиража, что характеризирует явление переходных процессов в красочном аппарате. Установлено, что максимального значения амплитуда и шаг относительной площади печатных элементов на оттиске достигают в 50%-поле контрольной шкалы. Вследствие чего, 50%-поле послужило элементом разработанной шкалы для контролирования печатного процесса. Для определения предложенных критериев оценки качества печатного изображения разработано и реализовано модель базовой структуры измерительной системы, что обеспечивает оперативное контролирование оттисков. Измерительная система состоит со шкалы контролирования печатного процесса, видеокамеры с оптической системой увеличения, персонального компьютера с видеокартой и соответственного программного обеспечения для обработки информации, сканирования изображения, определения оптических и размерных параметров печатных элементов на оттиске. Впервые разработано шкалу размером 1,5Ч77 мм, которая состоит с элементов для определения предложенных критериев качества оттисков и скольжения, растискивания, точности совмещения красок, что позволяет контролировать печатный процесс.
   Ключевые слова: система автоматического управления, имитационное моделирование, критерии качества оттисков, измерительная система, шкала.

Benesh R.V. Automatized analysis of the criteria quality of imprints for printing technology improvement. – Manuscript.

Dissertation work for the getting of the Candidate of the technological scientific degree according to the speciality 05.05.01 – machines and processes of the printing enterprises. – Ukrainian Academy of Printing, Lviv, 2004.

   This dissertation work is dedicated to the question of automatized analysis of the criteria quality of imprints for printing technology improvement. For the first time have been done the classification of the automatic control systems on base of the present classification features according to peculiarities of the selection and treatment of data for pre-printing and printing equipment. Were classified printing machines according the automatic control system on the examples of the Heidelberg company machines. For the first time have been designed the imitation modeling for the color coordinates determination on the imprint while changing of the printing elements relative area, what is show in the MATLAB program. Were offered new imprints quality criteria: paint optical density range, range and grade of the printing elements relative area on the imprints. For the determination of the offered criteria of the printed images quality had been designed and implemented the model of basic structure of the measuring system with the using of the mini-video cameras. For the first time have been designed the scale of 1,5 – 77 mm, which consists of the elements for the determination of the offered quality criteria of the printed images, sliding, pressing, exactness of ink adjustment and allows to control of the printing process.
   Key words: automation control system, imitation modeling, imprints quality criteria, measuring system, scale.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net