Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Вдосконалення технологічного процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів із полімерних матеріалів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення технологічного процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів із полімерних матеріалів

Анотації 

Кулік Т.І. Вдосконалення технологічного процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів із полімерних матеріалів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.06 – технологія взуттєвих і шкіряних виробів, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2006.

   Дисертація присвячена вирішенню значної прикладної задачі для легкої промисловості – підвищенню споживчих властивостей комбінованих взуттєвих виробів за рахунок диференційованого використання в них полімерних матеріалів із різними механічними властивостями шляхом удосконалення технологічного процесу лиття. Розроблені математичні моделі процесів течії розплаву полімерних матеріалів та утворення зв’язку між ними, які дозволили отримати аналітичні співвідношення для визначення технологічних факторів та конструктивних параметрів прес-форм, що забезпечують задані конфігурацію, механічні властивості та міцність з’єднання частин комбінованих литих виробів.
   Наведені результати експериментальних досліджень впливу технологічних параметрів на експлуатаційні показники та міцність з’єднання частин комбінованих взуттєвих виробів, які підтвердили правильність основних аналітичних підходів.
   Встановлено, що забезпечення течії розплаву в напрямку згину та ковзання при литті нижнього шару двошарової підошви збільшує її зносостійкість в 1,5 – 1,8 разів у порівнянні з мінімально можливою. У той самий час забезпечення течії розплаву при литті верхнього шару в напрямку, перпендикулярному до напрямку згину, приводить до підвищення гнучкості комбінованої підошви в 1,3 – 1,6 разів у порівнянні з мінімально можливою.
   Розроблені практичні рекомендації щодо вибору технологічних параметрів процесу лиття і конструктивних параметрів прес-форм, а також запропоновані конструкції литтєвого обладнання та оснастки для лиття комбінованих взуттєвих виробів з підвищеними споживчими властивостями.
   Ключові слова: технологічний процес лиття, комбіновані взуттєві вироби, полімерні матеріали, споживчі властивості.

Кулик Т.И. Усовершенствование технологического процесса литья комбинированных обувных изделий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.06 – технология обувных и кожевенных изделий, Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена решению значительной прикладной задачи для лёгкой промышленности – повышению потребительских свойств комбинированных обувных изделий за счёт дифференцированного использования в них полимерных материалов с разными механическими свойствами путём усовершенствования процесса литья.
   В диссертации выполнен анализ существующих конструкций технологического оборудования, в результате которого установлено, что они не обеспечивают высокого качества комбинированных изделий, так как не позволяют целенаправленно влиять на механические свойства полимерных материалов. Выявлено, что повышение эксплуатационных показателей комбинированных обувных изделий может быть достигнуто за счёт использования в их составных частях полимерных материалов с соответствующими механическими свойствами путём управления технологическими факторами и конструктивными параметрами технологической оснастки на основе математического моделирования процесса литья. При этом для обеспечения конструктивной целостности комбинированных изделий из полимерных материалов необходимо создать в пресс-форме условия, обеспечивающие высокую прочность соединения их частей между собой.
   Приведены результаты экспериментальных исследований влияния технологических параметров на потребительские свойства и прочность соединения частей комбинированных обувных изделий, которые подтвердили правильность основных аналитических подходов. Максимальное расхождение между аналитическими и экспериментальными данными не превышает 11%.
   Установлено, что течение расплава в направлении изгиба и скольжения при литье нижнего слоя двухслойной подошвы увеличивает её износостойкость в 1,5 – 1,8 раз по сравнению с минимально возможной. В то же время, течение расплава при литье верхнего слоя в направлении, перпендикулярном к направлению изгиба приводит к повышению гибкости комбинированной подошвы в 1,3 – 1,6 раз по сравнению с минимально возможной.
   Максимальная прочность соединения частей комбинированных изделий достигается при температуре предварительно отлитой части из ТЭП – 80±2 °С, из ПВХ – 120±2 °С, ПЭНД – 110±2°С и температуре расплава, впрыскиваемого в пресс-форму, для ТЭП – 200-205 °С, ПВХ – 190-195 °С, ПЭНД – 260-265 °С.
   Разработаны практические рекомендации по выбору технологических параметров, а также предложены конструкции литьевой машины и пресс-форм для литья комбинированных обувных изделий с повышенными потребительскими свойствами.
   Предложены конструкции оснастки и технологического оборудования для литья комбинированных обувных изделий с повышенными потребительскими свойствами и прочностью соединения частей.
   Ключевые слова: технологический процесс литья; комбинированные обувные изделия; потребительские свойства.

Kulik T.I. Improvement of technological process of molding of combined shoe products.– The manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of a candidate of engineering science on a specialty 05.19.06 - technology of shoe and leather products, Kiev National University of Technologies and Design, Kiev, 2006.

   The dissertation is devoted to the solving of a significant applied task for a light industry to increase operational parameters of the combined shoe products for the account of differential use of polymeric materials with different mechanical properties by improvement of molding process. The mathematical models of processes of melt’s flow and establishing of the connection between them are developed which have allowed to receive determining ratios for definition of technological factors and design data of the molds, which provide given configuration, mechanical properties and durability of connection of parts of the combined shoe products.
   It was established, that the melt’s flow in a direction of a bend and sliding at molding of the bottom layer of a sole increases it’s wear resistance in 1,5 - 1,8 times in comparison with the minimal value. The melt’s flow at molding the top layer in a direction, perpendicular to a direction of a bend results in increase of flexibility of the combined sole in 1,3 - 1,6 times in comparison with the minimal value.
   The results of experimental researches of influence of technology factors on operational properties and durability of connection of parts of the combined shoe products are given which have proved the basic analytical decisions.
   The practical recommendations, developed to choose technology factors, and also the designs of the molding machine and molds for molding the combined shoe products with the increased operational properties are offered.
   Key words: a technological process of molding, combined shoe products; operational properties.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення технологічного процесу лиття комбінованих взуттєвих виробів із полімерних матеріалів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net