Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Вдосконалення формних процесів трафаретного та офсетного друку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення формних процесів трафаретного та офсетного друку

Анотації 

Кукура Ю.А. Вдосконалення формних процесів трафаретного та офсетного друку.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва, Українська академія друкарства, Львів, 2006 р.

   Дисертацію присвячено розв’язанню задачі вдосконалення технологічних процесів виготовлення друкарських форм трафаретного і офсетного друку шляхом використання нових фотополімеризаційноздатних матеріалів. Вперше створено ряд композицій на основі модифікованого полівінілового спирту (гідроксильні групи якого заміщені на фрагменти метоксиметакриламіду) і в-дикетонатів металів та похідних фенілгліоксалю. Проведеними дослідженнями цих композицій встановлено взаємозв’язок між їх фізико-хімічними властивостями (фотополімеризаційна здатність, гомогенність і т.п) із технологічними показниками копіювальних шарів на їх основі. Зокрема встановлено закономірності зміни репродукційно-графічних показників та світлочутливості форм трафаретного та офсетного друку при зміні природи та концентрації фотоініціаторів, часу експонування та умов виготовлення форм. Встановлено також закономірності зміни зносотійкості в залежності від складу фотополімеризаційноздатних композицій, природи та концентрації фотоініціатора. Завдяки отриманим результатам встановлено оптимальні з точки зору якісних та експлуатаційних характеристик умови виготовлення форм та рекомендовано склад композицій. Впровадження розроблених матеріалів та практичних рекомендацій дають змогу суттєво вдосконалити технологічний процес виготовлення форм, що підтверджено актами виробничих випробувань.
   Ключові слова: технологічний процес, трафаретні друкарські форми, офсетні друкарські форми, модифікований полівініловий спирт, фотополі-меризаційноздатна композиція.

Kukura Yu. A. Process refinement of production of screen and offset printing plates. – Manuscript.

Thesis for the Candidate of Technical Sciences Degree, Speciality – 05.05.01 – Machinery and Printing Processes.- Ukrainian Academy of Printing, Lviv, 2006.

   This thesis is dedicated to the task solution of improvement of the technological processes of screen and offset printing plate production using new photopolymer materials. For the first time the range of compositions based on modified polyvinyl alcohol (with OH-groups replaced by methoxymethacrylamide) and в-diketonate metals and derivatives of phenylglyoxal has been created. The interrelations of the physical-chemical properties (polymerizing power, homogeneity and so on) and processability indices of the copying films made from the above-mentioned compositions have been determined by conducted research. Particularly, it has been determined that reproduction-graphical characteristics and photosensitivity of screen and offset printing plates depend on the nature and concentration of photoinitiator, exposition and conditions of production. It has also been determined that wearing capacity depends on the photopolymer composition, photoinitiator nature and concentration. Optimal conditions of plate production with relation to qualitative adjectives and field-performance data have been found and the compositions have been recommended, because of obtained result. Manufacturing application of the developed material and practical recommendation enables to improve technological plate production process substantially. It is confirmed by factory testing.
   Key words: technological process, screen printing plates, offset printing plates, modified polyvinyl alcohol, photopolymer composition.

Кукура Ю.А. Совершенствование формных процессов трафаретной и офсетной печати. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.01 – машины и процессы полиграфического производства. – Украинская академия печати, Львов, 2006 г.

   Ускоренное развитие мировой полиграфии, использование новейших информационных и цифровых технологий, вызвало повышение требований на всех этапах изготовления печатной продукции, особенно к формным процессам. Несмотря на стремительное внедрение технологий, которые исключают процесс изготовления форм или используют для этого новые материалы, основная масса полиграфической продукции изготовляется согласно традиционным технологическим процессам, которые используют в формном производстве разнообразные фотополимеризующиеся материалы.
   Цель работы состояла в совершенствовании процесса изготовления трафаретных и офсетных печатных форм путем внедрения фотополимеризующихся материалов на основании модифицированного поливинилового спирта для повышения эффективности этого процесса.
   Объектом исследований служили технологические процессы изготовления трафаретных и офсетных форм с использованием копировальных слоев на основании модифицированного поливинилового спирта.
   В работе были использованы методы ИК-спектроскопии, ЭПР-спектроскопии, динамической механической спектроскопии, оптической спектроскопии, ДСК, нелинейной и акустооптики и др.
   В результате проведенных экспериментов синтезированы ряды новых фотополимеризующихся композиций на основании модифицированного поливинилового спирта и в-дикетонатов металлов, а также производных фенилглиоксаля. С помощью перечисленных выше методов доказана высокая фотополимеризующая способность этих систем, их гомогенность. Установлены структурные изменения, что происходят в системах под действием УФ-излучения.
   В результате проведенных исследований установлены закономерности изменений репродукционно-графических показателей и светочувствительности форм трафаретной и офсетной печати при изменении природы и концентрации фотоинициатора, времени экспонирования и условий изготовления форм. Установлено также закономерности изменений износостойкости в зависимости от состава фотополимеризующихся композиций, природы и концентрации фотоинициатора.
   Разработано новые фотополимеризующиеся композиции, которые могут использоваться как в процессах трафаретной, так и офсетной печати.
   Установлено закономерности изменения физико-химических свойств фотополимеризующихся композиций под действием УФ-излучения и механических нагрузок, а также структурные изменения в копировальных слоях, которые происходят в процессе изготовления форм. Установлено, что полученные зависимости подтверждают вышеупомянутые закономерности изменений технологических параметров и объясняют их природу. В результате проведенных исследований усовершенствовано существующие технологические процессы изготовления и эксплуатации форм трафаретной и офсетной печати и подтверждена эффективность использования в этих процессах фотополимеризующихся композиций на основании модифицированного поливинилового спирта.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення формних процесів трафаретного та офсетного  друку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net