Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету

 Анотації

Мединська Ю.Я.“Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету”, рукопис на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

19.00.01 – загальна психологія, історія психології.Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова Одеса, 2005.

   Дисертаційна робота є науково-методологічним дослідженням, проведеним на стику етнопсихології та аналітичної (юнгіанської) психології, експериментальна частина якого реалізована у форматі тренінгово-терапевтичної роботи (ТТР) у групах осіб похилого віку. Об’єктом дослідження є колективне несвідоме як глибинно-психологічний чинник рис етнічного менталітету, предметом - структура колективного несвідомого в контексті глибинно-психологічного спричинення рис етнічного менталітету. Актуальність досліджуваної тематики має чотири виміри: теоретичний (побудова та верифікація авторської гіпотези стосовно невирішеної наукової проблеми); методологічний (синтезування інструментарію наукового пошуку на стику двох дисциплін); прикладний (розробка та апробація методик ТТР з урахуванням поставлених дослідницьких цілей); соціально-просвітницький (сприяння запровадженню у вітчизняний науковий дискурс сучасних герменевтичних прийомів та подоланню критичної налаштованості носіїв етнічного менталітету щодо його негативних сторін).
   На основі аналізу сучасних наукових підходів до розуміння феноменів менталітету, ментальності, закономірностей життєдіяльності етнічних спільнот обґрунтоване визначення поняття “етнічного менталітету” як багатовимірної інформаційної психічної структури, котра може бути детермінована як на генетичному рівні, так і без вузько біологічної причинності і реалізується на основі та завдяки циркуляції інформаційних потоків (психічних змістів) різної значимості та міри упорядкованості, відмінної інтенсивності та ступеня усвідомленості, глибини причинно-наслідкових та акаузальних зв’язків, котрі всі разом інтегруються у етнічну ідентичність.
   Аналітичне опрацювання юнгіанської глибинно-психологічної концепції стосовно питань структури психічного апарату та особливостей індивідуального психічного розвитку є основою для представлення сутнісного змісту, теоретичного доведення, методологічного обґрунтування та емпіричної перевірки таких авторських гіпотез: а) етнічний менталітет як одна із форм групової ідентичності є маніфестацією колективного несвідомого; б) у контексті спричинення рис етнічного менталітету доцільно розглядати колективне несвідоме як дворівневе, а саме як таке, що складається із найбільш глибинного – універсального – прошарку, та поверхневого – етнічно-специфічного. Найглибший рівень колективного несвідомого генерує універсальні архетипічні констеляції, котрі опрацьовує і трансформує етнічно-специфічний прошарок. Тому всезагальні мотиви виникають у міфології, релігії, мистецтві, а також в індивідуальному досвіді лише в етнічно-специфічному аранжуванні.
   З метою емпіричної верифікації авторської гіпотези стосовно структурування колективного несвідомого організовано експеримент у формі групової ТТР з особами “післяполудневого” (за К.Г. Юнгом), похилого віку. В процесі ТТР застосовувались методи ампліфікації та активної уяви, описані та обґрунтовані у психотерапевтичної концепції юнгіанської психології. Підготовчим етапом для застосування згаданих методів стало аналітико-синтетичне опрацювання слов’янської, єгипетської, австралійської і китайської міфологічних систем та побудова матриць архетипічних змістів як інформаційно-методичної бази психологічного експерименту. На основі результатів контент-аналізу протоколів групових занять диференційовано чотири типи когнітивно-емоційних комплексі-реакцій (КЕКР) акцептації та шість типів КЕКР відкидання, котрі виникали у групах при застосуванні міфологічної символіки. Відтак перевірено зв’язок між походженням архетипічної символіки (автентична та іноетнічна) і здатністю носіїв конкретного етнічного менталітету до її конструктивного опрацювання під час ТТР. Виявлено статистично достовірну кореляцію між автентичним походженням міфологеми та її кращою, порівняно з іноетнічною символікою, придатністю для символізації індивідуального досвіду, світоглядних установок, особливостей Я-концепції тощо. Натомість іноетнічні міфологеми частіше описують аспекти психічної реальності, котрі не актуальні або ж не опрацьовані представниками тієї чи іншої етнічної спільноти.
   На основі якісної інтерпретації отриманих даних визначена специфіка менталітету українського етносу: архетипічні констеляції відображають результати незавершеної сепарації від материнського об’єкта, котрий у сприйнятті носія українського менталітету постає або як ідеалізований, або як нереально-абстрактний. У першому випадку процес сепарації застрягає на початковому етапі (ідеалізація), а наступні стадії (знецінення та конструювання реального образу) не реалізуються. Другий варіант виникає в результаті псевдосепарації, коли етап знецінення “випадає”, сконструйований в результаті образ є штучним, утвореним через заперечення інтенсивності деяких рис, невизначено-абстрактним, а тому недоступним для побудови реального стосунку. Однією з основних архетипічних структур українського менталітету, котрі генеруються на рівні універсального колективного несвідомого та аранжуються його етнічно-специфічним прошарком, є бінарний архетип Матері-й-Дитини, котрий рідко розвивається у інші, не симбіотичні за формою архетипічні форми.
   Ключові слова: колективне несвідоме, міфологія, етнічний менталітет, бінарний архетип Матері-й-Дитини, порушення сепарації.

Мединская Ю.Я.  “Коллективное бессознательное как глубинная детерминанта этнического менталитета”, рукопись на соискание ученой степени кандидата психологических наук.

19.00.01 – общая психология, история психологии. Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова Одесса, 2005.

   Диссертационная работа является исследованием, построенным на основе синтеза принципов этнопсихологии и юнгианской глубинной психологии. В ней представлено теоретическое доказательство, методологическое обоснование и эмпирическая проверка гипотез о том, что: а) этнический менталитет как одна из форм групповой идентичности является манифестацией коллективного бессознательного; б) в контексте детерминации особенностей этнического менталитета целесообразно рассматривать коллективное бессознательное как состоящее из универсального и этнически-специфического уровней. Первый уровень генерирует универсальные архетипические констелляции, которые затем трансформируются на втором. Статистический анализ результатов эксперимента свидетельствует о достоверной корреляции между способностью его участников более конструктивно интегрировать при символизации собственного опыта аутентические за происхождением мифологемы, чем иноэтнические. Качественная интерпретация полученных данных показывает, что архетипические констелляции украинского этноса отображают стагнацию процесса сепарации, трудности в развитии бинарного архетипа Матери-и-Ребенка в иные, не симбиотические за формой, архетипы.
   Ключевые слова: коллективное бессознательное, мифология, этнический менталитет, бинарный архетип Матери-и-Ребенка, нарушения сепарации.

Medynska J. "Collective unconsciousness as deep determinant of ethnic mentality", manuscript on obtaining of candidate degree in psychology.

19.00.01 — general psychology, history of psychology. Odessa national university named after I.Mechnikov Odessa, 2005.

   The dissertaion is a research based on synthesis of ethnopsychological and Jung's profound psychology principles. Theoretical provement, methodological ground and empiric checking of hypothesis have been presented there: a) ethnic mentality as one of the forms of group identity is considered to be manifestation of collective unconsciouness; b) in the context of determining peculiarities of ethnic mentality it is worth considering collective unconsciousness as universal and ethnically specific levels. The former level is generating archetypical constellations which are being transformed on the former one. Statistical analysis of the experiment results demonstrates true correlation between its participants' ability to integrate more constructively in case of personal backround symbolising of authentic by origin mythologems than extraethnical ones. Qualitative interpretation of the obtained data shows that archetypical constellations of Ukrainian ethos depict stagnation of the separation process, difficulties in development of the binary archetype Mother-and-Child into various, not symbiotic by their forms, archetypes.
   Key words: collective unconsciousness, methodology, ethnic mentality, binary archetype Mother-and-Child, infringements of separation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net