Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Містичний досвід в контексті осягнення моралі як духовного феномена
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Містичний досвід в контексті осягнення моралі як духовного феномена

 Анотації

Подолян Г.П. Містичний досвід в контексті осягнення моралі як духовного феномена. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю: 09.00.07 – етика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню значення й можливості використовування містичного досвіду як культурного артефакта для обґрунтування моралі як духовного феномена в контексті сучасних змін етико-теоретичних парадигм. На підставі аналізу історико-філософської, етичної, релігієзнавчої й культурологічної джерельної бази визначаються роль, сфера й межі можливої кореляції між мораллю й містичним досвідом як культурним артефактом. З’ясовано, що містичний досвід має значиму міру евристичного потенціалу для втілення його здобутків в сучасному етичному пізнанні для осягнення сутності морального феномена. Площиною їх взаємодоповнення й співвідносності є система моральних вимог і морального вдосконалення, яка задає й межі цієї взаємодії. Також приділяється увага проблемам сучасного розуміння специфіки моралі. Відзначається, що проблеми розгляду моралі на основі віднесення її до сфери духовності, аналіз її духовно-практичного буття мало дослідженні і тому викликають науковий інтерес. Підкреслюється, що осмислення моралі як духовного феномена сприяє виявленню засад, які визначають єдність її внутрішньої структури і комплексний характер взаємодії з іншими формами духовної сфери. Акцентується увага на особливостях раціонально-теоретичного пізнання моралі, оцінці місця й ролі раціоналізму в класичній етиці, виявленні провідних тенденцій сучасного філософсько-етичного дискурсу, аналізі феномена містичного досвіду в існуючих формах містично-релігійної практики, філософських та наукових інтерпретаціях містицизму.
   Ключові слова: мораль, етика, моральне самовдосконалення, містичний досвід, містицизм, сучасні етико-теоретичні парадигми.

Подолян Г.П. Мистический опыт в контексте постижения морали как духовного феномена. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.07 – этика. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию мистического опыта как культурного артефакта и его возможного значения для постижения морали как духовного феномена в контексте современных изменений этико-теоретической парадигмы. В работе предпринимается попытка постановки проблемы эвристической значимости духовно-мистического опыта в познании морали.
   На основании анализа историко-философской, этической, религиоведческой и культурологической базы определяются роль, сфера и пределы возможной корреляции между моралью и мистическим опытом.
   В ходе исследования особое внимание уделяется проблемам современного понимания специфики морали. Подчеркивается, что исследование морали как феномена духовности способствует выявлению ее оснований, определяющих единство внутренней структуры и комплексный характер взаимодействия с другими формами духовности.
   Исходя из рассмотрения истории развития европейской этики, определяется, что рационализм является ее доминирующей тенденцией, указывается на ограниченность такого подхода к пониманию сущности морали. Методология рационализма не позволяет этическому познанию осмыслить глубинные основания моральных феноменов, большинство из которых нерационализируемы. В работе акцентируется внимание на необходимости поиска альтернативной позиции в этическом исследовании морали.
   Важной составляющей изучения является проблема функционирования морали в духовно-мистическом опыте. Анализируются философско-религиозные основания и практические методики мистических традиций брахманизма, буддизма, индуизма, дзэн-буддизма, христианства, суфизма и соответствующих им систем нравственного совершенствования. Доказывается, что высокий уровень нравственного совершенства является исходной ступенью мистического становления. Обнаруживается содержательная близость восточных и западных вариантов нравственного совершенствования в мистических практиках.
   Исследуется, что заинтересованность европейской культуры ХХ ст. мистицизмом вызвала необходимость более широкого спектра изучения данной темы. В работе духовно-мистическая сторона культуры представлена в комплексном рассмотрении как основа мистической практики, определяющий элемент эзотеризма и форм религиозной жизни, объект теоретического и философского анализа, воплотившийся в культурных традициях брахманизма, буддизма, индуизма, дзэн-буддизма, христианства, суфизма. На основании конкретных примеров делается вывод о значимости и перспективности изучения мистического опыта как культурного артефакта.
   Особо важной в ракурсе такого исследования представляется необходимость выяснения или, хотя бы, постановки проблемы продуктивности духовно-мистического опыта для современных этических исследований специфики морали. Существующие позиции ученых по данной проблеме можно условно разделить на позитивные и негативные. Суть последних сводится к утверждению необоснованности претензий мистицизма влиять или определять основания других форм духовности. Последователи позитивного признания мистической традиции утверждают, что есть определенный параллелизм и даже гармония между физическими концепциями и мистическим опытом мироотношения и мировосприятия.
   Повышению проблемности рассмотрения данного вопроса способствует и внимание к идеям морально-мистических оснований духовности, разрабатываемых представителями философии Украины и русской религиозной философии.
   В ходе исследования выясняется, что мистический опыт, рассмотренный как объект теоретического анализа в качестве культурного артефакта, является эвристически плодотворным расширением исследовательского поля этического изучения специфики самого морального феномена.
   Ключевые слова: мораль, этика, нравственное самосовершенствование, мистический опыт, мистицизм, современные этико-теоретические парадигмы.

Podolyan G.P. Mystical experience in a context of comprehension of moral as spiritual phenomenon. - Manuscript.

Dissertation on seeking a scientific degree of the candidate of philosophical sciences on subject of 09.00.07 - Ethics. - Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2004.

   The dissertation is devoted to research of value and an opportunity of use of mystical experience as cultural "artefact" for substantiation of moral as spiritual phenomenon in a context of modern changes of ethico-theoretical paradigms. On the basis of the analysis historico-philosophical, ethical, religious and culturalogical bases are defined a role, sphere and limits of possible correlation between morals and mystical experience as cultural "artefact". It is found out, that mystical experience has a significant measure of heuristic potential for an embodiment of its achievements in modern ethical knowledge. The plane of their supplement and correlation is a system of moral requirements and moral improvement which sets also borders of this interaction. Also, paid attention to problems of modern understanding of specificity of morals, features of its rational - theoretical knowledge, an estimation of a place and a role of rationalism in classical ethics, to revealing of leading tendencies of a modern philosophy-ethical discourse, the analysis of a phenomenon of mystical experience in existing forms of mystical-religious practice, philosophical and scientific interpretations of mysticism.
   Key words: morals, ethics, moral improvement, mystical experience, mysticism, modern ethico-theoretical paradigms.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Містичний досвід в контексті осягнення моралі як духовного феномена

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net