Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Закономірності впливу термічної обробки деревинностружкових плит на їх фізико-механічні та екологічні показники
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Закономірності впливу термічної обробки деревинностружкових плит на їх фізико-механічні та екологічні показники

Анотації 

Лелюк Д. І. Закономірності впливу термічної обробки деревинностружкових плит на їх фізико-механічні та екологічні показники: – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.07 - машини та процеси лісівничого комплексу. - Національний лісотехнічний університет України, Львів, 2007. - 176 с.

   Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі визначення закономірностей зміни фізичних (вологість, розбухання у воді), механічних (міцність на поперечний згин, міцність на розтяг перпендикулярно пласті, питомий опір витягуванню цвяхів) та вмісту формальдегіду деревинностружкових плит у процесі їх термічної обробки. Середня температура плит в процесі початкового нагрівання і термічної обробки визначені теоретично-розрахунковим шляхом. Інші фізико-механічні показники визначені експериментальним шляхом, а закономірності їх зміни описані емпіричними залежностями. В результаті досліджень знайдено, що водостійкість плит та їх міцність на згин збільшуються, але дещо знижується міцність плит на розтяг перпендикулярно пласті та на питомий опір витягуванню цвяхів. Вдвічі зменшується їх токсичність за вмістом формальдегіду.
   Ключові слова: деревинностружкова плита, вологість, розбухання, міцність, вміст формальдегіду, термічна обробка, гартувальна камера.

Лелюк Д. И. Закономерности влияния термической обработки древесностружечных плит на их физико-механические и экологические показатели. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.05.07 - машины и процессы лесного комплекса. - Национальный лесотехнический университет Украины, Львов, 2007. - 176 с.

   Диссертация посвящена решению актуальной научно-технической задачи определения закономерностей изменения физических (влажность, разбухание в воде), механических (прочность на поперечный сгиб, прочность на растяжение перпендикулярно пласти, удельное сопротивление вытягиванию гвоздей) и содержания формальдегида древесностружечных плит в процессе их термической обработки. Средняя температура плит в процессе начального прогревания и термической обработки определены теоретически-рассчетным путем. Другие физико-механические показатели определены экспериментальным путем, а закономерности их изменения описаны эмпирическими зависимостями. В результате исследований выявлено, что водостойкость плит и их прочность на изгиб увеличивается, но несколько снижается прочность плит на растяжение перпендикулярно пласти и на удельное сопротивление вытягиванию гвоздей. Вдвое уменьшается их токсичность за содержанием формальдегида.
   Для определения средней температуры плиты в процессе термической обработки составлены дифференциальные уравнения таплопроводности, которые решены с использованием преобразований Лапласса при соответственных начальных и граничных условиях. Динамика изменения температуры воздуха и плит в процессе их начальной обработки определены с использованием уравнений теплового баланса. Для проведения экспериментальных исследований разработана и изготовлена лабораторная закалочная камера, в которой подвергались термической обработке промышленные образцы древесностружечных плит. В результате проведенных исследований разработаны рекомендации по технологии термической обработки древесностружечных плит и конструкция закалочной камеры промышленного образца, предложена методика ее технологического, теплового и аэродинамического расчета, определена экономическая и социальная эффективность проведения термической обработки.
   Ключевые слова: древесностружечная плита, влажность, разбухание, прочность, содержание формальдегида, термическая обработка, закалочная камера.

Lelyuk D.I. The effect of thermic processing of partical boards on their physical, mechanical and ecological characteristics. – Manuscript.

Dissertation thesis for obtaining Ph.D. degree of technical sciences on speciality 05.05.07 – machines and processes of the forestry complex. – Ukrainian National University of Forestry and Wool Technology of Ukraine., Lviv, 2007. – 176 p.

   The thesis is dedicated to the solution of an actual technological problem on the definition of regularities of the change of physical (moisture content, swelling in water), mechanical (bending strength, tensile strength perpendicular to board, resistivity to a parachute extraction of tacks) and contents of formaldehyde of particleboard during their heat treatment. Mean temperature of board during initial heating and the heat treatments are determined by a theoretical and computational way. Other physical and mechanical parameters are determined by an experimental way, and regularities of their change are described by empirical formulas. As a result of researches is established, that water resistance of board and their bending strength are augmented, but tensile strength perpendicular to board and resistivity to a parachute extraction of tacks slightly decrease. Toxicity of boards decreases by two times.
   Keywords: particleboard, moisture content, clay swelling, strength, content of formaldehyde, heat treatment, hardening chamber.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Закономірності впливу термічної обробки деревинностружкових плит на їх фізико-механічні та екологічні показники

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net