Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти

Анотації 

Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

   Дисертація присвячена з’ясуванню теоретичних та методологічних засад філософсько-релігієзнавчого дослідження проблем езотерики. Доведено, що для того, щоб розглянути езотерику як таку, потрібно вказати на трансцендентальні причини, на “умови можливості” (трансцендентальні умови) езотерики. Визначено і прояснено базові поняття, які необхідні у дослідженні езотерики та показане сутнісне і формальне співвідношення цих понять: увага зосереджена на понятті, яке б позначало вищу реальність езотерики і не несло аксіологічних коннотацій. Заявленим вимогам відповідає термін “сакральне” або “священне”. На основі аналізу різних підходів у розумінні поняття “езотерика” у різних дослідників було сформоване власне робоче визначення цього поняття. Езотерику пропонується розуміти як найбільш широке поняття (технічний термін), до обсягу якого входять поняття “містика” та “магія”. Відповідно до цього, пропонується визначати термін “езотерика” як родове по відношенню до понять “містика” та “магія”, які є її (езотерики) видами.
   Проаналізовано поняття “езотерична настанова свідомості” та виокремлено фактори, які впливають на її формування. Проаналізовано перехід від неезотеричних настанов до езотеричної через зміну, пластів “життєвого світу”, зміну горизонту, контексту, підґрунтя. Ці пласти перебувають у щільній залежності. Виокремлено два етапи, які необхідні для актуалізації езотеричної настанови свідомості: етап “прояснення” та етап “трансцендування”. Розрізнено необхідні рівні зміни свідомості, які виникають на шляху (в процесі) зміни свідомості: 1. рівень MIND; 2. трансперсональна область; 3. екзістенційний рівень; 4. рівень Его; 5. рівень Тіні. Описуються й аналізуються види езотерики в залежності від розрізнення цілей.
   Ключові слова: езотерика, трансценденція, екзотерика, феномен, трансцендентальні причини, магія, містика.

Хромец В.Л. Эзотерика: философско-религиоведческие аспекты. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 – религиоведение. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2007.

   Диссертация посвящена выяснению теоретических и методологических основ философско-религиоведческого исследования проблем эзотерики. Доказывается, что для того, чтобы рассмотреть эзотерику как таковую, необходимо указать на трансцендентальные причины, на “условия возможности” (трансцендентальные условия) эзотерики. Определены и прояснены базовые понятия, которые необходимы для исследования эзотерики и показано сущностное и формальное соотношение этих понятий: акцентируется внимание на понятии, которое обозначает высшую реальность эзотерики. Заявленным требованиям отвечает термин “сакральное” или “священное”. На основе анализа разных подходов в понимании понятия “эзотерика”, у разных исследователей было сформировано свое рабочее определение этого понятия. Понятие “эзотерика” предлагается понимать как наиболее широкое понятие (технический термин), в объем которого входит понятие мистика и магия. В соответствии с этим, предлагается определять термин “эзотерика” как родовое по отношению к понятиям “мистика” и “магия”, которые являются ее (эзотерики) видами. Выделены характерные черты эзотерики. Религии, начиная с архаичных традиций и заканчивая мировыми религиями, имеют свою эзотерическую часть; иногда выявление эзотерической части является проблематичным. Определены общие и отличительные черты трех феноменов: религии, магии и мистики – каждый из этих феноменов рассматривается как форма практики, указывается сходство методов достижения целей в мистике и магии. Но именно различение целей дает основания четко различить две разные фундаментальные позиции в отношении сакрального, хотя мистика и магия часто используют один и тот же язык, инструменты и подходы, отличие между магией и мистикой заключается в том, что мистика определяет сакральное (абсолют) как самоцель, а магия использует силу сакрального ради достижения утилитарных целей. Объясняется, что такое субъект эзотерики, то есть в развернутом виде раскрывается феноменология эзотерики. То есть каким образом осуществляется преодоление человека повседневного и “творение” человека эзотерического. Проанализировано понятие “эзотерическая установка сознания” и выделены факторы, которые влияют на ее формирование. Проанализирован переход от неэзотерических установок к эзотерической, через изменение так называемых пластов жизненного мира, изменение горизонта, контекста, основания. Эти пласты находятся в тесной зависимости. Выделены два этапа, которые необходимы для актуализации эзотерической установки сознания: этап “прояснения” и этап “трансцендирования”. Разделяются необходимые уровни изменения сознания, которые возникают на пути (в процессе) изменения сознания: 1. уровень MIND; 2. трансперсональная область; 3. экзистенциальный уровень; 4. уровень Эго; 5. уровень Тени. Осуществлено описание и анализ видов эзотерики на основании различения целей.
   Ключевые слова: эзотерика, трансценденция, экзотерика, феномен, трансцендентальные причины, магия, мистика.

Khromets V.L. Esoteric: philosophical and religious studies aspects. – Manuscript.

The dissertation for the Candidate degree of Philosophical Sciences, speciality 09.00.11 – Religion Studies. – T. Schevchenko National University – Kyiv, 2007.

   The dissertation dedicates to the research of theoretical and methodological bases of esoteric. Proved, that in order to consider esoteric as such, it is necessary to specify on transcendental reasons, on the “terms of possibility” (transcendental terms) of esoteric. Certain and base concepts which are needed for research of esoteric, and essence and formal correlation of these concepts is shown. Certain and base concepts which are needed for research of esoteric and essence and formal correlation of these concepts is shown: attention is accented on a concept which designates higher reality of esoteric. The declared requirements are answered by or “sacred”. On the basis of analysis of different approaches in understanding of concept “esoteric” for different researchers it was formed actually working determination of this concept. It is suggested to understand a concept “esoteric” as the wildest concept (technical term), the concept of mystic and magic is included in the volume of which.
   Two stages are selected, which are needed for actualization of the esoteric setting of consciousness: stage of “clearing” up and stage. There are necessary levels changes of consciousness, which arise up on the way (in a process) of change of consciousness: 1. level of MIND; 2. тtranspersonal area; 3. existential level; 4. level of Ego; 5. level of Shade. Description and analysis of types is carried out on the basis of distinction of aims.
   Key words: esoteric, transcendence, exoteric, phenomenon, transcendental reasons, mystic, magic.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net