Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Визначення оптимальних параметрів заготівлі, розстилу та механічної обробки лляної соломи
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Визначення оптимальних параметрів заготівлі, розстилу та механічної обробки лляної соломи

Анотації 

Шудрік І.В. Визначення оптимальних параметрів заготівлі, розстилу та механічної обробки лляної соломи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2007.

   Дисертація містить теоретичні та експериментальні дослідження зміни якості лляного волокна на окремих стадіях технологічного процесу первинної обробки лляної сировини. У роботі проведено кореляційний аналіз впливу біометричних характеристик лляної соломи на вихід і міцність лубу, а також терміну розстилання соломи і режимів механічної обробки трести на вихід, міцність і лінійну густину лляного волокна.
   На основі кореляційного аналізу для різних сортів льону-довгунця одержано залежності виходу лубу від довжини стебел соломи і міцності лубу від діаметра стебел, які дозволяють з імовірністю 93,7 % визначити відсотковий вміст лубу в соломі за довжиною стебел та з імовірністю 96,9 % спрогнозувати міцність лубу за показниками діаметра стебел. За допомогою кореляційного аналізу встановлено, що із трести з терміном приготування 20 діб і оптимальними показниками відокремлюваності в межах 6,5-7,0 од. одержують найбільш міцне волокно з показниками розривного навантаження 13,3 – 15,2 даН і з лінійною густиною 118 –126 текс. На основі аналізу кореляційних залежностей міцності та лінійної густини волокна від тиску пружин у парах м’яльних вальців визначено оптимальні режими обробки трести на м’яльних машинах.
   Впровадження результатів досліджень у виробництво дозволило підвищити якість трести від 0,75 до 1,5 номера. Економічний ефект від підвищення номера трести становить 225 грн. на 1 тонну сировини.
   Ключові слова: лляна солома, треста, біометричні характеристики, відокремлюваність, міцність, лінійна густина, вихід волокна, кореляційний аналіз.

Шудрик И.В. Определение оптимальных параметров заготовки, расстила и механической обработки льняной соломы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05. 18. 03 – первичная обработка и хранение продуктов растениеводства. – Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2007.

   Диссертация содержит теоретические и экспериментальные исследования формирования качества льняного волокна на отдельных стадиях технологического процесса первичной обработки льняной соломы. Исследование биометрических показателей льняной соломы, таких как диаметр и длина стеблей, свидетельствуют о том, что между этими показателями и основными физико-механическими характеристиками волокна существует качественная взаимосвязь. Для установления количественной связи между исходными показателями качества льняной соломы – длиной и диаметром стеблей – и характеристиками полученного волокна необходимо провести корреляционный анализ.
   Анализ результатов экспериментальных исследований влияния сроков приготовления льняной тресты на отделяемость и физико-механические характеристики волокна показал, что увеличение срока расстила соломы от 10 до 30 суток обуславливает рост отделяемости от 3,8 до 8,7 ед., который приводит к значительному изменению показателей качества льняного волокна. Так, линейная плотность волокна уменьшается от 215 до 97 текс, его прочность снижается с 15,0 до 7,8 даН, а выход волокна уменьшается от 19,5 до 17,6 %. В соответствии с результатами исследований оптимальный срок вылежки соломы составляет 20 суток. За этот период существенно уменьшается линейная плотность и одновременно сохраняются высокие показатели прочности и выхода волокна.
   Механическая обработка льняной тресты на мяльных машинах приводит к снижению прочности волокна, но способствует увеличению его тонины, т.е. уменьшению линейной плотности. Поэтому важной задачей диссертационной работы является поиск оптимальных режимов обработки тресты на мяльных машинах, при которых будут достигаться нормированные значения линейной плотности без потери прочности волокна. Для этого необходимо проанализировать количественную зависимость между интенсивностью промина, т.е. давления в парах мяльных вальцов, и качеством полученного волокна.
   В связи с этим в работе проведен корреляционный анализ влияния биометрических характеристик льняной соломы на выход и прочность луба, сроков расстила соломы и отделяемости тресты выход, прочность и линейную плотность волокна, механической обработки на изменение вышеприведенных показателей качества волокна. На основе корреляционного анализа получены зависимости выхода луба от длины стеблей льняной соломы разных сортов льна-долгунца, которые позволяют с вероятностью 93,7 % определять по длине стеблей процентное содержание луба в соломе, которая поступает на переработку.
   Для разных сортов льна-долгунца определена высокая корреляционная зависимость прочности волокна от диаметра стеблей соломы, при помощи которой получена возможность с вероятностью 96,9 % спрогнозировать прочность волокна, выделяемого после переработки, по значениям диаметра стеблей. Разработаны рекомендации по использованию корреляционных зависимостей выхода и прочности луба от биометрических характеристик льняной соломы при расчетах с поставщиками сырья без проведения ее технического анализа. Установлено, что для получения льняной соломы, наиболее пригодной для получения волокна высокого качества, с выходом луба до 42 % и прочностью луба до 25 даН, необходимо, чтобы средний диаметр стеблей находился в пределах 1,3 – 1,4 мм, а длина стеблей соломы составляла 75,6 – 76,3 см.
   Определены оптимальные сроки расстила соломы для получения льняной тресты с показателями отделяемости 6,5 – 7,0 единиц, при которой одновременно с сохранением прочности волокна достигается высокая степень разволокнения лубяных пучков, снижается линейная плотность волокна после его дальнейшей переработки.
   При помощи корреляционного анализа зависимости прочности, выхода и линейной плотности волокна от отделяемости тресты определено, что при оптимальных значениях отделяемости 6,5 – 7,0 единиц получается наиболее прочное волокно со значениями разрывной нагрузки 13,3 – 15,2 даН и с линейной плотностью 118 – 126 текс. Установленная зависимость прочности волокна от отделяемости имеет коэффициент корреляции 0,796, а для зависимости линейной плотности от отделяемости коэффициент корреляции равен 0,979. Полученные корреляционные зависимости предложено ввести в государственные стандарты для расчета прочности и линейной плотности волокна по показателям отделяемости тресты. На основе корреляционных зависимостей прочности и линейной плотности волокна от давления пружин в парах мяльных вальцов разработаны оптимальные режимы обработки тресты на мяльных машинах.
   Производственное внедрение результатов исследований позволило повысить качество тресты от 0,75 до 1,5 номера за счет применения оптимальных сроков расстила.
   В результате повышения номера тресты экономический эффект составляет 225 грн. на 1 тонну тресты.
   Ключевые слова: льняная солома, треста, биометрические характеристики, отделяемость, прочность, линейная плотность, выход волокна, корреляционный анализ.

Shudryk I.V. Definition of optimal parameters of storage, dew-retting and mechanical processing of linen straw. – Manuscript.

Thes is for condidate degree by speciality 05.18.03 – Primary processing and storage of productus of crop production. – Kherson National Technical University, Kherson, 2007.

   The thesis is developed to the theoretical and experimental researches of formation of quality of a linen fibre at different stages of techological process of primary processing of linen straw. The correlation analysis of the influence of biometric characteristics of linen straw on an output of bast fibre and durability of a fibre, terms of spreading out the separability of stork on durability and linear durability of a fibre. Mechanic treatment on cyange of the same parameters of a fibre quality is carried out. On the basis of the correlation analysis the dependences of an output of bast fibre from length of stalks of linen straw of different grades of long-stalked flax which allow with probability of 93,7 % to determine by the length of stalks percentage of the content of bast fibre in straw taken for processing are received.
   For different grades of long-stalked flax high correlanion dependence of durability of a fibre on diameter of stalks of straw by means of which the opportunity with probability of 96,9 % to predict durability of the fibre allocated after processing on values of diameter of stalks is determined.
   By means of the correlation analysis of dependence of dependence of durability, an output and linear density of a fibre from separability of the storks determined, that at optimum values of separability 6,5-7,0 units, the strongest turns out fibres with with values 13,3 – 15,2 is given and with linear density 118 – 126. Results of industrial introduction of research allowed to achieve the quality of stork from 0,75 up to 1,5 numbers due to application of optimum terms of spreading out of flax.
   Consequently the increase of number of stork makes econovic benefit whish is 225 grn for 1 ton.
   Key words: linen straw, retted straw, biometric characteristics, separability, durability, linear density, the content of a fibre, correlation dependence.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Визначення оптимальних параметрів заготівлі, розстилу та механічної обробки лляної соломи

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net