Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Інтенсифікація процесів колорирування бавовняних тканин прямими і кубовими барвниками
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інтенсифікація процесів колорирування бавовняних тканин прямими і кубовими барвниками

Анотації 

Інтенсифікація процесів колорирування бавовняних тканин прямими і кубовими барвниками. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03. –технологія текстильних матеріалів. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2007.

   Робота присвячена пошуку та розробці нових способів інтенсифікації процесів фарбування та друкування текстильних матеріалів, які можуть забезпечити підвищення ступеня фіксації барвника на волокні та якості забарвлених тканин, зниження витрат на процес опорядження тканин, підвищення екологічної чистоти технології.
   При виборі способу інтенсифікації виходили з електронної теорії фарбування. За положеннями електронної теорії фарбування електронні процеси, що відбуваються на поверхні текстильного матеріалу, відіграють значну роль і визначають кінцевий результат, а тому, впливаючи на ці процеси, можна керувати процесом надання тканинам забарвлення.
   Вивчено вплив добавок слабких відновників у невеликих концентраціях (1 г/л), зокрема тіосечовини та глюкози, на процеси фарбування прямими та на процеси фарбування і друкування кубовими барвниками. Показано, що рекомендації щодо використання тіосечовини як інтенсифікатора процесу фарбування прямими барвниками можуть бути надані лише для окремих марок прямих барвників внаслідок здатності тіосечовини утворювати з деякими барвниками сполуки включення. Показано також, що ефективність впливу слабких відновників на сорбцію прямих барвників підвищується зі збільшенням вмісту іонів металу на поверхні волокна, що свідчить на користь електронної теорії фарбування. Показано, що добавки тіосечовини забезпечують стабільне підвищення сорбції кубових барвників на тканинах, незалежно від марки барвника та способу його застосування. Підвищення ступеня фіксації кубових барвників, колорирування якими проводилося у присутності 1 г/л або 1 г/кг тіосечовини, складає у середньому 20 відсотків.
   Надано рекомендації виробництву щодо застосування слабких відновників при колорируванні прямими та кубовими барвниками. Розраховано економічний і екологічний ефекти.
   Ключові слова: колорирування, інтенсифікація, поверхня волокна, відновник, прямий барвник, кубовий барвник, тіосечовина, механізм дії, технологія.

Семенченко О.А. Интенсификация процессов колорирования хлопчатобумажных тканей прямыми и кубовыми красителями. Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.19.03 – технология текстильных материалов. – Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2007.

   Работа посвящена поиску и разработке новых способов интенсификации процессов колорирования текстильных материалов, которые могут обеспечить повышение степени фиксации красителя на волокне и качество окрашенных тканей, снижение затрат на процесс их отделки, повышение экологической безопасности технологии.
   При выборе способа интенсификации процесса придания тканям окраски было принято во внимание положение развиваемой в настоящее время электронной теории крашения, которая базируется на активной роли поверхности окрашиваемого субстрата. В соответствии с представлениями новой теории крашения, электронные процессы, которые протекают на поверхности окрашиваемой ткани, играют не менее важную роль, чем диффузия красителя в волокно и определяют конечный результат процесса. Поэтому, влияя на электронное состояние поверхности субстрата, можно управлять процессами адсорбции красителя и придания тканям окраски.
   В работе использованы в качестве поставщиков электронов слабые восстановители, которые применялись в количестве 1 г/л или 1 г/кг: тиомочевина и глюкоза. Субстратом служили хлопчатобумажные ткани разной степени подготовки, критическая поверхностная энергия которых изменялась в пределах 30 ч 50 мН/м. Исследования проведены с прямыми красителями как наиболее применяемыми при крашении хлопчатобумажных текстильных материалов и трикотажных изделий и простыми в технологии применения. При этом особое внимание уделено прямому чёрному 2С, поскольку этот краситель отличается очень низкой выбираемостью из красильных ванн – 45%. Кубовые красители взяты как красители, для которых механизм фиксации в восстановленной форме происходит по типу прямых. Кубовые красители, в отличие от прямых, имеют высокую цену, вследствие чего непроизводительные потери этих красителей при отделке тканей обусловливают значительное повышение себестоимости обработки.
   В работе решались следующие задачи:
   - оценка состояния поверхности подготовленных под крашение тканей;
   - изучение влияния на процесс адсорбции прямых красителей добавок восстановителей;
   - выбор наиболее эффективных добавок и построение технологии крашения прямыми красителями с рекомендуемыми добавками;
   - изучение влияния добавок тиомочевины на процесс колорирования кубовыми красящими веществами;
   - разработка рекомендаций по применению тиомочевины как слабого восстановителя в процессах колорирования кубовыми красителями;
   - расчет экономической и экологической эффективности выполненных исследований при их внедрении.
   При исследовании влияния тиомочевины на процесс адсорбции хлопчатобумажной тканью прямых красителей установлено ее различное влияние, которое зависит от химического строения красителя, а также от того, какие свойства в красильной системе проявляет тиомочевина – восстановительную активность или способность к образованию комплекса с красителем.
   Показана возможность образования тиомочевиной с красителем соединений включения, в результате которого процесс разложения тиомочевины оказывается вторичным. В соответствии с установленным, действие тиомочевины в процессе крашения прямыми красителями может быть трояким: отмечается повышение сорбции для некоторых красителей до 15 ч 18 %, снижение выбираемости до 25% для второй группы красителей и отсутствие влияния добавки тиомочевины на сорбцию третьей группы красителей. Таким образом, показано, что рекомендации относительно введения тиомочевины в красильные системы прямой краситель – волокно могут быть сделаны лишь для отдельных марок красителей этого класса.
   Показано, что эффективность влияния слабых восстановителей на сорбцию прямых красителей повышается с нанесением на поверхность волокна ионов металлов, что свидетельствует в пользу электронной теории крашения. Показано также при этом повышение устойчивости окраски. Однако отмечено, что повышение сорбции красителя волокном сопровождается снижением интенсивности его окраски, что позволяет предположить более упорядоченное и ориентированное расположение молекул красителя на волокне под влиянием ионов металла.
   Предложена технология крашения хлопчатобумажной ткани широко применяемым прямым черным 2С в присутствии тиомочевины как интенсификатора, эффективность действия которого повышается после обработки ткани алюмосиликатами.
   Показано, что добавки 1 г/л или 1 г/кг тиомочевины в красильные системы и печатные краски на основе кубовых красителей, повышают степень фиксации в среднем на 20 %, а для некоторых марок тиоиндигоидных красителей до 30 ч 35%. Высокая эффективность добавок тиомочевины при колорировании кубовыми красителями наблюдается для всех марок красителей и при всех способах их применения.
   Предложен механизм интенсифицирующего влияния тиомочевины на процессы крашения и печатания кубовыми красителями. Тиомочевина, как источник электронов, легко разлагаясь в водных растворах, ускоряет все смежные реакции, протекающие в красильных системах на основе кубовых красителей, в том числе разложение ронгалита С, восстановление кубового красителя и фиксацию его волокном.
   Добавки тиомочевины в количестве 1 г/л в красильные системы на основе кубовых красителей позволяют снизить расход красителя в среднем на 20%, повысить степень его фиксации волокном, снизить себестоимость обработки как за счет уменьшения расхода красителя, так и за счёт сокращения времени, необходимого для тепловой обработки ткани, что повышает производительность оборудования.
   Ключевые слова: колорирование, интенсификация, поверхность волокна, восстановитель, прямой краситель, кубовый краситель, тиомочевина, механизм действия, технология.

Semenchenko O.O. Intensification of dying and printing processes of cotton fabrics by direct and vat pigments. - Manuscript.

Dissertation for receiving Scientific Degree of Candidate of Engineering for the speciality of 05.19.03 – technology of textile materials. - Kherson National Technical University, Kherson, 2007.

   The dissertation deals with the search and development of new methods of intensifying the processes of dying and printing textile materials which can provide for increasing the degree of pigment fixation on a fibre as well as the quality of dyed fabrics, decreasing the costs of the process of fabric fineshing, making the technology more environmentally friendly.
   The choice of the method of intensification is based on the electron theory of dying. According to the electron theory of dying the electron processes which take place on the surface of the textile material play an important part and determine the final result, thus influencing this processes it is possible to govern the processes of applying pigments to the fabrics.
   The influence of adding weak reducing agents in low concentrations (1 g/l), namely thiurea and glucose, on the processes of dying with direct dyes as well as the processes of dying and printing with vat dyes was studied.
   It was shown that recommendation concerning the use of thiurea as an intensifier of the dying process with direct dyes can be given only for certain types of direct dyes because of thiurea being able to form compounds of inclusion with some dyes. It was also shown that the efficiency of weak reducing agents influence on the sorption of direct dyes increases with the increase of the content of the ions of a metal on the surface of a fibre which testifies in favour of electron theory of dying. It is pointed out that the addition of thiourea provides for the stable increase of vat dyes on fabrics in spite of the type of the dye and the method of its application. The increase of the degree of vat dyes fixation, with dying being carried out with the presence of 1 g/l or 1 g/kg of thiurea, averages to 20%.
   The recommendation. To the industry as to the use of weak reducing agents in dying with direct and vat dyes were given. Economic and environmental effects were calculated.
   Key words: dying, printing, intensification, the surface of a fibre, reducing agent, direct pigment (dye) vat dye, thiurea, mechanism of influencing, technology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інтенсифікація процесів колорирування бавовняних тканин прямими і кубовими барвниками

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net