Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Зниження антропогенного навантаження на довкілля від пилових викидів деревообробної промисловості
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зниження антропогенного навантаження на довкілля від пилових викидів деревообробної промисловості

Анотації 

Шелюх Ю.Є. Зниження антропогенного навантаження на довкілля від пилових викидів деревообробної промисловості, – рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – „Екологічна безпека”. - Національний університет „Львівська політехніка”, м. Львів, 2007.

   Дисертація присвячена питанням зниження антропогенного навантаження на довкілля від пилових викидів деревообробної промисловості шляхом вдосконаленню існуючих схем очистки повітря від промислових видів пилу з метою доведення шкідливих викидів до граничнодопустимих концентрацій (ГДК) та граничнодопустимих викидів (ГДВ).
   В роботі досліджено характер руху частинок, що транспортуються потоком у вихрових пиловловлювачах та обґрунтовано необхідність розташування в корпусі апарата жалюзійного відокремлювача і введення паралельно з основним струменя допоміжного газового потоку.
   Побудована математична модель дозволила отримати траєкторію руху частинок на різних ділянках апарата, за якою розрахована ефективність його роботи.
   Створено трьохмірну кінцево-елементну модель вихрового пиловловлювача, яка дала можливість розкрити фізичний зміст процесів, які в ньому відбуваються, та обґрунтувати вибір параметрів для експериментальних досліджень.
   Запропоновано три варіанти принципово нових конструкцій вихрових пиловловлювачів, спільною відзнакою яких є розташування коаксійно корпусу апарата другого ступеня очищення – жалюзійного відокремлювача, причому найкращим є апарат, у якому жалюзійний відокремлювач розташований вище патрубка подачі вторинного газу.
   Порівняльні дослідження запропонованих апаратів довели їх переваги перед циклоном ЦН-11.
   Результати роботи впроваджені у виробництво.
   Ключові слова: вихровий пиловловлювач, жалюзійний відокремлювач, гідравлічний опір, ефективність пиловловлення, пилогазовий потік, дрібнодисперсний пил.

Шелюх Ю.Е. Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду от пылевых выбросов деревообрабатывающей промышленности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 21.06.01 – Экологическая безопасность. – Национальный университет “Львовская политехника” , г. Львов, 2007.

   Диссертация посвящена вопросам снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду от пылевых выбросов деревообрабатывающей промышленности путём усовершенствованию существующих схем очистки воздуха от промышленных видов пыли с целью уменьшения вредных выбросов и снижения их концентрации до необходимых величин, ограниченных нормами допустимых концентраций.
   Проведенный анализ и оценка сил, действующих на твердые частицы в аппаратах с завихренными потоками, показал, что инерционные силы сепарации на участке нестационарного движения выше центробежных, но, вследствие их непродолжительного действия, они способны вызывать только неблагоприятное смещение частиц к патрубку выхода воздуха.
   В работе разработана математическая модель рабочих процессов движения частиц в разных зонах пылеуловителей, описывающая характер осаждения и движения частиц, которые транспортируются потоком, основанная на эмпирических предпосылках и теоретических соотношениях турбулентных потоков. Предложен метод расчета газодинамических потоков, который комбинирует свойства Эйлерового и Лагранжевого подходов – метод “частиц в ячейке”, в результате чего скорости частиц определены путем линейных интерполяций, обозначенных величин соседних ячеек, что эквивалентно интерпретации скорости по плоскостям.
   Высокие скорости прохождения процесса пылевыделения и кратковременное пребывание материала в аппарате сужают возможность экспериментальных исследований, протекающие в нем, поэтому особенное значение имеет математическое моделирование процесса сепарации, отображающее взаимосвязь процесса движения твердых частиц в аппарате и его эффективность. Разработанная модель позволила получить траектории движения частиц на разных участках аппарата, для которых рассчитана эффективность работы аппарата для каждого типа пыли, что дает возможность для каждого типа аэрозоля теоретически, имея разные конструкции пылеуловителей, подобрать наиболее эффективную для конкретного вида технологического производства.
   Проведенный теоретический анализ дал возможность раскрыть физическую сущность процесса движения потока, который очищается в аппарате, и определить характер воздействия на частицу всех сил.
   Математическая модель позволила значительно снизить объем экспериментальных исследований по изучению влияния параметров аппарата на эффективность его работы.
   В результате анализа теоретических исследований предложены три варианта принципиально новых конструкций вихревых пылеуловителей, отличительным признаком которых является размещение в корпусе аппарата второй ступени очистки – жалюзийного отделителя, причем наилучшим вариантом является вариант, когда жалюзийный разделитель размещен выше патрубка входа вторичного потока.
   Сравнительные исследования доказали преимущества предложенных конструкций вихревых пылеуловителей перед известным циклоном ЦН-11.
   Результаты работы внедрены в производство.
   Ключевые слова: вихревой пылеуловитель, жалюзийный отделитель, гидравлическое сопротивление, эффективность пылеулавливания, пылегазовый поток, мелкодисперсная пыль.

Shelyuh Y.E. Anthropogenic loading decline on an environment from the woodworking industry dust – manuscript.

The thesis of obtaining of science degree of the candidate of engineering sciences the specialist 21.06.01 – „Ecological safety”, National university “Lvov polytechnica” of Department of education and science of Ukraine, Lvov, 2006.

   The thesis is devoted to perfection of existent charts of cleaning of air from the industrial types of dust with the purpose of leading of the harmful emission landing to limit-admissible concentrations (GDC) and limit-admissible emission landing (GDV) cleaning of environment from a small dispersion dust.
   The character of precipitating of motion of particles which is transported by a stream in vertical dust-catchers is investigated in the thesis. The necessity of disposing in the frame of apparatus of jalousie separator and introduction parallel with basic stream of auxiliary gas stream is well-founded.
   The constructed mathematical model allowed to get the trajectory of moth ion of particles on different areas of apparatus where efficiency of work of dust-catcher is calculated.
   The three-dimensional eventual-element model of vertical dust-catcher is constructed. It gave possibility to expose physical maintenance of processes which took place in it. The choice of parameters for experimental researches is well-founded.
   As a result of analysis of experimental researches three variants are offered of principle new constructions of vertical dust-catchers and the outline difference of which is disposition of coaxial emission of the apparatus of second degree of cleaning jalousie separator.
   The results of work are applied in industry.
   Keywords: vertical dust-catcher, jalousie separator, hydraulic resistance, efficiency of dust catching, dust gas stream, small dispersion dust.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зниження антропогенного навантаження на довкілля від пилових викидів деревообробної промисловості

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net