Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Зміст і технологія навчання різьбленню деревини учнів професійно-технічних навчальних закладів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зміст і технологія навчання різьбленню деревини учнів професійно-технічних навчальних закладів

Анотації 

Бойчук В.М. Зміст і технологія навчання різьбленню деревини учнів професійно-технічних навчальних закладів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, 2008.

   У дисертації з’ясовано, що в контексті відродження національної культури особливої актуальності набуває проблема формування художньо-естетичної культури в майбутніх робітників. Тому процес професійної підготовки майбутніх різьбярів вимагає кардинальних змін у напрямі розвитку їхніх професійних (технологічних і художньо-творчих) здібностей.
   Відповідно до завдань дослідження у процесі підготовки майбутніх різьбярів визначено педагогічні умови, розроблено форми, методи і критерії розвитку в майбутнього різьбяра професійних умінь і навичок. Досліджено традиції застосування виразних елементів і композиційних засобів у виробах народних майстрів, зв’язки технологій їх виготовлення з народною культурою, розроблено програмне та методичне забезпечення занять з різьблення деревини з метою прилучення учнів до національної культури.
   На основі вивчення особливостей різних класифікацій видів різьблення, методик їх вивчення і виконання вироблена авторська класифікація, найбільш придатна для впровадження у фаховій підготовці майбутнього різьбяра. З’ясовані можливості застосування комп’ютерної техніки у виготовленні ескізів для процесу різьблення деревини і в професійній підготовці майбутнього різьбяра, структуровано зміст навчального матеріалу занять з різьблення відповідно до вимог сучасного етапу розвитку суспільства. Розроблена і впроваджена експериментальна методика підготовки майбутніх різьбярів у ПТНЗ на основі поєднання культурних традицій українського народу, авторської класифікації і сучасних технологій різьблення.
   Ключові слова: учні ПТНЗ, народні промисли, класифікація видів різьблення деревини, технології різьблення, інформаційні технології навчання.

Бойчук В.Н. Содержание и технология обучения резьбе по дереву учащихся профессионально-технических учебных заведений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04. – теория и методика профессионального образования. – Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, Винница, 2008.

   В дисертации установлено, что в контексте возрождения национальной культуры особую актуальность приобретает проблема формирования художественно-эстетической культуры у будущих робочих. Поэтому процесс профессиональной подготовки будущих резчиков по дереву требует основательных изменений в направлении развития их профессиональных (технологических и художественно-творческих) способностей.
   Соответственно целям исследования в процессе подготовки будущих резчиков определены педагогические условия, разработаны формы, методы и критерии развития у будущего резчика профессиональных умений и навыков. Основательно исследованы традиции использования выразительных элементов и композиционных средств в изделиях народных мастеров, связи технологий их изготовления с народной культурой, разработано програмное и методическое обеспечение занятий по резьбе по дереву с целью приобщения учащихся к национальной культуре.
   На основе изучения особенностей различных классификаций видов резьбы, методик их изучения и исполнения автором разработана классификация наиболее приспособленная для внедрения в профессиональную подготовку будущего резчика. Проанализировав существующие в наше время классификации видов резьбы по дереву, предлагается объединить виды резьбы в шесть самостоятельных групп. В каждую из пяти групп входят родственные виды резьбы, а шестая состоит из смешанных видов и поэтому называется комбинированной (или смешанной). Все остальные названия - как местные, так и широкоизвестные - будут вторичными и могут быть использованы преподавателем (учителем) при изложении исторических сведений о происхождении названий той или иной резьбы.
   Определены возможности использования компьютерной техники в изготовлении эскизов для процесса резьбы по дереву и в профессиональной подготовке будущего резчика, структурировано содержание научного материала занятий по резьбе по дереву соответственно требованиям современного этапа развития общества. Разработана и апробирована экспериментальная методика подготовки будущих резчиков в ПТУЗ на основе сочетания культурных традиций украинского народа, авторской классификации и современных технологий резьбы. Ценным также есть то, что можно проводить изучение резьбы по дереву с помощью компьютера. Методика заключается в овладении учащимися знаниями, умениями и навыками благодаря новым информационным технологиям, что удовлетворяет требованиям рынка труда. С помощью разнообразных программ ученики на компьютере могут разработать модели и эскизы изделий из определённого вида резьбы, а на станке воплотить задуманное в жизнь. Разнообразие форм, вариантов, данных в компьютерных программах, ориентирует на формирование необходимых для работы умений и навыков, приобщает к творчеству, интенсифицирует процесс развития художественно-эстетических вкусов. Фрезерно-гравировальные станки способствуют развитию эстетики труда и являются эстетическим стимулом в трудовом воспитании молодёжи.
   Ключевые слова: учащиеся ПТУЗ, народные промыслы, классификация видов резьбы по дереву, технологии резьбы, информационные технологии обучения.

Bojchuk V.M. The content and the technology of the education curvering wood the students of the technical colleges. - Manuscript.

The thesis on getting the scientific degree of a candidate of pedagogical sciences in specialty 13. 00. 04 – theory and methods of professional education. – Vinnytsya State Pedagogical University named after Mikhailo Kotsybunskiy, Vinnytsya, 2008.

   In the dissertation we are found out that in the contecst of revival of the national culture the problem of formation of the artistic and aesthetical culture the future employers acguires special topicality. Becouse of it the process of the training future curvers demands cardinal changings in direction of the development their professional abilities.
   Accordingly to the tasks of the ressarch in the process of the training future curvers determine the conditions, work out forms, methods and criterion of the development professional abilities and habits of the future curver. We research the traditions of using the expressive elements and compositional means in the goods of the national masters, connections technologies of their manufacturing with culture, work program and methodical ensuring of the Curver lessons to draw pupils into national culture.
   On the basis of studing peculiarities different classifications of the kinds of curvering, methods of their studing and execution the author’s classification has produced, to manufacture sketches for it is the most practical for the introduction in professional training of the future curver.
   In this dissertation we eluciadate the possibilities of the using computers curvering and in the professional training of the future curver, structure the content of the educational material of the curver lessons accordingly to the reduirements modern stage development society. Work out and introduct experimental method of the training future curvers in the technical colleges bases on the connection cultural traditions of Ukrainian people, author’s classification and modern technologies of curvering.
   Key words: Studens of PTNZ, national trades, the classifications of the kinds of curvering the wood, technologies of curvering, the students of the technical colleges, information technologies of leaning.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зміст і технологія навчання різьбленню деревини учнів професійно-технічних навчальних закладів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net