Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Виникнення і прояв післятравматичних стресових розладів у працівників органів внутрішніх справ в умовах виконання миротворчої місії ООН (на прикладі колишньої Югославії)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Виникнення і прояв післятравматичних стресових розладів у працівників органів внутрішніх справ в умовах виконання миротворчої місії ООН (на прикладі колишньої Югославії)

 Анотації

Паронянц Т.П. Виникнення і прояв післятравматичних стресових розладів у працівників органів внутрішніх справ в умовах виконання миротворчої місії ООН (на прикладі колишньої Югославії). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2004.

   Дисертація присвячена вивченню впливу правоохоронної діяльності і її правової регламентації на стан психіки співробітників спецпідрозділів ОВС, що приймали участь у рішенні міжнаціонального конфлікту в колишній Югославії. У роботі аналізуються причини впливу на їх психіку стресогенних факторів.
   Показано, що крім глибини, масштабності і драматизму бойових операцій, негативний вплив на їхню психіку мала правова регламентація їхньої службової діяльності.
   Отримані дані про розвиток в обстежених осіб післятравматичних стресових розладів, що проявлялися як у психоемоційній сфері, так і в соматичних порушеннях.
   Встановлено наявність порушень у процесі реадаптації в осіб, що повернулися додому з зони військового конфлікту. Віддалені наслідки негативних впливів на психіку учасників бойових дій спостерігались протягом 1, 3 і 6 місяців після повернення їх з місії ООН.
   Рекомендуються методи психопрофілактики і корекції негативних психологічних розладів і умови оптимізації процесів реабілітації і реадаптації потерпілих.
   Ключові слова: післятравматичні стресові розлади, правова регламентація, стресогенні фактори, миротворча місія ООН, реадаптація, реабілітація.

Паронянц Т.П. Возникновение и проявление посттравматических стрессовых расстройств у работников органов внутренних дел в условиях выполнения миротворческой миссии ООН (на примере бывшей Югославии). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена изучению влияния правоохранительной деятельности и ее правовой регламентации на состояние психики работников спецподразделений ОВД, принимавших участие в решении межнационального конфликта в бывшей Югославии.
   В работе анализируются причины влияния на психику стрессогенных факторов, которые влияли на участников военных действий.
   Показано, что, кроме глубины, масштабности и драматизма боевых операций, негативное влияние на их психику оказывала необходимость выполнять указы, инструкции, т.е. жесткая правовая регламентация их служебной деятельности.
   Диагностированы и получены объективные данные о развитии у обследованных лиц посттравматических стрессовых расстройств, которые проявлялись как в психоэмоциональной сфере, так и в соматических нарушениях. Выявлены отличия в проявлении посттравматических стрессовых расстройств от обнаруженных у ветеранов войн во Вьетнаме и Афганистане. У обследованных нами лиц практически не наблюдались реакции “бей или беги”, “вина выжившего”, а также попытки к суициду, алкогольной и наркотической зависимости.
   Получены данные о нарушении процесса реадаптации у лиц, которые вернулись домой из зоны военного конфликта. Отдаленные последствия негативных воздействий на психику участников боевых действий прослеживались в течение 1, 3 и 6 месяцев после возвращения их из миссии ООН. Установлено, что обнаруженные симптомы посттравматического синдрома проявляются и через полгода, хотя их частота уменьшается в два раза.
   Рекомендуются методы психопрофилактики и коррекции отрицательных психологических расстройств и условия оптимизации процессов реабилитации и реадаптации пострадавших.
   Ключевые слова: посттравматические стрессовые расстройства, правовая регламентация, стрессогенные факторы, миротворческая миссия ООН, реадаптация, реабилитация.

Paronyants T.P. Occurrence and display of law-enforcement bodies employees’ posttraumatic stressful disorders under condition of the performance of the UNO peace-making mission (by the example of former Yugoslavia). - Manuscript.

The dissertation on a scientific degree competition of the candidate of psychological sciences on a speciality 19.00.06 - legal psychology. National University of Internal Affairs, Kharkov, 2003.

   The dissertation is devoted to studying of law-enforcement activity influence and its legal regulation on a mental state of employees of the special Interior divisions which were taking part in the decision of the international conflict in former Yugoslavia.
   The reasons for state of mind being influenced by factors which impose their influence on every participant of war activities have been analyzed.
   It is shown, that except depth, scale and dramatic nature of fighting operations, negative influence on their mentality had rigid legal regulation of their service activity.
   The objective data about the development of posttraumatic stressful disorders among the surveyed people which were shown both in psycho-emotional to sphere, and in somatic infringements are diagnosed and received.The data about infringement of readaptation process are received from the people who have come back home from a zone of the military conflict. The remote consequences of negative influences on mentality of war participants were traced within 1, 3 and 6 months after their returning from mission of the United Nations. It is established, that the found out symptoms of a posttraumatic syndrome are shown in half a year though frequency of their displays decreases twice.
   Methods of psycho prophylaxis and correction of negative psychological disorders, and conditions of optimization of rehabilitation and readaptation processes among victims are recommended.
   Key words: posttraumatic stressful frustration, legal regulation, stress factors, peace-making mission of the United Nations, readaptation, rehabilitation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Виникнення і прояв післятравматичних стресових розладів у працівників органів внутрішніх справ в умовах виконання миротворчої місії ООН (на прикладі колишньої Югославії)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net