Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Концепція духовної реальності П. О. Флоренського
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Концепція духовної реальності П. О. Флоренського

Анотації 

Карпенко М. В. Концепція духовної реальності П. О. Флоренського. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено проблемі духовної реальності в “конкретній метафізиці” П. О. Флоренського. Дослідження здійснено з урахуванням особливостей “круглого мислення” П. О. Флоренського, яке суттєво визначає його методологію та духовну онтологію. Визначено провідні складники “круглого мислення” П. О. Флоренського, що продукують таку форму містичного споглядання духовної реальності, як міфосимвол. Запропоновано методологію дослідження концепції духовної реальності П. О. Флоренського, яка ґрунтується на понятті міфосимволу. Представлено варіант комплексної реконструкції концепції духовної реальності П. О. Флоренського, який базується на методі міфосимволічного аналізу. Концепцію духовної реальності реконструйовано шляхом розкриття ключових питань метафізики П. О. Флоренського, а саме структура духовної реальності, антроподицея (христологія, релігійно-антропологічний аспект антроподицеї), культ.
   Ключові слова: міфосимвол, духовна реальність, двоєдність, тонкоматеріальність, антроподицея, христологія, культ.

Карпенко М. В. Концепция духовной реальности П. А. Флоренского. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 – история философии. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена проблеме духовной реальности в “конкретной метафизике” П. А. Флоренского. Исследование проведено с учетом особенностей “круглого мышления” П. А. Флоренского, определяющего его методологию и духовную онтологию. Обозначены основные составляющие “круглого мышления” П. А. Флоренского, продуцирующие такую форму мистического созерцания духовной реальности как мифосимвол. Показано, что структура мифосимвола представляет собой структуру мистического созерцания трансцендентной реальности.
   В диссертации предложена методология исследования концепции духовной реальности П. А. Флоренского, основанная на понятии мифосимвола. Обосновывается значимость и приоритет мифосимвола по отношению к символу и протофеномену. Представлен вариант комплексной реконструкции концепции духовной реальности П. А. Флоренского, основанный на методе мифосимволического анализа.
   Произведенное исследование концепции духовной реальности П. А. Флоренского позволило выявить в “конкретной метафизике” модель духовной онтологии, основополагающими структурными элементами которой являются: теодицея, антроподицея, культ. Определена структура духовной реальности как тождественная двуединой структуре мифосимвола.
   Обобщены и рассмотрены существующие подходы и результаты исследований по проблеме философской антроподицеи П. А. Флоренского. Выявлены недостаточно эксплицированные аспекты данной проблемы: христология, религиозно-антропологический аспект антроподицеи.
   Исследование антроподицеи П. А. Флоренского связано с анализом христологического вопроса, религиозно-антропологического аспекта, культа.
   Предложенный в диссертации метод мифосимволического анализа является определяющим для обоснования христологии в метафизике П. А. Флоренского. Установлено наличие в антроподицее П. А. Флоренского христологического вопроса, показана связь христологии с имяславием, религиозно-антропологическим аспектом антроподицеи, культом.
   Доказана связь антропологической проблемы у П. А. Флоренского с его духовной онтологией. Эксплицирован религиозно-антропологический аспект антроподицеи. В “конкретной метафизике” определение человека соотнесено с параметрами духовной реальности. Включенность человека в структуру мифосимволической реальности, соотнесенность его с Абсолютом выражена: в духовной структуре личности, в деятельности человека.
   Произведена мифосимволическая интерпретация православного культа П. А. Флоренского. Фундаментальная функция культа определяется его практической направленностью по отношению к устройству мифосимволической реальности. В духовной онтологии П. А. Флоренского культ является универсальной моделью, в соответствии с которой формируется структура духовной реальности. В философии культа П. А. Флоренским обосновано двуединство “духовного пути религии”, раскрыта сущностная связь теодицеи и антроподицеи.
   Реконструирована концепция духовной реальности П. А. Флоренского в контексте философской и православно-богословской традиций, показана связь “конкретной метафизики” с платонизмом, неоплатонизмом, гетеанством, русской религиозной философией, а также – паламизмом, византийско-славянским исихазмом, имяславием.
   Раскрыта оригинальность созданной П. А. Флоренским духовной онтологии по отношению к гетеанству, философскому символизму, православно-богословской традиции.
   Обоснована теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Предложенная в диссертации методология может использоваться для последующего анализа “конкретной метафизики” П. А. Флоренского и, связанных с ней проблем.
   Ключевые слова: мифосимвол, духовная реальность, двуединство, тонкоматериальность, антроподицея, христология, культ.

Karpenko M. V. P. A. Florensky’s concept of spiritual reality. – Manuscript.

Thesis for the degree of Candidate of Sciences in Philosophy. Speciality 09.00.05 – History of Philosophy. – Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2007.

   The thesis deals with the problem of spiritual reality in the metaphysics of P. A. Florensky. The investigation takes into consideration the peculiarities of Florensky’s “round mentality” characteristic of his methodology and spiritual ontology. Highlighted are the main components of Florensky’s “round mentality” giving rise to such form of mystical contemplation of spiritual reality as mythosymbol. A methodology of investigating Florensky’s concept of spiritual reality based on the notion of mythosymbol is offered. A variant of complex reconstruction of the concept of spiritual reality based on the method of mythosymbolic analysis is offered. The concept of spiritual reality has been reconstructed through revealing the key issues of Florensky’s metaphysics such as the structure of spiritual reality, christology, religious and anthropological aspects of anthropodicy, cult.
   Key words: mythosymbol, spiritual reality, dual unity, thinnes of materiality, anthropodicy, christology, cult.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Концепція духовної реальності П. О. Флоренського

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net