Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Дослідження деструкції целюлози під впливом розчинів сірчаної кислоти та розробка композицій для надання кислотозахисного оздоблення текстильним матеріалам
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дослідження деструкції целюлози під впливом розчинів сірчаної кислоти та розробка композицій для надання кислотозахисного оздоблення текстильним матеріалам

Анотації 

Рябініна Г.О. Дослідження деструкції целюлози під впливом розчинів сірчаної кислоти та розробка композицій для надання кислотозахисного оздоблення текстильним матеріалам. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів. – Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, 2008 р.

   Дисертаційну роботу присвячено вивченню закономірностей надання кислотозахисних властивостей текстильним матеріалам, вдосконаленню та створенню нових композицій з метою розширення асортименту композицій для даного виду оздоблення.
   Показано, що комплексна оцінка кислотостійкості, яка включає такі показники як питома в’язкість 0,1% мідно-аміачних розчинів целюлози, ступеня полімеризації апретованих тканин та зміни вмісту альдегідних груп в целюлозі, дозволяє визначити ймовірний характер деструкції в процесі гідролізу та прогнозувати ефективність кислотозахисних оздоблювальних препаратів.
   Встановлено, що для надання текстильним матеріалам стійких до лужних розчинів кислотозахисних властивостей захисна плівка полімеру, яка утворюється на волокні, має характеризуватися еластичністю та зберігати цілісність своєї структури при фізико-механічній та хімічній дії та утримуватися на волокні за рахунок хімічних зв’язків, кількість та періодичність яких є визначальним фактором.
   Проведено порівняльну оцінку ефективності кислотозахисного оздоблення композиціями, що включають аміносилікони з різним вмістом азоту.
   У роботі визначено, що стійкість кислотонепроникності до лужного гідролізу підвищується зі збільшенням ступеня підготовки бавовняної тканини.
   Ключові слова: кислотозахисне оздоблення, кремнійорганічні препарати, кислотостійкість, кислотонепроникність, деструкція целюлози.

Рябинина А.А. Исследование деструкции целлюлозы при воздействии растворов серной кислоты и разработка композиций для придания кислотозащитной отделки текстильным материалам. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.19 – технология текстильных материалов, швейных и трикотажных изделий. – Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2008.

   Диссертационная работа посвящена изучению степени и характера деструкции целлюлозы тканей с кислотозащитной отделкой в процессе гидролиза серной кислотой, усовершенствованию существующих и созданию новых композиций на основе кремнийорганических соединений для данного вида специальной отделки, установлению зависимости между степенью подготовки хлопчатобумажных тканей и устойчивостью эффекта кислотонепроницаемости к щелочному гидролизу.
   На основе теоретических и экспериментальных исследований определено, что целлюлозосодержащие текстильные материалы, волокнообразующий полимер которых характеризуется высокой степенью полимеризации, обладают потенциально большей устойчивостью к кислотам по сравнению с текстильными материалами с более низкой степенью полимеризации, что необходимо учитывать при выборе ассортимента тканей для придания им кислотозащитных свойств.
   Показано, что комплексная оценка кислотостойкости, включающая показатели, характеризующие снижение удельной вязкости 0,1%-ных медно-аммиачных растворов целлюлозы и степени полимеризации аппретированных тканей, а также изменения содержания альдегидных групп в целлюлозе до и после воздействия кислоты, позволяет определить возможный характер деструкции в процессе гидролиза и прогнозировать эффективность кислотозащитных отделочных препаратов.
   Исследование степени деструкции целлюлозосодержащих тканей, аппретированных фторорганическими препаратами, дало возможность установить, что для оценки кислотостойкости следует использовать комплекс физико-механических и физико-химических показателей, который позволит наиболее полно оценить защитные свойства тканей с кислотозащитной отделкой.
   Установлено, что для придания текстильным материалам устойчивых к воздействиям кислотозащитных свойств должны соблюдаться следующие условия: образующаяся на волокне защитная плёнка полимера должна обладать эластичностью, чтобы при физико-механических или химических воздействиях сохранять целостность своей структуры, а также связываться с волокном посредством химических связей, количество и периодичность которых является решающим фактором.
   Показано, что использование в композиции с метилсиликонатом калия и ацетатом циркония аминосодержащих эмульсий в количестве 10 г/л независимо от марки исследуемого аминосиликона (Н21637 или Н21642) обеспечивает повышение устойчивости защитного эффекта до 10 циклов мыльно-содовых обработок. Применение эмульсии Н21642 позволило расширить ассортимент препаратов и составов для кислотозащитной отделки. Проведена сравнительная оценка эффективности кислотозащитной отделки с введением аминосиликонов с различным содержанием азота с помощью показателя изменения краевого угла смачивания серной кислотой тканей после 10 стирок и показано, что при использовании исследуемых аминосилоксанов в количестве 10 г/л, защитный эффект устойчив к многократным мыльно-содовым обработкам в равной степени.
   Исследовано влияние строения и свойств эмульсий Н21637 и Н21642 на качество кислотозащитной отделки на основе метилсиликоната калия и определено, что при использовании эмульсии Н21637 возможно исключить ацетат циркония из композиции, а также снизить концентрацию аминосиликона, однако в случае введения эмульсии Н21642 указанное не представляется возможным. При отделке неокрашенных тканей возможно использование двухкомпонентных составов (без ацетата циркония), при этом независимо от марки аминосиликона его концентрация может быть снижена до 2 г/л.
   Определено количества общего азота на тканях, аппретированных составами с введением аминосилоксанов, и установлено, что их совместное использование с ГКЖ–11К приводит к отщеплению концевой аминогруппы в щелочной среде, что способствует химическому взаимодействию активных силиконов с гидроксильными группами целлюлозы и, как следствие, позволяет повысить устойчивость эффекта кислотонепроницаемости к многократным мыльно-содовым обработкам.
   В работе определено, что устойчивость кислотонепроницаемости повышается с увеличением степени подготовки при увеличении капиллярности, однако активацию сорбционной способности текстильного материала целесообразно повышать до определённого предела, поскольку дальнейшее увеличение капиллярных свойств не оказывает влияния на устойчивость кислотозащитного эффекта к щелочному гидролизу.
   Показано, что резкое повышение устойчивости кислотоотталкивания отваренной ткани, аппретированной трёхкомпонентными составами (ГКЖ–11К, ацетат циркония, эмульсия Н21637 или Н21642), можно объяснить химическим взаимодействием аминосиликоновых соединений с целлюлозой в результате дополнительной активации сорбционной поверхности хлопкового волокна.
   Установлено, что для одно- и двухкомпонентных составов на основе метилсиликонана калия увеличение устойчивости кислотозащитного эффекта при повышении капиллярных свойств обусловлено, главным образом, увеличением количества препаратов на волокне.
   Рекомендована схема подготовки хлопчатобумажной ткани перед кислотозащитной отделкой составами на основе метилсиликоната калия, включающая только отварку, что позволяет получить максимально устойчивый эффект кислотонепроницаемости.
   Ключевые слова: кислотозащитная отделка, кремнийорганические препараты, кислотостойкость, кислотонепроницаемость, деструкция целлюлозы.

Ryabinina A.A. Researching of the cellulose destruction under the sulphuric acid influence and development the compositions for giving acid-proof application to textile materials. – Manuscript.

Dissertation for seeking the scientific degree of Candidate of sciences (Engineering) on specialty 05.18.19 – technology of textile materials, sewing and knitted goods. – Kherson National Technical University, Kherson, 2008.

   The thesis is devoted to the studying of extent and character of cellulose destruction the fabrics with acid-proof finishing in the hydrolyse process by sulphuric acid, development existing and creation the new compositions on the base of siliconorganic compounds for this kind of special application, determination the dependence between the preparation quality and stability of acid-impenetrable effect to alkali hydrolyses.
   It is shown, that complex estimation of acid-resistance including such indexes as specific viscosity of 0,1% cuprum-ammonium cellulose solutions, polymerisation extent of finished fabrics and changes of aldehyde group content in cellulose allows to determine probable character of destruction in hydrolyse process and to prognose the effectiveness of acid-protecting preparations.
   It is found, that for giving to the textile materials stabile to alkali solutions acid-proof properties protect polymer film, forming on the fibre must be elastic and keep intact of their structure under the physical-mechanic and chemical influence and link on the fibre by the chemical bonds, which quantity and alternation is an decisive factor.
   The comparative estimation of acid-proof application efficiency by finishing compositions, including amino-silicones with different content of nitrogen is realised.
   It is noted, that stability of acid-resistance increases with growing of preparation extent cotton fabric.
   Key words: acid-proof finishing, silicon-organic compounds, acid resistance, acid impermeability, cellulose destruction.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дослідження деструкції целюлози під впливом розчинів сірчаної кислоти та розробка композицій для надання кислотозахисного оздоблення текстильним матеріалам

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net