Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Дослідження та розробка базових конструкцій корсетних виробів з урахуванням морфологічних та фізіологічних чинників
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дослідження та розробка базових конструкцій корсетних виробів з урахуванням морфологічних та фізіологічних чинників

Анотації 

урченошвілі Т.А. Дослідження та розробка базових конструкцій корсетних виробів з урахуванням морфологічних та фізіологічних чинників.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 “Технологія швейних виробів”. Державна академія легкої промисловості України. Київ. 1998 р.

   Основні положення опубліковано у 7 публікаціях. Робота містить теоретичні та експериментальні дослідження по удосконаленню процеса проектування корсетних виробів.
   Визначено, що урахування ергономічних вимог до корсетних виробів є пріоритетним та передбачає контроль величин питомого тиску на поверхню тіла. Характеристика форм поверхонь грудних залоз та їх пружних властивостей, що є на теперішній час, не формалізована та не може бути використана як вихідна інформація для задання рівня ергономічності конструкції корсетного виробу, що проектується.
   Запропоновано принцип параметричного задання форми грудних залоз. Застосовано показник модуля пружної основи для характеристики фізико-механічних властивостей грудних залоз. Встановлено рівень ергономічності бюстгальтерів у вигляді допустимих величин деформацій грудних залоз, перевищення яких робить конструкцію бюстгальтера неергономічною. Розроблено класифікації форм грудних залоз та базових конструкцій бюстгальтерів. Запропоновано манекен для оцінювання якості посадки корсетних виробів. Встановлено принцип трансформування конструкції бюстгальтерів. Приведено дані з ефективності використання результатів дослідження.
   Ключові слова: базова форма бюстгальтеру, лінійний каркас, рівень ергономічності: тиск, що виражений величинами деформацій, модуль пружної основи грудної залози, переміщення точок поверхні, лінія основи грудної залози.

Пурченошвили Т.А. Исследования и разработка базовых конструкций корсетных изделий с учетом морфологических и физиологических факторов.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.04 “Технология швейных изделий”. Государственная академия легкой промышленности Украины. Киев. 1998 г.

   Основные положения опубликованы в 7 публикациях. Работа содержит теоретические и экспериментальные исследования по совершенствованию процесса проектирования корсетных изделий.
   Определено, что учет эргономических требований к корсетным изделиям является приоритетным и предполагает контроль величин удельного давления на поверхность тела. Имеющаяся в настоящее время характеристика формы поверхности грудных желез и их упругих свойств не формализована и не может использоваться в качестве исходной информации для задания уровня эргономичности проектируемой конструкции корсетного изделия.
   Предложен принцип параметрического задания формы грудных желез. Использован показатель модуля упругости для характеристики физико-механических свойств грудных желез. Установлен уровень эргономичности бюстгальтеров в виде допустимых величин деформаций грудных желез, превышение которых делает конструкцию бюстгальтера неэргономичной. Разработаны классификации форм грудных желез и базовых конструкций бюстгальтеров. Предложен манекен для оценки качества посадки корсетных изделий. Установлен принцип трансформирования конструкций бюстгальтеров. Приведены данные по эффективности использования результатов исследования.
   Ключевые слова: базовая форма бюстгальтера, линейный каркас, уровень эргономичности: давление, выраженный величинами деформаций, модуль упругого основания грудной железы, радиальные перемещения точек поверхности, линия основания грудной железы.

T.A.Purchenoshvili. Investigation and development of basic designs of corset articles taking into account morphological and physiological factors.

Dissertation towards degree of Kandidat in Technical Science on speciality 05.19.04 “Technology of sewing articles”. State Academy of Light Industry of Ukraine. Kyiv. 1998.

   Main principles have been published in 7 publications. The work contains theoretical and experimental investigations on the improvement of the process of the corset articles design.
   It has been determined that it is of high priority to take into account ergonomic requirements to corset articles and this supposes a control of values of specific pressure to the surface of the body. By the present, the characteristics of shape of surface of busts and their elastic properties have not been formalized and may not be used as a source information for setting the ergonomic level of the design developed.
   The author has proposed the principle of parameter setting of the shape of busts. The elastic base modulus factor is used for the characteristic of physical-mechanical properties of busts. The brassiere ergonomic level is established in the form of tolerable values of the deformation of busts, exceeding these values makes the design of brassiere inergonomic. The classification of shapes of busts and basic designs of brassiere has been developed. The mannequin for the evaluation of the quality of fitting corset articles is proposed. The principle of the tranformation of brassiere designs has been established. The data on the efficiency of the use of the investigation results are provided.
   Key words: brassiere base form, linear frame, ergonoc level: pressure in terms of deformation values, elastic base modulus of bust, displacements of surface points, bust base line.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дослідження та розробка базових конструкцій корсетних виробів з урахуванням морфологічних та фізіологічних чинників

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net