Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Енергозберігаюча електротехнологія і обладнання НВЧ сушіння вовни у сільськогосподарському виробництві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Енергозберігаюча електротехнологія і обладнання НВЧ сушіння вовни у сільськогосподарському виробництві

Анотації 

Андрійчук Є.І. Енергозберігаюча електротехнологія і обладнання НВЧ сушіння вовни у сільськогосподарському виробництві.- Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.20.02 - застосування електротехнологій у сільськогосподарському виробництві.- Таврійська державна агротехнічна академія, Мелітополь, 1999.

   Дисертація містить дослідження в галузі застосування електромагнітних полів НВЧ діапазону в технологічних процесах сільськогосподарського виробництва.
   Метою роботи є вирішення теоретичних і експериментальних проблем по створенню нової енергозберігаючої та екологічно чистої електротехнології і пристроїв сушіння вовни но основі єлектромагнітних полів НВЧ діапазону.
   В роботі одержані наступні наукові результати:
   - створено математичну модель процесу сушіння вовни, яка описується системою диференційних рівнянь і дозволяє встановити потужність джерел НВЧ енергії, режим роботи, тривалість сушіння та конструктивні параметри камери сушіння;
   - розроблено метод розрахунку і принципи побудови автоматизованного пристрою для вимірювання діелектричних параметрів системи “вовна-вода”;
   - вперше визначено діелектричні параметри вологої вовни у діапазоні змін температур від 25 0С до 95 0С;
   - вперше встановлено, що при сушінні вовни НВЧ енергією її міцність та розривне навантаження збільшується на 30-70%.
   Ключові слова: електромагнітне поле, надвисокочастотна енергія, сушіння вовни, діелектричні параметри, вологість.

Andreichuk E. I. The energy-saving electrotechnologies and equipment UHF drying wool in the agricultural production.- Manuscript.

Thesis on cosearching a teaching degrees of candidate of technical sciences on professions 05.20.02 - An using the electrotechnologies in the agricultural production.- Tavria State Academy, Melitopol, 1999.

   Protected work , which is kept studies in the field of using the electromagnetic floors UHF-range in technological processes of agricultural production.
   Take Aim work is a decision of theoretical and experimental problems on creation new energy-saving and ecological clean electrotechnology and devices of drying wool on the base of electromagnetic floors UHF-range.
   In work received following scientific results:
   - created mathematical model of drying wool, which is described by the differential equation system. Tinned decision allows to install: power UHF-energy, time of drying, state of working sources of energy, constructive parameters of camera of drying;
   - designed method of calculation and principles of building of automatic device for the measurement of dialectric parameters of system “wool-water”;
   - for the first time determined dialectric parameters of humid wool within the range of changing moisture from 30% before 70%;
   - for the first time installed that when drying wool UHF-energy its toughness and anti-tearing property are increasing to 30-70%.
   Key words: electromagnetic field, superhigh-frequency energy, drying wool, dialectric parameters, moisture.

Андрейчук Е. И. Энергосберегающая электротехнология и оборудование СВЧ сушки шерсти в сельскохозяйственном производстве.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 - Применение электротехнологий в сельскохозяйственном производстве. Таврическая государственная агротехническая академия, Мелитополь, 1999.

   Диссертация содержит исследования в области применения электромагнитных полей СВЧ-диапазона в технологических процессах сельскохозяйственного производства.
   Целью работы является решение теоретических и экспериментальных проблем по созданию новой энергосберегающей и экологически чистой электротехнологии и устройств сушки шерсти на основе электромагнитных полей СВЧ-диапазона.
   В работе получены следующие научные результаты:
   - создана математическая модель сушки шерсти, которая описывается системой дифференциальных уравнений. Полученное решение позволяет установить: мощность СВЧ-энергии, время сушки, режим работы источников энергии, конструктивные параметры камеры сушки;
   - разработаны метод расчета и принципы построения автоматизированного устройства для измерения диэлектрических параметров системы “шерсть-вода”;
   - впервые определены диэлектрические параметры влажной шерсти в диапазоне изменений температур от 25 0С до 95 0С;
   - впервые установлено, что при сушке шерсти СВЧ-энергией ее прочность и разрывная нагрузка увеличивается на 30-70 %.
   Проведен анализ методов и устройств для сушки и обработки шерсти СВЧ энергией. Показано, что выбранная тема является актуальной.
   Теоретически обоснован процесс сушки шерсти. Полученное решение задачи о сушке влажной шерсти позволяет исследовать процесс сушки шерсти с начальной влажностью 70% при изменении объемной плотности СВЧ энергии в диапазоне от 5-12 мВт/см3 на частоте 2450 мГц. С помощью ПЭВМ произведен расчет зависимости температуры влажной шерсти, облучаемой электромагнитными полями, от длительности воздействия и глубины образца. Даны практические рекомендации, выполнение которых позволит оптимизировать течение процесса сушки.
   В работе проведен анализ диэлектрических свойств системы “шерсть-вода”. Получено математическое выражение для определения величин eў и eўў в заданных пределах измерения влажности. Разработана автоматизированная система измерения диэлектрических параметров влажной шерсти. Экспериментально определены диэлектрические параметры системы “шерсть-вода”.
   Представлены результаты разработки устройств по СВЧ сушке шерсти и проведены экспериментальные исследования по определению зависимости времени сушки шерсти от параметров режима и начальной массовой доли влаги в шерсти, на основании чего выбрано оптимальное время сушки, обеспечивающее сохранность качества высушенного материала. Результаты проведенных экспериментальных исследований представлены в виде графиков и таблиц.
   На фирме “Отекс” были проведены испытания устройства СВЧ сушки шерсти, что позволило сократить энергопотребление на 40%, производственные площади на 70%, провести дезинфекцию волокна без принятия специальных мер. Устройство внедрено в институте ЖСР “Аскания-Нова”.
   Технико-экономические расчеты показали, что годовой экономический эффект от использования разработанных технологий и устройства СВЧ сушки шерсти составит почти 500.000 гривень.
   Ключевые слова: электромагнитное поле, сверхвысокочастотная енергия, сушка шерсти, диэлектрические параметры, влажность.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Енергозберігаюча електротехнологія і обладнання НВЧ сушіння вовни у сільськогосподарському виробництві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net