Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Комунікативні засади інтеграційних процесів у сучасному суспільстві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Комунікативні засади інтеграційних процесів у сучасному суспільстві

 Анотації

Балінченко С.П. Комунікативні засади інтеграційних процесів у сучасному суспільстві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Донецький національний університет, Донецьк, 2005.

   Дисертація присвячена засадам та механізмам інтеграційних процесів, що відбуваються в контексті міжсуспільної комунікації. В результаті дослідження визначено, що об’єднання суспільств залежить від рівня сформованості їх Я-концепцій, а також від сумісності, здатності до адаптації у спільному соціокультурному середовищі і стратегій прямого та прихованого впливу, ужитих стосовно учасників взаємодії. В основу дослідження покладено визначення соціокультурної кодової системи суспільства, яка уособлює ознаки зазначеного суспільства як актора міжсуспільної взаємодії. Зокрема, виділяються соціокультурні коди „прийнятного” (визначення інформації зовні як сумісної) та „чужорідного” (спрямовані на збереження унікальних рис), а також зазначаються стратегії моделювання їх складу через використання імпліцитних чи відвертих інтенцій в ході розгортання інтеграційних процесів. На прикладах сучасних суспільств проілюстровано різні стадії сформованості Я-концепції суспільства, а також визначено засади комунікативної, стратегічної чи фатичної взаємодії між ними. Виокремлення з інтеграційних процесів коагуляції (стихійне об’єднання в умовах загрози) та інтеграції (утворення спільного середовища шляхом урегулювання протиріч) висвітлює перспективи подальшого дослідження механізмів та наслідків утворення суспільних об’єднань у інформативну епоху сьогодення.
   Ключові слова: спільне соціокультурне середовище, комунікативна / стратегічна / фатична взаємодія, інтеграція, коагуляція, архетип, Я-концепція суспільства, соціокультурна кодова система суспільства, прийнятне, чужорідне, стратегії впливу.

Балинченко С.П. Коммуникативные предпосылки интеграционных процессов в современном обществе. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Донецкий национальный университет, Донецк, 2005.

   В диссертации рассматриваются интеграционные процессы, происходящие в современных обществах, с точки зрения их обусловленности межкультурной коммуникацией. В исследовании, в частности, впервые в отечественной философии осуществляется комплексный анализ механизмов социокультурной кодовой системы общества, определяющей его самоидентификацию, в контексте обмена скрытыми и выраженными интенциями как формообразующими интеграционных процессов.
   Социокультурные коды приемлемого (обеспечивают интерпретацию поступающей извне информации как совместимой с кодовой системой общества) и инородного (осуществляют защиту специфических для общества установок) выделяются как базисные компоненты Я-концепции общества, формируемой в процессе взаимодействия с другими обществами.
   В зависимости от стадии сформированности Я-концепции и, соответственно, от роли общества во взаимодействии, предлагается выделять четыре типа обществ, условно обозначаемых как: “песок” (разрозненные социокультурные коды, беспрепятственное усвоение информации); “глина” (сформированы основные понятия “приемлемого” и “инородного”, аналитическое усвоение информации); “руда” (социокультурная кодовая система, в целом, сформирована; осуществляется целенаправленное влияние на других участников межкультурной коммуникации); “кремень” (застывшее в рамках устойчивой кодовой системы общество, недоступное для бесконфликтного влияния извне). В работе приведены примеры современных обществ разных типов (США, Евросоюз, Украина, страны Ближнего Востока) и указаны пути осуществления интеграционных процессов между ними. Особое внимание уделено определению совместимости обществ, задействованных в объединении, и использованию стратегий прямого и скрытого влияния на Я-концепции обществ-коммуникантов.
   В результате приведенного исследования коммуникативных предпосылок интеграционных процессов (скрытых и выраженных интенций, стадий сформированности Я-концепций обществ-коммуникантов) можно выделить, с одной стороны, процесс коагуляции как стихийного объединения под воздействием негативных факторов угрозы и страха, а также, с другой стороны, собственно интеграцию как создание общего социокультурного пространства путем взаимной адаптации обществ и преодоления первичной противоречивости их кодовых систем.
   Таким образом, диссертационная работа наряду с выводами об условиях и механизмах формирования объединений современных информационных обществ, обозначает перспективу исследования явления глобализации в контексте интеграционных процессов коагуляции и собственно интеграции с учетом их особенностей и последствий для социокультурных кодовых систем задействованных обществ.
   Ключевые слова: общее социокультурное пространство, коммуникативное / стратегическое / фатическое взаимодействие, интеграция, коагуляция, архетип, Я-концепция общества, социокультурная кодовая система общества, приемлемое, инородное, стратегии влияния.

Balinchenko Svitlana. The Communicative Grounds of Integrative Processes in a Modern Society. – Manuscript.

The thesis on the achievement of Philosophical Candidate Scholar Degree on the specialization 09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History. – Donetsk National University. – Donetsk, 2005.

   The Thesis is dedicated to the integrative processes regarded through intercultural communication. The complex analysis of modern societies results in denoting the basic grounds for creating common social-cultural space. They are the degree of I-concept forming, compatibility of contacting societies, ability for adaptation and the direct and indirect impact-building strategies used by the societies that are in the state of being integrated.
   Archetype-based social-cultural code system of society is considered to contain the features that enable functioning of the society as an actor of intercultural communication. The candidate has made an attempt to find out the role of social codes of “proper” and “different” and the ways of their influence on the processes of integration between societies and their withdrawal. The former code means the information that doesn’t confront the stable cultural and social patterns of the society and the latter one denotes the means of prevention the unique features from mingling with those of the other society during integration. The notions of “relation” and “responsibility” are mentioned as indicating the reciprocal dissolving and separation processes of the codes of “proper” and “different”.
   The dissertation presents the classification of the stages that can be reached by a society during formation of its social-cultural code system. They are “sand” (unstable), “clay” (semi stable), “ore” (stable, seeking impact), and “silica” (set, low pliability and adaptation). The stages and mechanisms of integrative processes are illustrated with the examples of societies (USA, EU, Ukraine and other).
   The peculiarities of unity-forming processes are regarded through comparison of integration (discourse-based creating of common space) and coagulation (danger-provoked uniting) as well as factors influencing interaction of societies. The examples of adaptation of “proper” and “different” spheres are viewed in the context of commonness-building in modern societies. Comparative analysis of “globalization” and cross-cultural communication shows the ways of their simultaneous realization nowadays and accentuates the perspectives of further investigations of the social processes in terms of informational epoch.
   The Keywords: social-cultural surrounding, communicative / strategic / fatic interaction, integration, coagulation, archetype, I-concept of a society, social-cultural code system of a society, proper, different, impact-building strategies.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Комунікативні засади інтеграційних процесів у сучасному суспільстві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net