Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічні умови формування професійної мотивації слухачів вищого військового навчального закладу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні умови формування професійної мотивації слухачів вищого військового навчального закладу

Анотації 

Дунець Лілія Михайлівна. Психологічні умови формування професійної мотивації слухачів вищого військового навчального закладу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 20.02.02 - військова педагогіка і психологія. - Національна академія Прикордонних військ ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2000.

   Дисертація присвячена питанням формування професійної мотивації слухачів вищого військового навчального закладу. Здійснено аналіз проблеми, обгрунтовано основні психологічні умови. Розроблена методика констатуючого експерименту та методика формуючого експерименту. Психологічні умови теоретично обгрунтовано й експериментально апробовано.
   Результати експериментального дослідження довели, що успішне формування професійної мотивації слухачів вищих військових навчальних закладів можливе в результаті застосування таких психологічних умов: а) сформованості у слухачів вищого військового навчального закладу позитивного ставлення до професії; б) формування у слухачів ввузу у процесі активного соціально-психологічного навчання уміння враховувати індивідуально-психологічні особливості особистості, володіти навичками професійного спілкування, саморегуляції та релаксації, розподіляти соціальні ролі, розвивати військово-професійну інтуїцію та цілеспрямованість; в) надання психологічної допомоги у подоланні професійних та життєвих утруднень.
   Встановлено, що використання індивідуально-психологічних та групових заходів сприяє формуванню професійної мотивації майбутніх офіцерів Прикордонних військ України.
   Ключові слова: професійна мотивація слухачів вищого військового навчального закладу, психологічні умови формування професійної мотивації слухачів вищого військового навчального закладу, психологічна допомога слухачам ввузу, активне соціально-психологічне навчання слухачів вищого військового навчального закладу.

Dunets L.M. Psychological conditions of professional motivated formation of students at the higher military educational establishments. - Manuscript.

The thesis is for taking a scientific degree of Candidate of Psychological Sciences in the Speciality 20.02.02. – Military Pedagogic and Psychologi – The National Academy of the Border Troops of Ukraine named after Bogdan Khmelnitsky, Khmelnitsky, 2000.

   This thesis is dedicated to professionally motivated formation of students at the higher military educational establishments. Psychological and pedagogical analysys is made, main psychological conditions are substantiated.
   Metodology for determining students' internal psychological conditions and also methodology for professional motivated formation external conditions of students at the higher military educational establishments have been worked out. The complex of psychological conditions is grounded theoretically and tested experimentally.
   It has been defermined that the usage of individually-psychological and group actions helps to from a professionaly directed motivation of the future officers of the Border Troops of Ukraine.
   Key-words: professional motivation, psychological conditions, psychological assistans, active socio-psychological training, individual-psychological and group actions.

Дунец Лилия Михайловна. Психологические условия формирования профессиональной мотивации слушателей высшего военного учебного заведения. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 20.02.02 - военная педагогика и психология. - Национальная академия Пограничных войск им. Богдана Хмельницкого. Хмельницкий, 2000.

   Диссертация посвящена вопросaм формирования профессиональной мотивации слушателей высшего учебного заведения. Проанализировано развитие представлений о мотивации личности в отечественной и зарубежной психологии. Раскрыты главные психологические факторы, которые влияют на формирование профессиональной мотивации слушателей ввуза. Определены психологические условия формирования профессиональной мотивации будущих офицеров Пограничных войск Украины.
   Получило дальнейшее развитие представление о сущности и факторах формирования профессиональной мотивации слушателей высшего военного учебного заведения. Профессиональная мотивация оказывает содействие формированию основных жизненных отношений военнослужащего к военной деятельности и профессиональному общению. Мотивационные характеристики в профессиональной деятельности никогда не выступают изолированно. Они связаны с интеллектуальными и личностными особенностями, оказывают содействие формированию познавательных мотивов, профессиональных интересов и профессиональной направленности, на основе которых повышается внутренняя стабильность, а следовательно - уменьшается деструктивное влияние на отношение к военно-профессиональной деятельности.
   Разработана и апробирована методика определения уровня сформированности профессиональной мотивации слушателей ввуза. Психологические условия теоретически обоснованы и экспериментально апробированы. Установлено, что использование индивидуально-психологических и групповых мероприятий оказывает содействие формированию профессиональной мотивации будущих офицеров Пограничных войск Украины.
   Разработана и апробирована методика формирующего эксперимента.
   Результаты экспериментального исследования доказали, что успешное формирование профессиональной мотивации слушателей высших военных учебных заведений возможно в результате применения таких психологических условий: а) сформированности у слушателей ввуза положительного отношения к профессии; б) формированиеи у слушателей ввуза в процессе активного социально-психологического обучения умения учитывать личностно-психологические особенности личности, обладать привычками профессионального общения, саморегуляции и релаксации, распределять социальные роли, развивать военно-профессиональную интуицию и целеустремленность; в) предоставления психологической помощи в преодолении профессиональных и жизненных затруднений.
   Разработаны и определены уровни сформированности профессиональной мотивации слушателей ввуза: высокий, средний, низкий.
   В результате эксперимента удалось создать психологические условия формирования профессиональной мотивации слушателей высшего военного учебного заведения.
   Ключевые слова: профессиональная мотивация слушателей высшего военного учебного заведения, психологические условия формирования профессиональной мотивации слушателей высшего военного учебного заведения, психологическая помощь слушателям ввуза, активное социально-психологическое обучение слушателей высшего военного учебного заведения.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні умови формування професійної мотивації слухачів вищого військового навчального закладу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net