Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Поняття унікального в історико-культурних дослідженнях (методологічний аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Поняття унікального в історико-культурних дослідженнях (методологічний аналіз)

 Анотації

Голошубова А. О. Поняття унікального в історико-культурних дослідженнях (методологічний аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання – Південноукраїнський державний педагогічний університет (м. Одеса) ім. К. Д. Ушинського, Одеса, 2005.

   Дисертація присвячена актуальній, проте не достатньо опрацьованій у сучасній філософській літературі проблемі визначення поняття “унікальність”. Робота спрямована на раціональне осмислення унікальності феноменів історико-культурного процесу, означення природи яких частіше за все обмежувалась інтуїтивно ясним сприйманням. Досягається це аналізом різних концепцій історико-культурного процесу, виявленням мовної прагматики поняття “унікальність”, аналізом його співвідношень з поняттями, що використовуються як синоніми унікального, розглядом унікального засобами параметричної загальної теорії систем, а також в контексті феноменології. Тим чином, представлений у дисертаційному дослідженні методологічний аналіз поняття “унікальність” дозволяє використовувати дане поняття не просто як інтуїтивно ясне, а як термін наукової мови, що має чітку понятійну визначеність.
   Ключові слова: історико-культурний процес, індивідуальне, одиничне, унікальне, феномен, символ, концептуальна унікальність, цінність.

Голошубова А. А. Понятие уникального в историко-культурных исследованиях (методологический анализ). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.02 – диалектика и методология познания – Южноукраинский государственный педагогический университет (г. Одесса) им. К. Д. Ушинского, Одесса, 2005.

   Диссертация посвящена методологическому анализу понятия “уникальность”, которое используется в культурологическом языке преимущественно как интуитивно ясное. На основе осуществлённого анализа, в работе представлено не интуитивное, а рациональное понимание уникального, что имеет актуальное значение для современной социально-исторической практики, демонстрирующей обострённый интерес к феноменам уникального в культуре.
   Уникальность рассматривается как тема гуманитарного и естественнонаучного знания. В диссертации представлены различные концепции историко-культурного процесса. Концепции философии истории подразделены в работе на научные, предполагающие циклическое и линеарное осмысление истории и антисциентистские, интерпретирующие историю как становление индивидуальных образований. Рассмотрение становления различных концепций философии истории позволяет прояснить, что уникальность исторических событий выступает одним из моментов порождения проблемы понимания истории, а анализ этих концепций даёт возможность выявить истоки становления проблемы уникального в культуре. Рассмотрение же уникального как предмета классического, неклассического и постнеклассического естествознания показывает, что уникальное из исключения для классического естествознания превращается в современном естественнонаучном контексте в его предмет.
   Методологический анализ понятия уникальности осуществляется в работе путём выявления и анализа языковой прагматики данного понятия, рассмотрения его средствами параметрической общей теории систем и конститутивной феноменологии естественной установки А.Щюца.
   Выявление языковой прагматики термина “уникальный” помогло обнаружить ряд понятий, используемых в качестве его синонимов. Рассмотрение уникального в ряду этих синонимов предоставило возможность выйти на анализ соотношения таких понятий, как единичное, уникальное, индивидуальное. Данный анализ позволил развести понятия единичного и уникального как разные характеристики индивидуальных образований историко-культурного процесса, а именно: экстенсиональную и интенсиональную. Обращение к языковой прагматике позволило также обнаружить универсальный характер свойства уникальности.
   Многоплановое использование термина “уникальность” навело на мысль о необходимости выявления видов уникальности, то есть на необходимость классификации, которая требует определённых оснований. Данные основания предоставила параметрическая общая теория систем. Использование её в качестве метода исследования позволило обнаружить, что свойство уникальности, при своей универсальности, имеет разные виды и степени проявления. Перевод проблемы уникальности в плоскость параметрической общей теории систем дал возможность определить понятие “уникальность” не просто как нечто единственное и неповторимое, а как системный параметр, характеризующий либо систему в целом, либо определённые её дескрипторы (концепт, структуру, субстрат). Системный подход прояснил, что именно стоит за интуитивными определениями тех или иных моментов культурно-исторического процесса в качестве уникальных. Когда ясно и чётко эксплицированы виды уникальности, открывается дорога не интуитивному, а научному анализу, вплоть до формального представления.
   Однако и системный подход не позволяет полностью избавиться от интуиции. Так как выбор концепта и его уточнение производятся, как правило, неосознанно, интуитивно. Поэтому в работе реализовано обращение к феноменологическому анализу мыслительной деятельности с целью выявления природы концептуальной уникальности. Благодаря данному подходу удаётся обнаружить, что определение уникальности вещи в мире культуры опосредовано символическим её представлением. Оказывается, что понятие уникальности, обладая универсальным характером в интерсубъективном мире культуры, обязательно предполагает оценочный момент, что и является критерием выделения из многообразного мира единственных и неповторимых вещей лишь некоторых как уникальных.
   Ключевые слова: историко-культурный процесс, индивидуальное, единичное, уникальное, феномен, символ, концептуальная уникальность, ценность.

Golosubova A.A. The idea of unique in historical cultural researches (methodological analysis). – Manuscript.

The candidate of philosophical sciences dissertation on specialty 09.00.02 – dialectics and methodology of cognition – The South-Ukrainian State (Odessa) K. D. Ushynsky Pedagogicai University. – Odessa, 2005.

   The dissertation is dedicated to actual but insufficiently investigated problem on theoretical interpretation of the conception “unique”. The work is directed at the explanation of the unique phenomenon things which are hidden under their intuitional meaning.
   It is effected by the analysis of the different historical cultural process conceptions, by showing up the language pragmatism of the meaning “unique”, by the analysis of meanings frequently used as synonyms of unique, by the consideration of the unique by means of the parametric general systems’ theory and in the context of the phenomenology. The methodological analysis of the meaning “unique” which gives the possibility to use this meaning not as intuitionally clear notion but as a term of scientific language which has the conceptual definition is represented in this work.
   The key words: historical cultural process, individual, single, unique, phenomenon, symbol, conceptual unique, value.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Поняття унікального в історико-культурних дослідженнях (методологічний аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net