Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Історія Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.: джерелознавчий аспект
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Історія Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.: джерелознавчий аспект

Анотації 

Лось В.Е. Історія Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.: джерелознавчий аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Київ, 2007.

   Дисертація присвячена джерелознавчому аналізові документів державних та церковно-адміністративних органів управління Російської імперії, які є основним джерелом до вивчення становища Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Наведено характеристику основних здобутків історіографії ХІХ–ХХІ ст. з даного питання; проведено систематизацію та класифікацію джерел; здійснено спробу визначення їх наукової цінності та достовірності. В процесі класифікації та систематизації джерел визначено типи документів та запропоновано комплексну класифікацію джерел за походженням та родо-видовими ознаками. Особлива увага приділена аналізу змісту документів, що несуть цінну інформацію щодо висвітлення таких малодосліджених та актуальних питань, як реалізація політики царату на місцях, пастирська діяльність церкви, релігійність населення тощо.
   Ключові слова: Греко-уніатська церква, джерелознавчий аналіз, світські та церковні документи, архівні джерела, міжконфесійні стосунки, церковна політика Російської імперії.

Лось В.Э. История Греко-униатской церкви на Правобережной Украине конца XVIII – первой половины ХІХ ст.: источниковедческий аспект. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 – Историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. – Украинский научно-исследовательский институт архивного дела и документоведения, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена источниковедческому анализу документов государственных и церковно-административных органов управления Российской империи конца XVIII – первой половины ХІХ в. Значительное внимание уделено и документам, которые содержатся в личных архивах и коллекциях (фонды К.С. Сербиновича, князей Сангушко, Чарторыйских, Любомирских и др.). Ценность архивных фондов состоит не только в наличии документов светского и церковного управления, но и в том, что они, несмотря на некоторый субъективный характер, раскрывают неофициальные стороны жизнедеятельности Греко-униатской церкви.
   Характеризуются основные достижения историографии ХІХ–ХХІ вв. в вопросах систематизации и анализа источников. Отмечено, что наиболее содержательными являются работы историков-позитивистов ХIХ в., которые собрали значительный источниковедческий массив, а также достижения современных исследователей, которые акцентировали особое внимание на ранее не исследованных церковных источниках. Осуществлена систематизация и классификация источников, которые хранятся в архивных фондах, а также библиотечных и музейных коллекциях Украины, России и Польши. Сделана попытка определения их научной ценности и достоверности. В процессе классификации и систематизации источников определены устоявшиеся виды документов, предложено использование комплексной классификации источников по происхождению и родовидовым характеристикам. Установлено, что использование комплексной классификации источников является наиболее целесообразным для исследования документов церковной тематики данного периода.
   Особое внимание уделено анализу источников, содержащихся в православных, греко-униатских и римско-католических духовных консисториях, а именно статистическим документам, визитациям церквей, рапортам, индивидуальным донесениям и жалобам духовенства, которые характеризуют состояние приходского духовенства, его материальный статус и образовательный уровень, а также сопротивление, которые оказывали униатские священники политике присоединения. Не менее важны для исследования и документы губернских канцелярий, в частности судебные дела, которые освещают не только особенности судебной системы того времени, но и дают ценные фактографические сведения для исследования религиозного менталитета населения, религиозных конверсий на уровне семьи.
   Личные фонды польских магнатов несут информацию о пастырской деятельности Греко-униатской церкви, которая наименее отображена в источниках (образовательная сфера, благотворительная деятельность церкви).
   Большое внимание уделено анализу содержательной стороны документов, в частности тех ее видов, которые освещают наиболее актуальные вопросы царской политики ликвидации Греко-униатской церкви и характеризуют ее реализацию на региональном уровне в конце XVIII – начале ХІХ в., а также изменения организационной структуры церкви в зависимости от особенностей государственной политики.
   Ключевые слова: Греко-униатская церковь, источниковедческий анализ, светские и церковные документы, архивные источники, межконфессианальные отношения, церковная политика Российской империи.

Los V.E. The history of Greek-Uniate Church at the Right-Bank Ukraine during the end of the XVIII – 1st half of XIX century: the source history aspect. – Manuscript.

The thesis for a Candidate Degree in History in speciality 07.00.06 – Historiography, Source history and special historic disciplines. – Ukrainian Scientific Research Institute for Archives and Records Studies, Kyiv, 2007.

   The thesis devoted to the source analysis of documents of state and church-administrative organs of govern of Russian Empire, which are the main source concerning the state of Greek-Uniate Church at the Right-Bank Ukraine during the end of the XVIII – 1st half of XIX century. The author characterizes the main historiography achievements of the XIX – XXI centuries concerning this problem; gives systematization and classification of sources; makes an attempt to define the scientific worth and authenticity of it. During the process of classification and systematization it was defined the types of documents and it was offered the complex classification of sources by their origin and sort sign, which is most expedient for research. The main attention is paid to the analysis of the content of documents, which gives valuable information concerning such little researched and actual problems as the realization of tsar policy on the sites, the pastoral activity of Church, religiousness of population etc.
   Key words: Greek-Uniate Church, source analysis; worldly and church documents; archive sources; interconfessional relations; church policy of Russia.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Історія Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.: джерелознавчий аспект

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net