Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Виховання віруючих військовослужбовців Прикордонних військ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Виховання віруючих військовослужбовців Прикордонних військ України

Анотації

Морозов М. О. Виховання віруючих військовослужбовців Прикордонних військ України. - Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата педагогiчних наук за спецiальнiстю 20.02.02. Вiйськова педагогiка та психологiя. – Національна академія Прикордонних вiйськ України імені Б. Хмельницького, Хмельницький, 2000.

   Дисертацiю присвячено дослiдженню питань виховання віруючих військовослужбовців Прикордонних військ України. Проведено iсторико-педагогiчний і порівняльний аналiз системи виховної роботи з віруючими військовослужбовцями. У праці обгрунтовано основнi напрями, форми і методи виховання віруючих військовослужбовців, якими є: співпраця з релігійними організаціями різних напрямів; організація взаємодії з релігійними організаціями; духовно-моральна просвіта військовослужбовців; духовно-моральне виховання військовослужбовців; виконання душпастирями специфічних обов’язків; порівняльний аналіз ціннісно-світоглядних орієнтацій релігійних організацій; визначення прихильників конструктивних, деструктивних, нейтральних, релігійних організацій серед військовослужбовців; укладення угод з конструктивними релігійними організаціями; взаємодія командування військової частини з конструктивними релігійними організаціями; позабогослужбові бесіди з душпастирями; самоосвіта військовослужбовців шляхом читання релігійно-моральної літератури згідно з настановами священиків; богослужбова діяльність душпастирів; корекція душпастирями відхилень від моральних норм поведінки військовослужбовців; особистий приклад душпастирів; турбота про хворих і поранених військовослужбовців; обрядовий супровід загиблих військовослужбовців і турбота про членів їх сімей.
   Основні результати дослідження впроваджені у навчально-виховний процес Національної академії Прикордонних військ України.
   Ключові слова: виховна робота, віруючі військовослужбовці, релігійні організації, педагогічні форми виховання, свобода совісті, військовий обов’язок.

Morozov N. A. Upbringing of the Ukraine Frontier Troops believer soldiers. - Manuscript.

Dissertation is for obtaining the scientific degree of the Candidate of Pedagogical Sciences on specialty 20.02.02. Military Pedagogic and Psychology. — National Academy of the Frontier Troops of Ukraine, Khmelnytsky, 2000.

   The thes is dedicated to the investigation of the problems of upbringing of the believer-soldiers of the Border Guard troops of Ukraine. The historical pedagogical and comparative analysis of the soldiers upbringing system has been made. Basic directions and forms of the believer-soldiers upbringing have been determined. They are as following: collaboration with different religions organisation of co-operation with religious establishments; soldiers spiritual and mental education; soldiers spiritual and mental upbringing; confessors performance of specific duties; comparative analysis of value-outlook orientations of religious organisations; determination of constructive, destructive, neutral, religious organisations supporters among soldiers; conclusion of treaties with constructive religious organisations; non-divine conversations with confessors; soldiers self-education by reading of religious and moral literature according to confessors instructions; confessors divine services; confessors correction of deviations in soldiers behaviour; confessors self-example; care for ill and wounded soldiers; funeral services for perished soldiers and care for members of their families.
   Basic results of the research have been introduced in education upbringing process of the National Academy of the Border Guard Troops of Ukraine.
   Key words: upbringing process, believer-soldiers, religious organisations, pedagogical forms of upbringing, freedom of consciousness, military duty.

Морозов Н. А. Воспитание верующих военнослужащих Пограничных войск Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 20.02.02. Военная педагогика и психология. – Национальная академия Пограничных войск Украины, Хмельницкий, 2000.

   Диссертация посвящена исследованию вопросов воспитания верующих военнослужащих Пограничных войск Украины имени Б. Хмельницкого. Проведен историко-педагогический и сравнительный анализ воспитательной работы с верующими военнослужащими.
   На современном этапе проблема воспитания верующих военнослужащих является одной из актуальных задач развития Пограничных войск Украины. Ее выполнение требует разработки и внедрения новых эффективных программ и методик воспитательной работы.
   Перестройка украинской государственности, возрождение национальной сознательности и реформирование Пограничных войск Украины, требует разработки и внедрения новых эффективных программ и методики.
   Исследование данной проблемы дало возможность выявить особенности развития воспитательной работы с верующими военнослужащими в воинских формированиях Украины и учесть опыт духовной опеки в иностранных армиях.
   Научное обоснование воспитательной работы с верующими военнослужащими дало возможность выявить его основные направления, которыми являются: сотрудничество с религиозными организациями различных направлений; организация взаимодействия с религиозными организациями; духовно-моральное просветительство военнослужащих; духовно-моральное воспитание военнослужащих; выполнение душпастырями специфических обязанностей.
   Основными формами и методами воспитательного процесса с верующими военнослужащими являются: выявление мировозренческих позиций религиозных организаций; определение сторонников деструктивных, конструктивных, нейтральных, религиозных организаций среди военнослужащих; заключение соглашений с конструктивными религиозными организациями; взаимодействие командования военной части с конструктивными религиозными организациями; внебогослужебные беседы с душпастырями; самообразование военнослужащих путем чтения религиозно-моральной литературы согласно с установками священников; богослужебная деятельность душпастырей; коррекция душпастырями отклонений от моральных норм поведения военнослужащих; личный пример душпастырей; забота о больных и раненых военнослужащих; обрядовое сопровождение погибших военнослужащих и забота о членах их семей.
   В диссертационном исследовании разработаны формы, методы воспитания верующих военнослужащих и научно обоснована структурная модель воспитательной работы с верующими военнослужащими, выявлены уровни сформированности умения командиров подразделений организовывать воспитательную работу с верующими военнослужащими, выработаны критерии степеней веры военнослужащих Пограничных войск Украины и разработаны методические рекомендации по оценке конструктивности, деструктивности или нейтральности религиозных групп.
   Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили выдвинутую гипотезу и свидетельствуют о высокой эффективности предложенных автором методических рекомендаций по воспитанию верующих военнослужащих в подразделениях Пограничных войск Украины.
   Внедрение штатной душпасторской службы в Пограничных войсках Украины в полном ее объеме сегодня является преждевременным. Сейчас целесообразны только различные варианты нештатного духовно-религиозного обслуживания верующих военнослужащих.
   Предложенные в диссертации практические рекомендации внедрены в подразделениях Пограничных войск Украины, в учебном процессе Национальной академии Пограничных войск Украины имени Б. Хмельницкого, Киевской Духовной Академии и Семинарии.
   Ключевые слова: воспитательная работа, верующие военнослужащие, религиозные организации, педагогические формы воспитания, свобода совести, воинский долг.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Виховання віруючих військовослужбовців Прикордонних військ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net