Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Соціально-філософський аналіз становлення військового колективу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Соціально-філософський аналіз становлення військового колективу

Анотації 

Приймак Б.І. Соціально-філософський аналіз становлення військового колективу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Львівський Державний університет ім. Івана Франка, Львів, 2000.

   Захищається дисертаційна робота, в якій досліджено військовий колектив як відносно самостійну соціальну підсистему та специфічне соціальне явище. Обгрунтовано філософсько-соціальне поняття військового колективу, його сутність, особливості, специфіку становлення. Обгрунтована методика оцінки соціальних процесів, завдяки яким особовий склад розвивається в колектив. Введені поняття “смислотворні, нейтральні та смислоруйнівні” соціальні процеси.
   Показано вплив військово-соціальної роботи та перебудови свідомості військовослужбовців на ступінь соціальної рівноваги як основи ефективної діяльності військових колективів.
   Ключові слова: військовий колектив, соціальна рівновага, найвищі соціальні смисли, соціальне відхилення, соціальна динаміка, військово-соціальна робота, свідомість військовослужбовця.

Приймак Б.И. Социально-философский анализ становления военного коллектива. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. Львовский национальный университет им. И. Франко, Львов, 2000.

   Защищается диссертационная робота, в которой исследован военный коллектив как относительно самостоятельная социальная подсистема и специфичное социальное явление. Обосновано философско-социальное понятие военного коллектива, его сущности, особенности, специфику становления. Обоснована методика оценки социальных процессов, благодаря которым личный состав развивается в коллектив. Введены понятия: смыслотворный, нейтральный и смыслоразрушительные социальные процессы, как состояние социальной атмосферы военного коллектива.
   Исследовано влияние социальной атмосферы на все елементы социальной структуры военного коллектива, взаимодействие которых отображает его социальную динамику. Наложение социальной динамики на все сферы, подсистемы и елементы структуры военного коллектива в конкретный пространственно-временой период отображает его социальное состояние. Социальное состояние рассматривается как срез социальной динамики в конкретный пространственно-временой период. Данный срез отображает социальные процессы разного характера и направления, которые протекают в военному коллективе, и, в конечном результате, формируют его отдельные состояния, как интегральное целосное.
   Анализируються процессы эффективного функционирования военного коллектива на основании социальных смислов, в результате реализации которых социальное положение может быть стабильным, напряженным, критическим и деструктивным.
   Конкретное социальное положение социального коллектива характеризуется сформированными социальными процессами, такими, как социальная зрелость, социальный порядок, надежность социального управления и др.
   Важным критерием характеристики разных социальных состояний военного коллектива выступает социальное равновесие, которое зависит от массы социальных отклонений в нем, характеризуется совокупностью негативных социальных процессов.
   Социальное состояние военного коллектива являеться стабильным при наличии в нем социального равновесия. Степень отклонения социального равновесия в военном коллективе приводит до изменения его положения, которое раскрываеться соответствующими уровнями, такими как: социально-напряженное, социально-критическое, социально-дестабилизирующее. Определено, что социальное положение военного коллектива являеться: а) социально-стабильным при нормативной массе социальных отклонений; б) социально-напряженным, при допустимой массе отклонений; в) социально-критическим пр критической массе социальных отклонений г) социально-дистабилизирующим пр недопустимой массе социальных отклонений.
   Показано влияние военно-социальной роботы и изменения сознания военнослужащих на степень социального равновесия как основы эффективной деятельности военных коллективов.
   Ключевые слова: военный коллектив, социальное равновесие, социальный смысл, социальное отклонение, социальная динамика, военно-социальная робота, сознание военнослужащего.

B.I. Pryimak. Sociological and Philosophic Analysis of Formation of a Military Collective.”- Manuscript.

The Doctorate thesis is aimed at obtaining the Scientific Degree of (Candidate) Doctor if Philosophy in the speciality 09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History. Ivan Franko L’viv State University – L’viv, 2000.

   The thesis is focusing on the study of a military collective considered as a relatively self – sufficient social subsystem and a special social phenomenon. The author is substantiating the philosophic and social phenomenon of the military collective, its essence, features and specific qualities of its formation.
   Methods of assessment of social processes that enable a group of soldiers develop into a collective are being substantiated. The thesis contains newly – introduced notions of “sense-making, neutral and sense – destroying” social processes.
   The influence of military social work on the restructuring of consciousness of military personnel and on the sociel balance within them as a basis for efficient activity of military collectives is being accentuated.
   The key words are: military collective, social balance, social dynamics, military social work, consciousness of a soldier.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Соціально-філософський аналіз становлення військового колективу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net