Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Шляхи та педагогічні умови підготовки офіцерів внутрішніх військ у вищих військових навчальних закладах до управлінської діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Шляхи та педагогічні умови підготовки офіцерів внутрішніх військ у вищих військових навчальних закладах до управлінської діяльності

Анотації 

Радванський І. Г. Шляхи та педагогічні умови підготовки офіцерів внутрішніх військ у вищих військових навчальних закладах до управлінської діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 – військова педагогіка та психологія. – Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2000.

   Дисертацію присвячено визначенню основних шляхів і педагогічних умов підвищення рівня підготовки офіцерів внутрішніх військ до управлінської діяльності. Проведено науковий аналіз процесу підготовки слухачів до управлінської діяльності, уточнено зміст управлінської діяльності слухачів ввузів, визначено чинники, які впливають на управлінську діяльність. У дослідженні показано динаміку зростання управлінської підготовки слухачів ввузів, обгрунтовано і експерементально перевірено основні шляхи і педагогічні умови вдосконалення управлінської підготовки слухачів вищих військових навчальних закладів, визначено крітерії оцінки рівнів управлінської підготовки слухачів, запропоновано модель процесу підготовки слухачів ввузів до управлінської діяльності, яка відповідає вимогам оптимальності, розроблено і науково обгрунтовано комплексну програму вдосконалення підготовки слухачів ввузів до управлінської діяльності. Автором надані практичні рекомендації керівництву ввузів, кафедр, факультетів щодо підвищення ефективності управлінської підготовки слухачів вищих військових навчальних закладів.
   Ключові слова: управлінська діяльність, рівні управлінської підготовки, підвищення ефективності управлінської підготовки.

Радванский И.Г. Пути и педагогические условия подготовки офицеров внутренних войск в высших военных учебных заведениях к управленческой деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 20.02.02 – военная педагогика и психология. – Национальная академия Пограничных войск Украины им. Богдана Хмельницкого, Хмельницкий, 2000.

   Диссертация посвящена определению основных путей и педагогических условий повышения уровня подготовки офицеров внутренних войск к управленческой деятельности. Проведен научный анализ состояния данной проблемы, уточнено содержание управленческой деятельности слушателей ввузов, определены факторы, воздействующие на управленческую деятельность и ее специфика.
   В диссертации определены и научно обоснованы пути подготовки офицеров в высших военных учебных заведениях к управленческой деятельности: оптимизация процесса подготовки офицеров к управленческой деятельности; совершенствование подготовки слушателей высших военных учебных заведений к управленческой деятельности на основе профессионально – игровых видов занятий; индивидуализация процесса подготовки офицеров к управленческой деятельности. В исследовании раскрыты педагогические условия, способствующие подготовке офицеров к управленческой деятельности.
   Автором диссертационного исследования предложена модель процесса подготовки слушателей ввузов к управленческой деятельности, отвечающая требованиям оптимальности. Практическая реализация такой модели позволяет: сформулировать в высших военных учебных заведениях единый подход к процессу подготовки слушателей к управленческой деятельности, сформулировать наиболее обоснованные рекомендации по использованию выпускников на соответствующих должностях в органах военного управления, разработать технологии подготовки слушателей по конкретным специальностям и специализациям, а также конкретные учебно–методические материалы. Проведенное исследование подтверждает, что игры могут эффективно использоваться в процессе подготовки слушателей ввузов к управленческой деятельности в сочетании с другими методами и, более того, занимать среди них главенствующее положение.
   Эффективность проведения управленческих игр зависит от следующих причин: уровня подготовки преподавателя–игротехника, наличия мотивации слушателей на совершенствование своей управленческой деятельности и взаимоотношений в игре.
   Одним из важнейших направлений совершенствования управленческой подготовки слушателей является индивидуализация подготовки специалиста-руководителя. Она осуществляется за счет выбора методов, форм, приемов, средств обучения, воспитания, развития психологической подготовки с учетом индивидуальных особенностей слушателей. Основными условиями активизации процесса индивидуализации управленческой подготовки являются: детально разработанные общие и конкретные цели управленческой подготовки; научно обоснованный отбор и конструирование содержания управленческой подготовки в виде модулей; альтернативные варианты фундаментальных курсов и курсов по выбору; оптимальное объединение задач обучения, воспитания, развития психологической подготовки; методика изучения особенностей слушателей; методика изучения слушателями своих особенностей; методика составления программ общего и профессионально-управленческого саморазвития в ходе совместной работы преподавателя и слушателей; методика коррекции этой программы в процессе управленческой подготовки в высшем военном учебном заведении; наличие предварительной фазы – специальной подготовки, которая позволяет овладеть методикой самопознания, взаимопонимания и навыками умственной деятельности; демократизация дидактической среды.
   В диссертации определены критерии эффективности подготовки слушателей ввузов к управленческой деятельности. Исследование с помощью разработанной системы критериев эффективности подготовки слушателей высших военных учебных заведений к управленческой деятельности позволило выделить три уровня ее развития: высокий, средний и низкий.
   Автором разработана и научно обоснована комплексная программа по совершенствованию управленческой подготовки слушателей высших военных учебных заведений, выработаны практические рекомендации ввузам, кафедрам, факультетам, которые занимаются организацией и осуществлением учебно-воспитательного процесса.
   Ключевые слова: управленческая деятельность, уровни управленческой подготовки, повышение эффективности управленческой подготовки.

Radvanskyi I. G. Pedagogical conditions and nays of Internal Troops officers preparation in the high military educational establishment to the management activities. – Manuscript.

Competition the for candidate of pedagogical sciences degree on speciality 20.02.02 – Military pedagogy and psychology. – National academy of Border Troop of Ukraine named after Bogdan Khmelnitski, 2000.

   Thesis is devoted to the research of the research of the higher military educational establishments students preparation effectiveness improvement problem to the administrative activity.
   The high military educational establishments students administrative preparation dynamics growth is shown in the research. The main ways and pedagogical conditions of the higher military educational establishments students administrative preparation improvement are grounded and experimentally tested. The criterions marks of the students administrative preparation levels are determined. The complex program of the higher military educational establishments students preparation improvement is developed and scientifically grounded.
   The author gave practical recommendations for the higher military educational establishments departments and faculties administration, relatively the higher military educational establishments students increasing effectiveness of administrative preparation.
   Key words: administrative activity, administrative preparation increasing effectiveness.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Шляхи та педагогічні умови підготовки офіцерів внутрішніх військ у вищих військових навчальних закладах до управлінської діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net