Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічні умови ефективної управлінської діяльності керівників військових колективів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні умови ефективної управлінської діяльності керівників військових колективів

Анотації 

Тихончук А.О. Психологічні умови ефективної управлінської діяльності керівників військових колективів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 20.02.02 – військова психологія та педагогіка. – Національна Академія Прикордонних військ України ім Б. Хмельницького, Хмельницький, 2000.

   У дисертації проаналізовано основні підходи до проблеми визначення психологічних умов і чинників, що детермінують ефективність управлінської діяльності керівників військових колективів. Проаналізовано і узагальнено сучасний стан управлінської діяльності сучасного керівника військового колективу у контексті розвитку психології управління, а також виявлено протиріччя і проблеми, що створюють перешкоди на шляху підвищення її ефективності.
   На основі аналізу сучасних теоретико-методологічних концепцій управлінської діяльності керівних кадрів досліджено проблему гармонізації їх службового і особистісного розвитку в обраній сфері професійної праці. Виявлено і визначено вплив основних детермінант підвищення ефективності управлінської діяльності керівника військового колективу, а також критерії оцінки і показники рівня останньої.
   На основі проведеного дослідження отримані результати впроваджено у спеціальні програми професійної підготовки керівників військових колективів і розроблено відповідні учбово-методичні рекомендації, а апробований у дисертації дослідницький інструментарій виділено у відповідний банк психологічних методик.
   Розроблено основні напрямки забезпечення ефективної професійної діяльності управлінських кадрів.
   Ключові слова: управлінська діяльність, керівник військового колективу, професіоналізм, мотивація досягнення, психолого-акмеологічна культура.

Тихончук А.А. Психологические условия эффективной управленческой деятельности руководителей воинских коллективов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 20.02.02 - военная психология и педагогика, Национальная Академия Пограничных войск Украины им. Богдана Хмельницкого, Хмельницкий, 2000.

   В диссертации проанализированы основные подходы к проблеме определения психологических условий и факторов, детерминирующих эффективность управленческой деятельности руководителей воинских коллективов. Обобщено современное состояние управленческой деятельности современного руководителя воинского коллектива в контексте развития психологии управления, а также выявлены противоречия и проблемы, которые создают препятствия на пути повышения ее эффективности. Дана социально-психологическая характеристика управленческой деятельности руководителя воинского коллектива, а также выработаны психологические требования к управленческой деятельности руководителей воинских коллективов на современном этапе.
   На основе анализа современных теоретико-методологических концепций управленческой деятельности руководящих кадров исследована проблема гармонизации их служебного и личностного развития в избранной сфере профессионального труда. Выявлено и определено влияние основных детерминант повышения эффективности управленческой деятельности руководителя воинского коллектива, а также критерии оценки и показатели уровня последней. Определены структура и содержание профессионализма современного руководителя воинского коллектива.
   Использование рациональных компонентов избранных подходов и достижений современной науки и практики позволили создать модель современного руководителя воинского коллектива как профессионального управленца. Выделены такие уровни профессионализма как: допрофессионализм, профессионализм, суперпрофессионализм, непрофессионализм и послепрофессионализм. Для описания профессионализма использованы не один, а группы критериев (результативных и процессуальных, обьективных и субьективных, количественных и качественных и др.).
   Научное обоснование получила акмеограмма современного руководителя воинского коллектива как одно из последних направлений отечественной профессиографии, которая представляет собой систему детерминант (требований, условий и факторов), определяющих оптимальную реализацию творческого потенциала специалиста в рамках избранной профессии. В общей сложности цель управленческой деятельности руководителя воинского коллектива охватывает три компонента - основную цель, дополнительную цель и цель собственно субъекта управления, что обусловливает выбор соответствующих критериев - общего и частных. Общий или интегральный критерий соотнесен с общей целью управления. Более конкретные критерии соотнесены с руководителем как субъектом управления, и с управленческой деятельностью как приоритетным видом его профессиональной сферы.
   Выявлено, что мотивация достижения современного руководителя воинского коллектива зависит от индивидуальных особенностей конкретного человека, его возраста, стажа пребывания в должности, относительного должностного статуса и других, а уровень мотивации достижения современного руководителя воинского коллектива имеет вполне определенную выраженность. Установлены пять типов мотивационных профилей современных руководителей воинских коллективов: креативный, экспрессивный, импульсивный, симбиозный и блокирующий. Полученные данные свидетельствуют о наличии сильных корреляционных связей между мотивационным профилем современного руководителя воинского коллектива и уровнем его профессиональной компетентности. Проведенные исследования позволили дать интерпретацию каждого уровня мотивации достижения.
   Результаты исследований позволили определить тесную связь потенциальной составляющей психолого-акмеологической культуры с ее воплощением в деятельностно-поведенческую активность. Ключевым звеном психолого-акмеологической культуры современного руководителя воинского коллектива является профессиональная и непосредственно управленческая компетентность. Разработанная модель психолого-акмеологического обеспечения позволила с учетом имеющегося опыта продуктивно организовать психологическое обеспечение управленческой деятельности и в конечном итоге более эффективно решать такие задачи как обеспечение условий продуктивного развития и творческой реализации потенциала конкретных работников в процессе труда, развитие их профессиональной компетентности и их психологическая поддержка, оптимизация труда, диагностика, анализ и прогноз проблем профессиональной деятельности и другие.
   На основе проведенного исследования полученные результаты внедрены в специальные программы профессиональной подготовки руководителей воинских коллективов и разработаны соответствующие учебно-методические рекомендации, а апробированный в диссертации исследовательский инструментарий выделен в соответствующий банк психологических методик.
   Разработаны основные направления обеспечения эффективной профессиональной деятельности управленческих кадров.
   Ключевые слова: управленческая деятельность, руководитель воинского коллектива, профессионализм, мотивация достижения, психолого-акмеологическая культура.

Tihonchuk A.A. Psychological conditions of effective administrative activity of the military collections leaders. - Manuscript.

This dissertation is for taking a scientific degree of the Candidate of Psychological Sciences on the speciality 20.02.02 – Military psychology and pedagogics. – The National Academy of the Borderguard named by Bohdan Khmelnitsky, Khmelnitsky, 2000.

   The basic approaches of determination problem of the psychological conditions and factors, determined effectiveness of the administrative leader`s activity are analysed. The contemporary state of the administrative activity of the modern leader in the context of development of administrative psychology are analysed and generalized. Contradictions of the problems which couse obstacles on the way of its effectiveness are revealed.
   On the basis of analysis of the modern theoretical and methodological administrative personnel activity conceptions the harmonization problem of their professional and personal development in the choisen sphere of professional activity is investigated. The influence of the main determinations of the rise in effectiveness of administrative leader`s activity and also estimation criteria and indexes of this estimation level are revealed.
   The results of this scientific research have been inculcated in the special programs of professional leader`s training. The proper educational methodical recommendations have been worked out. Approved scientific techniques have been revealed and presented as a bank of psychological methods. The main directions of ensuring of administrative professional effective activity are worked out.
   Key words: administrative activity, leader, professionalism, achievement motivation, psychological and acmeological culture.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні умови ефективної управлінської діяльності керівників військових колективів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net