Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Розвиток військово-педагогічної спрямованості у майбутніх офіцерів-прикордонників
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток військово-педагогічної спрямованості у майбутніх офіцерів-прикордонників

Анотації 

Морозов С. М. Розвиток військово-педагогічної спрямованості у майбутніх офіцерів-прикордонників. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 - “Військова педагогіка і психологія” - Академія Прикордонних військ України ім. Б. Хмельницького, Хмельницький, 1999.

   Дисертація присвячена питанням розвитку військово-педагогічної спрямованості як найважливішої професійної властивості особистості офіцера-прикордонника. Проведений психолого-педагогічний аналіз проблеми, обгрунтовані основні педагогічні умови і шляхи підвищення ефективності розвитку зазначеної властивості у курсантів. Автором розроблена комплексна програма удосконалення військово-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів та методика визначення рівня розвитку військово-педагогічної спрямованості, ефективність яких обгрунтована теоретично і підтверджена практично. Встановлено, що підвищення рівня розвитку військово-педагогічної спрямованості позитивно впливає на загальну успішність курсантів, створює сприятливі умови для ефективного вирішення оперативно-службових завдань на державному кордоні. Основні результати дослідження використані у навчально-виховному процесі Академії ПВУ.
   Ключові слова: розвиток, військово-педагогічна спрямованість, військово-педагогічна підготовка.

Моrozov S. N. Development of the military and pedagogical tendency of the future borderguard officers. - Manuscript.

Thesis for a candidates degree on speciality 20.02.02 - “Military Pedagogics and Psychology” - Khmelnitsky Borderguard Academy, Khmelnitsky, 1999.

   The dissertation is devoted to the questions of the development of the military and pedagogical tendency as the most important professional quality of the borderguard officer personality. There was conducted psycho-pedagogical analysys of the problem, grounded the main pedagogical conditions and ways of raising up the efficiency of the mentioned quality development at the cadets. The author has worked out the complex program of the improvement of the future officers military and pedagogical preparation, and the determination the method of the military and pedagogical tendency development level, which efficiency is grounded theoretically and confirmed practically. It was found out, that raising of the military and pedagogical direction development level positively influences the total results of the cadets, creates favourable conditions for performing their service duties on the state border. The main results of the research work are widely adopted in teaching and educational process of the Borderguard Academy.
   Key words: development, military and pedagogical tendency, military and pedagogical preparation.

Морозов С. Н. Развитие военно-педагогической направленности у будущих офицеров-пограничников. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 20.02.02 - “Военная педагогика и психология” - Академия Пограничных войск Украины им. Б. Хмельницкого, Хмельницкий, 1999.

   Диссертация посвящена вопросам развития военно-педагогической направленности как важнейшего профессионального свойства личности офицера-пограничника. Проведен психолого-педагогический анализ проблемы, обоснованы основные педагогические условия и пути повышения эффективности развития указанного свойства у курсантов. Автором разработаны комплексная программа усовершенствования военно-педагогической подготовки будущих офицеров и методика определения уровня развития военно-педагогической направленности, эффективность которых обоснована теоретически и подтверждена практически. Основными элементами комплексной программы являются: экспериментальный курс “Основы педагогического мастерства офицера-пограничника” (для курсантов); рекомендации преподавателям и офицерам курсантских подразделений по совершенствованию военно-педагогической подготовки будущих офицеров-пограничников; курс “Основы военно-педагогической деятельности офицера-пограничника” (для офицеров учебных подразделений). С помощью разработанной в диссертации методики определения уровня развития военно-педагогической направленности осуществлялся единый подход экспертов к оценке развития указанного свойства в ходе экспериментального исследования.
   Военно-педагогическая направленность офицера представляет собой совокупность устойчивых взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаиморазвивающих мотивов его военно-педагогической деятельности (интереса, склонности, идеалов, убеждений, гуманистического мировоззрения), вызванных внутренней потребностью и побуждающих к военно-педагогическому самосовершенствованию.
   Развитие указанного профессионально важного свойства личности офицера-пограничника у курсантов представляет собой процесс совместной целенаправленной учебно-воспитательной деятельности самих обучаемых и их педагогического окружения, в первую очередь - преподавателей ввуза и офицеров учебных подразделений. В результате этой работы у курсантов усиливается мотивационная сфера военно-педагогической деятельности.
   Основными педагогическими условиями повышения эффективности развития военно-педагогической направленности у будущих офицеров-пограничников в ходе исследования выявлены: усиление мотивации курсантов к военно-педагогической деятельности, активизация их военно-педагогической подготовки и усовершенствование педагогического мастерства преподавателей и офицеров учебных подразделений. Результаты исследования позволили выявить эффективные пути создания указанных условий: просветительно-ориентировочная работа с курсантами младших курсов как с будущими педагогами; систематическое целенаправленное привлечение курсантов к учебно-воспитательной работе; индивидуальная воспитательная работа с курсантами в военно-педагогическом направлении; регулярная диагностика результатов учебно-воспитательной деятельности и уровня развития военно-педагогической направленности будущих офицеров с индивидуальным обсуждением недостатков; развитие педагогического общения в системе “преподаватель (офицер подразделения) - курсант”; углубление военно-педагогических и психологических знаний курсантов, преподавателей и офицеров учебных подразделений, побуждение их к военно-педагогическому самосовершенствованию.
   Установлено, что повышение уровня развития военно-педагогической направленности положительно влияет на общую успеваемость курсантов, создает благоприятные условия для эффективного выполнения оперативно-служебных задач на государственной границе. Основные результаты исследования использованы в учебно-воспитательном процессе Академии ПВУ.
   Ключевые слова: развитие, военно-педагогическая направленность, военно-педагогическая подготовка.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток військово-педагогічної спрямованості у майбутніх офіцерів-прикордонників

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net