Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Естетичне виховання курсантів Національної академії Прикордонних військ України засобами зарубіжної літератури
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Естетичне виховання курсантів Національної академії Прикордонних військ України засобами зарубіжної літератури

Анотації 

Джигун Л.М. Естетичне виховання курсантів Національної академії Прикордонних військ України засобами зарубіжної літератури.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 – військова педагогіка та психологія. – Національна академія Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький 2001.

   Дисертацію присвячено дослідженню питань естетичного виховання курсантів НАПВУ засобами зарубіжної літератури. Проведений науковий аналіз стану даної проблеми. З урахуванням цього проаналізовано сутність основних понять дослідження: естетичне ставлення до дійсності, естетичне сприймання, естетична оцінка та творчість, гуманізація, потреба. У дослідженні показана динаміка росту естетичного виховання курсантів НАПВУ засобами зарубіжної літератури, обґрунтовані та експериментально перевірені основні шляхи та умови підвищення рівня естетичного виховання курсантів НАПВУ, визначені критерії оцінки рівня естетичного сприймання художнього твору, розроблена науково обгрунтована навчальна програма з курсу історії зарубіжної літератури, спрямована на естетичний розвиток курсантів НАПВУ. Автором надані практичні рекомендації вузам, кафедрам, викладацькому складу, які займаються організацією та здійсненням педагогічної діяльності у вищих військових навчальних закладах.
   Ключові слова: естетичне ставлення до дійсності, потреба, естетичне сприймання, естетична оцінка, естетична творчість, гуманізація.

Джигун Л.Н. Эстетическое воспитание курсантов Национальной академии Пограничных войск Украины средствами зарубежной литературы.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 20.02.02 – военная педагогика и психология. Национальная академия Пограничных войск Украины им. Богдана Хмельницкого, Хмельницкий, 2001.

   Диссертация посвящена исследованию вопросов эстетического воспитания курсантов НАПВУ средствами зарубежной литературы. Проведен научный анализ состояния данной проблемы, уточнены сущность главных понятий исследования: эстетическое отношение к действительности, эстетическое восприятие, эстетическая оценка, эстетическое творчество, гумманизация, потребность. Автором выделены основные сферы эстетического воспитания курсантов НАПВУ средствами зарубежной литературы. В диссертации определены и научно обоснованы пути и условия повышения уровня эстетического воспитания курсантов НАПВУ средствами зарубежной литературы. Одним из основных путей его повышения является развитие у курсантов НАПВУ эстетических способностей: эстетическое восприятие, эстетическая оценка и эстетическое творчество.
   Повышение уровня эстетического воспитания курсантов средствами зарубежной литературы может быть достигнуто путем выполнения следующих условий: разнообразить формы и методы эстетического воспитания курсантов НАПВУ средствами зарубежной литературы; провести специальную подготовку преподавательского состава к разрешению задач эстетического воспитания курсантов НАПВУ средствами зарубежной литературы; обеспечить учебно-методическую и материальную базу процесса эстетического воспитания курсантов НАПВУ средствами зарубежной литературы. Изменения учебной программы с курса истории зарубежной литературы в том направлении, чтобы эстетические способности курсантов НАПВУ развивались наиболее эффективно, разработкой разнообразных форм и методов работы курсантов НАПВУ с курса истории зарубежной литературы, разработкой методических рекомендаций эстетического воспитания курсантов НАПВУ средствами зарубежной литературы, усиления его методологической, общепедагогической, методической и исследовательской направленности, активной самостоятельной эстетической деятельности, собственными усилиями курсантов НАПВУ по самосовершенствованию.
   Создание в вузе оптимальных условий для эстетического воспитания курсантов НАПВУ средствами зарубежной литературы, способствует наиболее полной реализации творческих возможностей курсантов в обучении и воспитании курсантов НАПВУ. Этот путь предполагает выполнение следующих условий: совершенствование плана с курса истории зарубежной литературы, направленного на эстетическое развитие курсантов; рациональное использование рабочего времени; всестороннее методическое и материально-техническое обеспечение деятельности, формирование здорового морально-психологического климата в коллективах курсантов НАПВУ.
   В диссертации показана динамика роста эстетического воспитания средствами зарубежной литературы, определены критерии оценки уровня эстетического воспитания курсантов НАПВУ средствами зарубежной литературы, основными из которых являются критерии эстетического восприятия, эстетической оценки и эстетического творчества.
   Автором разработана и научно обоснована программа развития эстетического воспитания курсантов НАПВУ, выработаны практические рекомендации вузам, кафедрам, преподавательскому составу, которые занимаются эстетическим воспитанием курсантов НАПВУ высших военных учебных заведений.
   Ключевые слова: эстетическое отношение к действительности, потребность, эстетическое восприятие, эстетическая оценка, эстетическое творчество, гумманизация.

Dzyhun L.M. Aesthetic education of cadets the National Academy of the Border Guard Troops of Ukraine by foreign literature means.

The thesis is for obtaining the scientific degree 20.02.02 – military pedagogy and psychology. The National Academy of the Border Guard Troops of Ukraine named after Bohdan Khmelnytsky, Khmelnytsky, 2001.

   The thesis is devoted to the research of aesthetic education issues by foreign literature means.
   Analysis of the given problem has been provided. Taking into account this fact the essence of main notions of the research work has been analyzed: aesthetic attitude towards the reality, aesthetic perception, aesthetic estimation, aesthetic creativity, and humanization, need. This research work shows the dynamics of cadets’ aesthetic tastes growth by means of foreign literature. The main ways and conditions of future officers’ aesthetic education rise have been determined and checked, artistic and aesthetic fiction perception level estimation criteria have been defined.
   The program on foreign literature history aimed at National Border Guard Academy of Ukraine cadets has been worked out and scientifically grounded.
   The author gives some recommendations to teachers of higher educational establishments, teaching staffs who are involved in organization and pedagogical activity in military higher educational establishments.
   Key words: aesthetic attitude, need, aesthetic perception, aesthetic estimation, aesthetic creativity and humanisation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Естетичне виховання курсантів Національної академії Прикордонних військ України засобами зарубіжної літератури

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net