Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Ефективність комп'ютерних навчальних курсів в процесі підготовки курсантів вищого військового закладу освіти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Ефективність комп'ютерних навчальних курсів в процесі підготовки курсантів вищого військового закладу освіти

Анотації 

Федорова С.О. Ефективність комп'ютерних навчальних курсів в процесі підготовки курсантів вищого військового закладу освіти. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 - “Військова педагогіка та психологія”. - Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, 2001.

   Дисертація присвячена оцінці ефективності комп'ютерних навчальних курсів. Виявлений об'єктивний показник ефективності - імовірність досягнення мети. З урахуванням взаємодії ЕОМ, курсантів і предмета засвоєння розроблено граф робіт. Граф-модель навчання покладено в основу виводу математичної функціональної структурної моделі, що отримана у виді імовірності правильної відповіді (безпомилковості дій) курсанта на кожному кроку навчання. Крок навчання складається з трьох мікрокроків (спроб відповіді). Модель досліджувана на чутливість до варіювання параметрів. Проведено педагогічний експеримент за участю 372 курсантів СВМІ. За результатами експерименту визначені параметри розробленої моделі навчання, оцінена ефективність використаних КНК за розробленою методикою. Вирішено наукову задачу розробки методики оцінки ефективності комп' ютерних навчальних курсів. Розроблено шкалу оцінки в стенах, з використанням якої можна підвищити якість навчання, перевірці й оцінці знань, навичок і умінь у курсантів за рахунок використання в навчальному процесі найбільш ефективних комп' ютерних навчальних курсів.
   Ключові слова: оцінка ефективності; перевірка й оцінка знань, умінь і навичок курсантів; функціональна структурна модель навчання; безпомилковість; стен; граф-модель.

Федорова С.А. - Эффективность компьютерных учебных курсов в процессе подготовки курсантов высшего военного учебного заведения. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 20.02.02 - “Военная педагогика и психология”. - Национальная академия Пограничных войск Украины им. Богдана Хмельницкого, г. Хмельницкий, 2001.

   Диссертация посвящена оценке эффективности компьютерных учебных курсов для обучения, проверки знаний, умений и навыков курсантов. В работе обосновывается формализованное описание обучения как процесса управления и информационного процесса. Сформирована система принципов построения компьютерного учебного курса: целям, дидактическим принципам, содержанию обучения, циклическому управлению и психофизическим возможностям курсантов.
   Оптимальные в условиях гражданских вузов формы обучения не всегда оказываются таковыми в специфических условиях ввузов со строго регламентированной деятельностью курсантов. Эффективное использование эффективности компьютерных учебных курсов для обучения, оценки и проверки знаний, умений и навыков возможно при комплексном соответствии целям обучения с учетом педагогических условий на основе согласованной системы показателей. В результате сравнительного анализа выявлен объективный показатель - вероятность достижения цели обучения. С учетом структуры взаимодействия обучающей, обучающейся сторон и предмета освоения разработан граф работ. Ему в соответствие поставлен граф событий. Он положен в основу вывода математической функциональной структурной модели, полученной в виде вероятности правильного ответа (безошибочности действий) обучаемого на шаге обучения. Полученная модель чувствительна к варьированию параметров.
   На основе системы принципов соответствия разработана методика оценки. Для исследования эффективности компьютерного учебного курса в процессе обучения был поставлен педагогический эксперимент. Сравнительный анализ для групп, изучавших химию с использованием компьютерных учебных курсов и без них; проведен по разделам курса химии, семестровым экзаменам по химии и коррелирующим с ней дисциплинам - физике и математике. Определены статистические характеристики курсантов по успеваемости, нервно-психической и эмоционально-волевой устойчивости.
   С целью выявления параметров эффективности компьютерных учебных курсов, положительно влияющих на качество усвоения учебного материала, для некоторых тем занятий были разработаны альтернативные курсы. Количественная оценка эффективности обучения осуществлялась с применением разработанной модели. Эффективность обучения выявлена в том же порядке, что и оценки эффективности компьютерных учебных курсов (в стенах) по разработанной методике.
   Решена научная задача разработки методики оценки эффективности компьютерных учебных курсов, использование которой позволяет повысить качество обучения, проверки и оценки знаний, умений и навыков курсантов за счет использования наиболее эффективных компьютерных учебных курсов.
   Ключевые слова: оценка эффективности; проверка и оценка знаний, умений и навыков курсантов; функциональная структурная модель обучения; безошибочность; стэн; граф-модель.

Phedorova S.A. - Efficacy of computer educational courses for process training of the cadets for the supreme military educational institution. - Manuscript.

Thesis on competition of a scientific extent of the candidate of pedagogical sciences on a speciality 20.02.02 - “Military pedagogics and psychology”. - National academy of borderquard froops of Ukraine by him. Bogdan Khmelnitskiy, Khmelnitskiy, 2001.

   Thesis dedicate to an assessment of efficacy of computer educational courses (CEC) for learning, check and assessment of knowledge, skills and skills of the cadets. In a course of study the objective parameter of efficacy - odds of achievement of the purpose is detected. With the count of interplay teaching, teaching sides and subject of development the graph of works designed. The graph-model of learning is trusted to in a ground of the deduction of mathematical functional structural model obtained as odds of the exact answer (a faultlessness) of the cadet on each walk of learning. The walk of learning consists of three microsteps (attempts of the answer). The model is investigated (studied) on sensitivity to variation of arguments.
   The pedagogical experiment with involvement 372 cadets SMMI is held. By results of experiment the arguments of designed model of learning are determined, the efficacy utilised CEC on designed procedure is estimated. The scientific problem of mining of procedure of an assessment of efficacy CEC as tool of military-pedagogical study is resolved.
   Key words: an assessment of efficacy; check and assessment of knowledge, skills of the cadets; functional structural model of education(learning); a faultlessness; sten ; graph - model.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ефективність комп'ютерних навчальних курсів в процесі підготовки курсантів вищого військового закладу освіти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net