Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Механізми соціокультурної детермінації пізнавального процесу в астрономії
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Механізми соціокультурної детермінації пізнавального процесу в астрономії

 Анотації

Ковалевич В.В. Механізми соціокультурної детермінації пізнавального процесу в астрономії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2005.

   У дисертації аналізується соціокультурна детермінація пізнавального процесу в астрономії. Особливості цієї детермінації розглядається в трьох аспектах: взаємовплив астрології та астрономії в різні історичні періоди; у революційні та еволюційні періоди розвитку астрономії, зокрема коперніканської революції і революцій ХХ сторіччя, а також еволюційних этапів, що передували вищезазначеним революціям і тих, що були у подальшому; на теоретичному та емпіричному рівні розвитку та функціонування сучасної астрономії й окремих фрагментів її історичного минулого.
   У дослідженні аналізується еволюція характеру взаємодії і взаємозв’язку астрономії та астрології у різні історичні періоди і розглядаються соціокультурні чинники, що зумовили цю еволюцію: від жорсткої цілісності (пізнавальної єдності) – на стародавньому Сході, до елементів відносної самостійності – в античності, середині століття і епоху Відродження, до повної незалежності астрономії від астрології – у Новий час.
   У дисертації показано специфіку соціокультурної детермінації теоретичної і емпіричної астрономії в революційні й еволюційні періоди її розвитку (відмінність у характері, ролі та ступені).
   Ключові слова: астрономія, астрономічна картина світу, стиль мислення, соціокультурна детермінація, революційні та еволюційні періоди, астрологія, астрономічна реальність, антропокосмізм.

Ковалевич В.В. Механизмы социокультурной детерминации познавательного процесса в астрономии. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.09 – философия науки. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

   В диссертации анализируются механизмы социокультурной детерминации астрономии. Высказывается мысль, что эти механизмы работают на основе взаимодействия внутренних и внешних факторов, которое действует специфическим образом на всех этапах истории астрономии, включая современный её этап.
   Особенности действия механизмов социокультурной детерминации рассматривается в трёх аспектах: взаимовлияния астрологии и астрономии в разные исторические периоды; в революционные и эволюционные периоды развития астрономии, в частности, коперниканской революции и революций ХХ века, а также эволюционных этапов, предшествовавших вышеуказанным революциям и последовавших за ними; на теоретическом и эмпирическом уровне развития и функционирования современной астрономии и отдельных фрагментов её исторического прошлого.
   Показана эволюция характера взаимодействия и взаимосвязи астрономии и астрологии в разные исторические периоды, и рассматриваются социокультурные факторы, обусловившие эту эволюцию: от жёсткой целостности (познавательного единства) – на древнем Востоке, к элементам относительной самостоятельности – в античности, средние века и эпоху Возрождения, до полной независимости астрономии от астрологии – в Новое время.
   В работе выявлены причины, которые обусловили существование длительного астрологического этапа развития астрономии (с древности до XVII-XVIII веков), а также идентифицированы факторы, в силу которых вышеназванный этап завершился окончательным размежеванием астрологии и астрономии.
   Специфика (различие в характере, роли и степени) социокультурной детерминации теоретической и эмпирической астрономии в революционные и эволюционные периоды её развития заключается в том, что существенное влияние внешние факторы оказывают, как правило, на теоретическую астрономию в революционные периоды её развития (в работе рассматриваются астрономические революции XVI и XX веков). На эмпирическую астрономию в эволюционные этапы её динамики вненаучные факторы оказывают, преимущественно, опосредованное влияние.
   Ключевые слова: астрономия, астрономическая картина мира, стиль мышления, социокультурная детерминация, революционные и эволюционные периоды, астрология, астрономическая реальность, антропокосмизм.

Kovalevich V.V. Mechanisms social and cultural determination cognitive process in astronomy. – Manuscript.

Dissertation is on competition graduate degree candidate philosophical sciences on speciality 09.00.09 – science philosophy. Kiev national university named after Tarasa Shevchenko, Kiev, 2005.

   In dissertation social and cultural determination astronomy is analysed. Features this determination are considered in three aspects: influences astrology on development astronomy in different historic реriods; in revolutionary and evolutional periods of development of astronomy, in particular, in Copernicus revolution and revolution of the XXth century, and also evolutional stages, that preceded the abovementioned revolutions and the revolutions that followed them; on the theoretical and empiric level of development and functioning of contemporary astronomy and separate fragments of its historical past.
   In dissertation evolution character co-operation and intercommunication astronomy and astrology in different history реriods is analysed, and social and cultural factors stipulating this evolution are considered: since hard integrity (cognitive unity) – in ancient East, to elements relative independence – in antiquity, Middle Ages and Renaissance age, to complete independence astronomy from astrology – in New time.
   In dissertation specific (distinction in а character, roles and degrees) social and cultural determination theoretical and empiric astronomy in revolutionary and evolutional реriods its development is shown.
   Keywords: astronomy, astronomical picture world, style thinking, social and cultural determination, revolutionary and evolutional реriods, astrology, astronomic reality, antropokosmizm.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Механізми соціокультурної детермінації пізнавального процесу в астрономії

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net