Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Особистісні чинники оптимізації процесу підготовки курсантів до військово-професійної діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особистісні чинники оптимізації процесу підготовки курсантів до військово-професійної діяльності

Анотації 

Олійник Т.И. Особистісні чинники оптимізації процесу підготовки курсантів до військово-професійної діяльності – Рукопис.

Дисертація на здобуття наунового супеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія. Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН Україны, Киев, 2001.

   Дисертаційне дослідження присвячено вивченню особистісних чинників, котрими обумовлюється результативність оволодіння курсантами військово-професійною діяльністю. В роботі теоретично обгрунтовані і емпірично встановлені особливості співвідношення симптомокомплексу особистісних як0остей і показників успішності оволодіння курсантами предметним змістом окремої військової спеціальності. На основі структурно-динамічного підходу розкрито зміни цього співвідношення на етапі професійної підготовки.
   Обгрунтована доцільність використання апробованого в роботі психодіагностичного інструментарію з метою керування процесом професійного розвитку особистості на етапі її професійної підготовки. Практичне впровадження рекомендацій відносно процесу удосконалення професійної підготовки майбутніх оціцерів реалізовано в формі участі в підготовці та читанні курсантам навчальних курсів, вивченні особистісних якостей курсантів шляхом їх тестування, методика проведення якого знайшла своє відображення у дисертації.
   Ключові слова: професійна підготовка, військово-професійна діяльність, структурно-динамічний аналіз, особистісний принцип, симптомокомплекс, психологічна готовність, професійне становлення, психодіагностика.

Олейник Т.И. Личностные факторы оптимизации процесса подготовки курсантов к военно-профессиональной деятельности – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. Институт психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины, Киев, 2001

   Диссертационное исследование посвящено изучению личностных факторов которыми обуславливаются результативность овладения курсантами военно-профессиональной деятельностью. В работе теоретически обоснован и эмпирически выявлен характер соотношения симптомокомплекса личностных качеств и показателей успешности овладения курсантами предметным содержанием конкретной военной специальности. На фундаменте структурно-динамического подхода раскрыто динамика указанного соотношения на этапе профессиональной подготовки. Определен взаимосвязанный комплекс индивидуально-психологических и профессионально важных свойств личности и приемы их диагностики.
   Обоснована необходимость применения апробированного в работе психодиагностического инструментария с целью управления процессом профессионального развития личности на этапе профессиональной подготовки. Практическое внедрение рекомендаций по усовершенствованию процесса подготовки будущих офицеров проведено в форме разработанной авторской программы спецкурса.
   В результате теоретического анализа и обобщения литературных источников по данной тематике установлено, что в комплексе факторов, которые легли в основу исследования динамики профессионального становления и профессионального самоопределения, доминантными являются те, которые касаются механизмов личностной регуляции и саморегуляции деятельности. В то же время в плане решения задач военно-профессиональной подготовки, исследования указанного уровня остаются предметом лишь отдельных публикаций и экспериментальных разработок. Недостаточная разработанность названной проблематики поббудила выделить последнюю в качестве специального предмета диссертационного исследования, причем сферой аналитического осмысления в нем выступили, прежде всего, общие закономерности и типовые особенности становления структуры личностных качеств будущего офицера в динамике овладения им военно-профессиональной деятельностью.
   Цель исследования заключалась в определении на основе структурно-динамического подхода закономерностей становления и развития структуры личностных особенностей будущего субъекта военно-профессиональной деятельности на этапе его профессиональной (вузовской) подготовки.
   В процессе реализации цели исследования и доказательства обоснованности выдвинутых предположений было установлено, во-первых, что достижение необходимой результативности овладения субъектами военно-профессиональной деятельностью становится возможным при условии актуализации личностного потенциала как ее ведущей детерминанты. Во-вторых, установлено, что этот процесс происходит за счет не столько количественных показателей отдельных черт личности, сколько вследствие образования и развития в процессе подготовки соответствующего симптомокомплекса последних.
   Практическое значение работы состоит в определении и обосновании требований к личности будущего выпускника как субъекта военно-профессиональной деятельности, а также в разработке системы мероприятий, направленных на усовершенствование системы военной подготовки на этапе профессионального обучения.
   Ключевые слова: профессиональная подготовка, военно-профессиональная деятельность, структурно-динамический анализ, личностный принцип, симптомокомплекс, психологическая готовность, профессиональное становление, психодиагностика.

Oliynuc T.I. Personal determinants of optimization of the processe of cadets preparation to professional-military activity – Manuscript

Dissertation to gain Candidate degree in Psychology. Speciality 19.00.07 – pedagogical and development at psychology. G.S. Kostjuk Institute of Psychology, Academy of Pedagogical Sciences, of Ukraine Kyiv, 2001

   The dissertation is dedicated to personal determinants, of the efficency of cadets mastering professional-military activity. The interrelations of personal qualities symptomokomplex with the indices of cadets mastering subject contents of a particular military speciality are substantiated theoretically and empiric. On the basis of the structural - dynamic approach chandes in such interrelations are revealed.
   The expediency of usage of approved psychodiagnostic tools, is substantiated to handle the process of personality’s professional development at a stage of professional preparation. The practical implantation of the corespondent guidelines is carried out in a form of the special coorse program designed by the author.
   Key words: professional preparation, professional - military activity, structural - dynamic approach, symptomocomplex, psychological readiness, professional coming-to-be, psychodiagnostics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особистісні чинники оптимізації процесу підготовки курсантів до військово-професійної діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net