Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Проблеми навчання і виховання військовослужбовців у педагогічній спадщині М.І. Драгомирова
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми навчання і виховання військовослужбовців у педагогічній спадщині М.І. Драгомирова

Анотації 

Огнєв В.О. Проблеми навчання і виховання військовослужбовців у педагогічній спадщині М.І. Драгомирова. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2002.

   Дисертаційне дослідження присвячено цілісному аналізу теоретичних і методичних проблем навчання і виховання солдатів у педагогічній спадщині визначного вітчизняного воєначальника, державного діяча, вченого, педагога другої половини ХІХ – початку ХХ століть М.І. Драгомирова.
   Проаналізовано стан розвитку військово-наукової думки з теми дослідження. Визначено, що питання навчання і виховання військовослужбовців строкової служби у педагогічної спадщині М.І. Драгомирова в сучасній вітчизняній військово-педагогічної науці ще недостатньо глибоко вивчені і потребують подальшого наукового обґрунтування.
   Систематизовано та розглянуто ідеї військового педагога в області навчання військовослужбовців. Охарактеризовані компоненти змісту навчання солдатів, виявлено основоположні принципи, форми та методи військового навчання у творчому доробку вченого.
   Розкрито специфіку поглядів М.І. Драгомирова на сутність виховання воїнів, його мету і завдання, узагальнено педагогічні ідеї військового теоретика про принципи і методи виховання солдатів.
   Показано вплив військово-педагогічної діяльності М.І. Драгомирова на становлення і розвиток військової педагогіки. Розроблено рекомендації щодо використання військово-педагогічних ідей та положень спадщини вченого, спрямовані на поліпшення навчально-виховного процесу в Збройних Силах України.
   Ключові слова: військове навчання і виховання, армія, особистість солдата, військово-педагогічна діяльність.

Огнев В. А. Проблемы обучения и воспитания военнослужащих в педагогическом наследии М.И. Драгомирова. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Центральный институт последипломного педагогического образования АПН Украины, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена целостному анализу теоретических и методических проблем обучения и воспитания солдат в педагогическом наследии М.И. Драгомирова.
   Содержание диссертации раскрыто в трех разделах.
   В первом разделе анализируется состояние разработки проблемы, рассматривается научная литература и источники по исследуемой теме. Отмечается, что военно-педагогическая наука проделала существенную работу по обобщению и освещению военно-педагогического наследия М. Драгомирова. Всесторонне изучив документы, опубликованные научные работы, посвященные нашей теме, мы пришли к выводу о том, что они при всем их бесспорном положительном значении не дают целостного систематического представления о теории и практике обучения и воспитания солдат в педагогическом наследии М. Драгомирова. Эта тема еще изучена недостаточно и не стала предметом специального, комплексного исследования военных ученых-педагогов и нуждается в дальнейшем научном обосновании.
   В разделе представляются основные труды ученого, имеющие военно-педагогический характер и дается их краткий анализ, обосновываются выбранные направления и указываются основные методы исследования.
   Во втором разделе систематизируются и рассматриваются идеи военного педагога в области обучения солдат. Охарактеризованы компоненты содержания обучения воинов, выявлены основополагающие военно-дидактические принципы, формы и методы обучения военнослужащих в творческом наследии ученого.
   М.І. Драгомиров обосновал содержание обучения военнослужащих во всех родах войск – пехоте, кавалерии и артиллерии, как на этапе одиночной подготовки солдата, так и в период подготовки воинской части, подразделения, которое отвечало современному на то время уровню развития военной науки, боевой техники и вооружения.
   Установлено, что ведущими военно-дидактическими принципами ученого являются принципы "учить войска тому, что необходимо на войне", систематичности и последовательности, наглядности, сознательности в обучении, прочности усвоения знаний, навыков, умений.
   В группе основных методов обучения солдат педагог выделил: показ, упражнения, устное изложение учебного материала.
   М.І Драгомиров обосновал необходимость и возможность использования в процессе воинского обучения суворовских сквозных атак пехоты и кавалерии. Впервые в военно-педагогической практике он применил учения частей и подразделений с боевой стрельбой, учения пехоты на пространстве между мишенями и артиллерией, которая ведет огонь боевыми снарядами.
   В третьем разделе изложена система воспитания военнослужащих М.И. Драгомирова, раскрыта специфика его взглядов на цель, задачи, принципы и методы воспитания воинов.
   Основной целью воспитания солдата, по М. Драгомирову, является выработка в нем "надежности", что означает, по мнению педагога, честное, добросовестное и самоотверженное исполнение воином своих служебных обязанностей всегда и в любых условиях как мирного, так и военного времени, "как на глазах начальника, так и за глазами".
   Среди воспитательных задач он отдавал преимущество развитию и укреплению таких важных для защитника Отечества морально-боевых качеств, как чувство высокой ответственности за защиту Родины, верность воинскому долгу, патриотизм, самоотверженность, воинское товарищество и взаимовыручка, дисциплинированность, смелость, самообладание, мужество, инициатива, находчивость, способность стойко переносить тяготы и лишения военного времени.
   Всесторонне обоснованные и доведенные до конкретных практических рекомендаций для офицеров – концептуальные положения М. Драгомирова по осуществлению воспитания военнослужащих построены на принципах гуманизма, высокой требовательности в сочетании с уважением личного достоинства солдат, заботой о них, индивидуального, дифференцированного подхода в воспитании.
   В трудах М. Драгомирова исследовались проблемы методов воинского воспитания, основными из них, по мнению педагога, в вооруженных силах должны быть личный пример командира, убеждение, упражнения, требования и контроль, поощрения, а также наказания при строгом соблюдении законности и справедливости.
   В выводах показано влияние педагогических взглядов М.И. Драгомирова на становление и развитие военной педагогики. Разработаны рекомендации по использованию военно-педагогических идей и положений наследия ученого, направленные на улучшение учебно-воспитательного процесса в Вооруженных Силах Украины.
   Ключевые слова: военное обучение и воспитание, армия, личность солдата, военно-педагогическая деятельность.

Ognev V.А. Training and education problems of the military men in the pedagogical heritage of М.I. Dragomirov. - Manuscript.

The dissertation for receiving the pedagogical candidate's degree in speciality 13.00.01 – general pedagogic and history of pedagogic. – The Central Institute of Postgraduate of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. - Kyev, 2002.

   The dissertation is devoted to the complete analysis of theoretical and methodical problems of training and education the soldier in a pedagogical heritage outstanding military, state figure, scientific, teacher of second half ХІХ - and beginning ХХ of centuries.
   The condition of development of a military, scientific idea on a theme of research is analysed. Is determined, that questions of training and education of the military men of a urgent service in a pedagogical heritage М.I. Dragomirov in a modern domestic military pedagogical science are still unsufficiently deeply investigated and require the further scientific substantiation.
   The ideas of the military teacher in the field of training the military men are systematized. The components of the contents of training the soldier are characterized, the basic principles, forms and methods of military training in the creative heritage of the scientist are revealed.
   Dissertation represents views of М.I. Dragomirov on essence of education of the military men, its purpose and the tasks. The pedagogical ideas of the military theorist about principles and methods of education the soldier are generalized.
   The influence of pedagogical activity of М.I. Dragomirov on development of military pedagogic is shown.. The recommendations for use of pedagogical ideas and rules of the heritage of the scientist directed on improvement of training and education process in Armed Forces of Ukraine are developed.
   Key words: military training and education, army, person of the soldier, military pedagogical activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми навчання і виховання військовослужбовців у педагогічній спадщині М.І. Драгомирова

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net