Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Збройні cили України як фактор створення та забезпечення існування системи колективної безпеки у Європі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Збройні cили України як фактор створення та забезпечення існування системи колективної безпеки у Європі

Анотації 

ПУЛИМ О.В. Збройні cили України як фактор створення та забезпечення існування системи колективної безпеки у Європі - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 - військова історія - Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2001.

   У дисертації досліджується місце і роль Збройних cил України в процесах миротворчості української держави, участь в миротворчих операціях під егідою Організації Об’єднаних Націй у складі багатонаціональних сил і в системі міжнародних зв’язків України. Значну увагу в роботі приділено налагодженню співробітництва у військовій галузі протягом 1992-2000 рр., зусиллям військового відомства України у розвитку відносин рівноправного партнерства з країнами-членами Північноатлантичного Альянсу. Автор прослідковує участь миротворчих контингентів України у складі багатонаціональних сил під егідою ООН у Південно-Західній Європі, в Анголі, Таджикистані та Лівані. Вивчено процес створення нормативно-правової бази участі українських підрозділів в миротворчих операціях. Детально в хронологічній послідовності висвітлюються дії підрозділів Збройних cил України в миротворчих контингентах ООН під час вирішення конфліктів на теренах колишньої Югославії. В науковий обіг введені справжні найменування військових підрозділів, що дає змогу виключити історіографічні помилки при описанні дій українських миротворців у складі різних багатонаціональних військових формувань. Матеріали дослідження розширюють та доповнюють історіографію сучасного українського війська, узагальнюють досвід та здобутки миротворчих зусиль української держави.
   Ключові слова: Збройні cили України, міжнародне військове співробітництво, миротворчість.

ПУЛЫМ А.В. Вооруженные силы Украины как фактор создания и обеспечения существования системы коллективной безопасности в Европе - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 20.02.22 - военная история - Национальный университет "Львовская политехника", Львов, 2001.

   Диссертация посвящена изучению роли и места Вооруженных сил Украины в миротворческой деятельности украинского государства, в создании и обеспечении существования системы коллективной безопасности в Европе в условиях современных международных отношений.
   Отмечено, что современная военно-политическая обстановка в Европе характеризуется развитием отношений партнерства и сотрудничества между странами Запада и бывшего Варшавского Договора, их активным участием в создании новой многокомпонентной структуры европейской коллективной безопасности, которая приобретает все больше динамизма, с выходом на первый план таких евроатлантических и европейских организаций как НАТО, ЕС, ОБСЕ, ЗЕС.
   Установлено, что только в 1996-1998 гг. Украина подписала столько нормативно-правовых документов, что они составляют более 50% договорно-правовой базы, созданной в 1992 году. На протяжении 1998 года было осуществлено около пятисот мероприятий международного военного сотрудничества с другими государствами.
   На 1 декабря 1999 года было подписано и действовало 200 международно-договорных документов по вопросам военного сотрудничества Украины почти с 40 странами. Были также установлены отношения с военными структурами 70 государств.
   Значительное место в работе занимает рассмотрение процесса налаживания партнерских взаимоотношений с государствами-членами НАТО. Украина была среди первых государств, которые позитивно откликнулись на приглашение Североатлантического Альянса принять участие в программе "Партнерство ради мира", которая трансформировала отношения между НАТО и странами бывшего Варшавского Договора, содействовала диалогу и кооперации в военной сфере.
   Из года в год расширялось участие Вооруженных сил Украины в программе ПРМ: в 1995 году представители и подразделения армии Украины приняли участие в 98 мероприятиях, включая 13 военных учений, а уже в 1997 году Вооруженные силы участвовали в 157 мероприятиях, в том числе в 20 учениях. За этот промежуток времени благодаря программе 370 украинских офицеров овладели иностранными языками, еще 158 прошли подготовку в военных учебных заведениях стран НАТО.
   Начиная с 1998 года Министерство обороны Украины сосредоточило главное внимание на участии в учениях и мероприятиях, связанных с ними. Эти мероприятия наиболее полно помогали в достижении главной цели военного ведомства - совместимости с Вооруженными Силами Альянса и стран-партнеров по сотрудничеству.
   Работа изучает развитие процесса миротворчества Украинского государства, достижения и недостатки на пути создания миротворческих контингентов, конкретное участие подразделений украинской армии и ее представителей на территории Анголы, Балканском полуострове, Ливане, на территории Содружества независимых государств.
   Изучение участия Вооруженных сил Украины в миротворческих операциях ООН в Юго-Восточной Европе показало, что с июля 1992 года по декабрь 2000 года украинские военнослужащие принимали участие в миротворческих акциях четырех многонациональных сил: ЮНПРОФОР, ИФОР, СФОР и КФОР.
   В составе сил ЮНПРОФОР (июль 1992 - декабрь 1995 года) Украину представляли 240-й и 60-й отдельные специальные батальоны. 240-й ОСБ осуществил 6 ротаций, а 60-й ОСБ - две ротации, после чего был выведен на территорию Украины. В состав сил ИФОР под эгидой ООН и руководством НАТО (с декабря 1995 по декабрь 1996 года) входил 240-й отдельный специальный батальон. Состоялось две ротации личного состава. Кроме того, в состав сил ИФОР входили 17-я отдельная транспортная и 8-я отдельная противотанковая вертолетные эскадрильи и 70-я отдельная танковая рота.
   В октябре 1996 года 70-я отдельная танковая рота была выведена на территорию Украины, а ее заменила 64-я отдельная специальная механизированная рота. В это же время на базе 8-й отдельной противотанковой и 17-й отдельной транспортной вертолетных эскадрилий была сформирована 17-я отдельная транспортно-боевая эскадрилья.
   В Стабилизационных силах под руководством НАТО-СФОР (декабрь 1996 - июнь 1999 года) вновь пребывал 240-й ОСБ, который после шести ротаций личного состава прибыл на Украину в ноябре 1999 года. Кроме того, в состав сил входила 64-я отдельная специальная механизированная рота и 17-я отдельная транспортно-боевая эскадрилья, которые вернулись на Украину одновременно с 240-м ОСБ.
   На основе полученных результатов предложены направления использования миротворческого опыта в воспитании личного состава Вооруженных сил.
   Ключевые слова: Вооруженные силы Украины, международное военное сотрудничество, миротворчество.

Pulym, O.V. The Armed Forces of the Ukraine as a factor of creation and maintaining of the system of collective security in Europe. Typewrite.

A dissertation for obtaining of the scientific degree of Candidate of Science in history in the specialty: 20.02.22 – military history – “Lvivska Polytechnika” National University. Lviv, 2001.

   The dissertation explores a place and a role of the Armed Forces of the Ukraine in peacekeeping activities of the Ukrainian state, their participation in peacekeeping operations under the auspices of the Organization of United Nations within multi-national forces, and in the system of inter-national relations of the Ukraine. The author made a considerable stress on the matter of establishing and improvement of cooperation in a military field between the years of 1992 – 2000, and the efforts made by the military agency of the Ukraine in the development of its equal partnership with the North Atlantic Treaty Organization member nations. The author examined the Ukrainian peacekeeping contingents’ participation in the multi-national peacekeeping UN Forces in South West Europe, Angola, Tajikistan and Lebanon. Among the subjects under consideration, there was a process of creation of legal base for the participation of the Ukrainian units in peace enforcement operations. The author in chronological order and in details depicted the operation of the Ukrainian peacekeeping units in resolving the conflicts in former Yugoslavia. Real denominations of the military units involved were introduced by the author into historiographic use, which gives the opportunity of ruling out possible relevant errors in that field when writing about the Ukrainian peacekeepers’ participation in various multi-national structures. The materials contained in the work broaden and complement the historiography of the modern Ukrainian Armed Forces, generalize the experience and the achievements of the peacekeeping efforts of the Ukrainian state.
   The key words are: the Armed Forces of the Ukraine, inter-national military cooperation, peacekeeping.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Збройні cили України як фактор створення та забезпечення існування системи колективної безпеки у Європі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net