Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Військова могутність сучасної Української держави (політологічний аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Військова могутність сучасної Української держави (політологічний аналіз)

Анотації 

Смолянюк В.Ф. Військова могутність сучасної Української держави (політологічний аналіз). – Рукопис ( 468 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Інститут держави та права ім. В.М.Корецького НАН України. Київ, 2001.

   У дисертації здійснено комплексний аналіз сутності, змісту, структури, механізмів формування та напрямів практичної реалізації військової могутності сучасної Української держави. Військова могутність розглядається як складне багатопотенціальне соціально-політичне утворення, що визначає характер адаптації незалежної України до регіональних та світових геополітичних реалій, а також впливає на кількісно-якісні характеристики подальшого становлення національної Воєнної організації. Систематизовано та оновлено понятійно-категоріальний апарат теорії та практики забезпечення військової могутності держави. Показано взаємозв’язок між явищами військової могутності сучасної держави та її воєнною безпекою і обороноздатністю.
   Створено політологічну концепцію виконання політичним потенціалом військової могутності компенсуючих стосовно інших потенціалів функцій з метою підтримання необхідного рівня обороноздатності України в кризових умовах розвитку державотворчого процесу. Визначено сукупність державних механізмів, спрямованих на формування військової могутності України, досліджено шляхи підвищення ефективності їх функціонування. На прикладі взаємодії України з Російською Федерацією і НАТО показано взаємовплив військової політики Української держави та її військової могутності. Деталізовано особливості перетворення військової могутності у військову силу держави у політично виправданих ситуаціях. Виходячи з геополітичних реалій сучасності, накреслено основні напрямки подальшої еволюції військової могутності Української держави.
   Ключові слова: держава, військова могутність держави, воєнна безпека, обороноздатність, військова політика, військова сила.

Volodymyr F. Smolyanyuk. The military power of the modern Ukrainian state (politological analysis). – Manuscript ( 468 pages).

Thesis for the award of a scientific degree – Doctor of Science (politics), speciality 23.00.02 – “Political institutes and processes”. Koretskiy’s Institute of State and Law of National Academy of Studies of Ukraine. Kyiv, 2001.

   Thesis presents a comprehensive analysis of essence, content, structure and mechanisms of the formation and ways of the practical realization of military power of modern Ukrainian state. The author considers military power as a complex social-political formation, that determines the character of adaptation of independent Ukraine to regional and world geopolitical realities and influences the quantitative-qualitative features of further formation of national Military organization. Notions and categories of the theory and practice of military power of state have been systematized and innovated. Interrelationship of military power, military security and defensive capability of modern state is demonstrated.
   The author creates politological conception of compensatory functions of the military power’s political potential in relation to other potentials for the purpose of sustaining the necessary level of national defensive capability of Ukraine under the crisis conditions of the of state-formation process. The author defines the state mechanisms of formation of the military power of Ukraine and examines the ways of enhancing their effectiveness. Using the examples of interaction between Ukraine, Russian Federation and NATO, the author shows the interinfluence of military policy and military power of Ukraine. Thesis works out in detail the peculiarities of transformation of military power in military strength of state in politicaly justifiable situations. Based on the geopolitical realities of the present time, the author outlines main trends of further evolution of the military power of Ukraine.
   Key words: state, military power of state, military security, defensive capability, military policy, military strength.

Смолянюк В.Ф. Военная мощь современного Украинского государства (политологический анализ). – Рукопись (468 стр.).

Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины. Киев, 2001.

   В диссертации осуществлен комплексный анализ сущности, содержания, структуры, механизмов формирования и направлений практической реализации военной мощи современного Украинского государства. Показаны особенности обеспечения военной мощи в индустриальных (на примере СССР) и постиндустриальных государствах (на примере стран Запада). Военная мощь рассматривается как сложное многопотенциальное социально-политическое образование, определяющее характер адаптации Украины к региональным и мировым геополитическим реалиям, а также влияющее на количественно-качественные характеристики дальнейшего становления национальной Военной организации. Систематизирован и обновлен понятийно-категориальный аппарат теории и практики обеспечения военной мощи государства (ВМГ). Показана взаимосвязь между явлениями военной мощи современного государства, его военной безопасностью и обороноспособностью.
   Военный вектор развития современного демократического государства рассматривается как необходимое и политически оправданное направление государственного строительства, как необходимое условие качественно соизмеримого взаимодействия государственных структур с геополитическим окружением, имещим государственное (в отдельных случаях блоковое, коалиционное оформление) и определенную систему военно-политических ориентиров.
   Исследована система социально-психологических механизмов осознания военно-силовых проблем на индивидуальном, групповом и общественном уровнях. Такая система позволяет актуализировать вопросы обеспечения ценностно-ориентационного единства украинского общества и его государства в динамике военно-политических преобразований как по периметру национальных границ Украины, так и в континентальном масштабе.
   Создано политологическую концепцию выполнения политическим потенциалом военной мощи компенсирующих относительно других потенцалов функций с целью поддержания необходимого уровня обороноспособности Украины в кризисных условиях развития финансово-экономической, социальной, демографической, духовно-культурной, научно-технологической сфер общества и государства.
   Определена совокупность государственных механизмов, направленных на формирование военной мощи Украины, исследованы их состояние, а также пути повышения их эффективности. К таким механизмам отнесены: государственно-политический механизм формирования военной мощи; правовой механизм обеспечения ВМГ; механизм структурно-функциональной оптимизации Вооруженных Сил Украины как ведущего субъекта обеспечения ее военной мощи; кадровый механизм обеспечения ВМГ; финансово-экономический механизм формирования ВМГ; механизм гражданского контроля за формированием и использованием ВМГ; механизм государственно-патриотического обеспечения ВМГ.
   При помощи методологических основ синергетики осуществлен анализ природы военной политики современного государства. Социально-психологические механизмы осознания проблематики военной мощи государства рассматриваются как совокупность самоорганизационных основ эволюции военной политики государства, в то же время государственные механизмы формирования военной мощи отнесены к целенаправленно организованным факторам оптимизации военной политики. На примере взаимодействия Украины с Российской Федерацией и НАТО показано взаимовлияние военной политики Украинского государства и его военной мощи. Очерчен нелинейный, противоречивый характер взаимодействия Украины и РФ в военной области, что определяется несовпадением временных, институциональных, функциональных, ресурсных, целевых параметров развития самых больших славянских государств современности.
   Исследованы динамика и качественная направленность военно-политических преобразований в сопредельных и смежных государствах – Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Турции, Российской Федерации, Белоруссии, Молдове, Грузии. Совокупность военных приготовлений по периметру границ Украины, перспективы дальнейшего расширения НАТО, возможность образования новых межгосударственных объединений определены как процессы-корреляторы военной мощи Украинского государства.
   На примере миротворческих операций детализированы особенности превращения военной мощи в военную силу Украинского государства в политически оправданных ситуациях. Определены особенности влияния последней европейской войны ХХ века (антиюгославской 1999 г. операции НАТО “Союзническая сила”) на процессы дальнейшего реформирования и развития военной мощи Украинского государства. Исходя из геополитический реалий современности, определены основные направления дальнейшей эволюции военной мощи независимой Украины.
   Ключевые слова: государство, военная мощь государства, военная безопасность, обороноспособность, военная политика, военная сила.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Військова могутність сучасної Української держави (політологічний аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net