Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Педагогічні основи прогнозування підготовки військових фахівців в умовах вищих навчальних закладів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Педагогічні основи прогнозування підготовки військових фахівців в умовах вищих навчальних закладів

Анотації 

Удовица О.Ф. Педагогічні основи прогнозування підготовки військових фахівців в умовах вищих навчальних закладів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2001 рік.

   У дисертаційній роботі розглядається організаційно-педагогічна діяльність на етапі прогнозування підготовки військових фахівців з вищої освітою. Розроблені теоретично обґрунтуванні та підтверджені на практиці в навчально-виховному процесі військового інституту методики: прогнозування для потреб ЗС України необхідної і достатньої кількості військових фахівців; формування моделі діяльності фахівця; розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики; складання освітньо-професійної програми підготовки військового фахівця. В основу визначення оптимальної кількості випускників ВУЗів покладена багатофакторна коре-ляційна модель кадрового забезпечення країни, що дозволяє вчасно вносити корективи в кінцевий результат в залежності від змін у економічній, соціальній, військовій політиці держави. Технологія створення складових системи державних стандартів освіти, що запропонована в дисертації, базується на позиціях діяльнісної теорії навчання, відповідно до якої, знання виступають як елементи деяких дій, що визначають закінчену діяльність. Методичні рекомендації з прогнозування навчально-виховного процесу у вузах, що запропоновані в дисертаційному дослідженні, дозволяють поліпшити якість підготовки майбутніх фахівців у системі вищої школи України.
   Ключові слова: загальна потреба у фахівцях, додаткова потреба у фахівцях, нормативне (цільове) прогнозування, типові задачі діяльності, рівень сформованості уміння, модель підготовки фахівця.

Удовица О.Ф. Педагогические основы прогнозирования подготовки военных специалистов в условиях высших учебных заведений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова. – Киев, 2001 год.

   Неотъемлемой частью государственной системы образования является - военное образование. Развитие военного образования в Украине - одно из приоритетных направлений в строительстве Вооруженных Сил. Однако, анализ служебной деятельности офицеров-выпускников последних лет свидетельствует о том, что значительное число молодых офицеров имеют слабые навыки практического выполнения служебных обязанностей, низка эффективность управления подразделениями, организации боевой и гуманитарной полготовки личного состава, не в полной мере решаются вопросы всестороннего обеспечения выполнения боевых задач. Это порождает противоречие между современными возросшими требованиями к военным специалистам в свете количественных и качественных изменений вооруженных сил и существующим уровнем профессиональной подготовки выпускников высших военных учебных заведений. Одним из основных направлений совершенствования высшего военного образования является научно-обоснованное прогнозирование подготовки будущих офицеров. В диссертационной работе рассматривается организационно-педагогическая деятельность на предварительном этапе прогнозирования подготовки военных специалистов с высшим образованием. На этом этапе определяется необходимое количество обучаемых, совокупность знаний и умений, которыми должен овладеть курсант для будущей профессиональной деятельности, а также научно обосновывается перечень и объем учебных дисциплин, необходимых для изучения. Разработаны, теоретически обоснованы и подтверждены на практике в учебно-воспитательном процессе военного института методики: прогнозирования для потребностей Вооруженных Сил Украины необходимого и достаточного количества военных специалистов; формирования модели деятельности специалиста – офицера Тыла ВС Украины; разработки образовательно-квалификационной характеристики на выпускника ВВУЗа; составления образовательно - профессиональной программы подготовки военного специалиста. Синтезу методик, выносимых на защиту, предшествовал всесторонний анализ существующих подходов к вопросу прогнозирования подготовки квалифицированных специалистов в развитых странах и тенденций, наметившихся в системе высшего военного образования за годы независимости Украины. В основу определения оптимального количества выпускников вузов положена многофакторная корреляционная модель кадрового обеспечения страны, что позволяет своевременно вносить коррективы в конечный результат в зависимости от изменений в экономической, социальной, военной политике государства. Обоснована методика проведения процедуры экспертного опроса, используя которую получена совокупность значащих факторов (экономических, политических, социальных, научно-технических и др.), которые влияют на численность офицеров тыла в Вооруженных Силах Украины. Полученные прогнозные оценки количества набора курсантов на факультет тыла ОИСВ отличаются от существующих в сторону уменьшения. Доказано, что уменьшение численности обучаемых не повлияет на качество выполнения задач, которые решаются войсками. Технологии создания составляющих системы государственных стандартов образования, которые предложены в диссертации, базируются на позициях деятельностной теории обучения. Представленная методика формирования определяющего документа планирования учебного процесса – ОКХ, основывается на разработанной модели военного специалиста и включает в себя: порядок составления системы служебных функций и типовых задач, а также последовательность определения совокупности умений и знаний с расчетом уровня сформированности, необходимого для квалифицированной служебной деятельности офицера. Разработанная методика построения ОПП базируется на цифровых показателях, заданных в ОКХ и предполагает обоснованное распределение бюджета учебного времени между дисциплинами, на основе сформированной системы модулей знаний – умений военного специалиста. Главным, что отличает методику составления ОПП специалиста, является то, что перечень и объем учебных дисциплин найден на основе анализа результатов экспертного опроса, проводимого в целях определения совокупности и уровня сформированности умений, которые необходимы для эффективного решения задач будущей деятельности. Методические рекомендации по прогнозированию учебно-воспитательного процесса в ВУЗах, которые предложены, позволяют улучшить качество подготовки будущих специалистов в системе высшей школы Украины.
   Ключевые слова: общая потребность в специалистах, дополнительная потребность в специалистах, нормативное (целевое) прогнозирование, система стандартов высшего образования, типовые задачи деятельности, уровень сформированности умения, модель подготовки специалистов.

Udovitsa O.F. Pedagogical principles of forecasting of preparation of military specialists in the Higher education institutions.

Dissertation for the receipt scientific degree of candidate of pedagogical science for specialties 13.00.04 – Theory and method of Professional education. – National pedagogical University by M.P.Dragomanove. – Kiev, 2001 year.

   The author has done theoretical substation and practical acknowledgement in military institute next methodices: prognosis of necessary and sufficiency of specialists for the Ukrainian Military Forces; formulation of model of specialist's activity; working out educate – qualificate characteristics; composition program of educate qualificate preparation military specialis. The basic determination of optimal numbers of graduates is many factorial correlation model of regular providing for the State depend on changes of economical, social and military situation in the country. Technology of creation the basic systems of national educational standard that are proposed in dissertation are based on the position activity theory education, according to knowledge's are elements some finishing actions. Methodical recommendations for prognosis educational process in Higher educational institutions, that are proposed in the dissertation permit to improve the quality preparation of future specialists in the Higher education school of Ukraine.
   Basic words: general need of specialists, additional need of specialists, purposeful prognosis, standard tasks of activity, level of skill, model of preparation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Педагогічні основи прогнозування підготовки  військових фахівців в умовах вищих навчальних закладів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net