Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Містичні досвід і практика в концепції обоження (історико-філософський аналіз традиції ісихазму)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Містичні досвід і практика в концепції обоження (історико-філософський аналіз традиції ісихазму)

Анотації 

Неня Г.О. Містичні досвід і практика в концепції обоження (історико-філософський аналіз традиції ісихазму). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. – Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. – Київ, 2007.

   Дисертація присвячена історико-філософській реконструкції ісихастського вчення про обоження людської істоти, яке завдяки унікальному характеру імплантації духовно-містичного досвіду та практики синтезувало прадавні містичні традиції з ранньохристиянським та середньовічним містицизмом і перетворилось на теоретико-богословське підґрунтя подальшого історичного розвитку греко-візантійської традиції православ’я та вітчизняної “філософії серця”.
   В результаті дослідження з’ясовано, що ісихазм є напрямком греко-візантійського християнства, унікальність якого полягає в залученні містичного досвіду до духовно-релігійної практики, яка втілює в собі синтез рефлексивно-пізнавальної та ритуально-практичної діяльності подвижника-аскетика, світоглядна концепція якого засновується на ідеї обоження людської істоти через пізнання містичних смислів. Стрижневим загально-світоглядним принципом ісихазм обрав принцип “необхідності обоження”, який визначав головну церковну ісихастську ідею щодо поведінки індивіда в суспільстві, створюючи ідеал синтезу індивідуального світорозуміння та світоглядної системи суспільства. В історико-філософському аспекті “необхідність обоження” постає в якості підґрунтя для створення світоглядної концепції, яку можна порівняти з українською версією “філософії серця”, оскільки вона орієнтувалася на пошук трансцендентних, відносно раціональності, основ гармонізації індивідуального буття людини.
   Ключові слова: греко-візантійське православ’я, ісихазм, обоження, духовно-містичний досвід, містична практика, містичний стан, магія, містика, містицизм, окультні науки, герметизм, містична філософія, містичне богослів’я, екзегетика, містагогія, езотерика.

Nenya H.O. The mystic experience and practice in the concept of goddening (the historic and philosophical analysis of the Hesychasm tradition).- The Manuscript.

The dissertation on the receiving of the scientific degree of the Candidate of Philosophic Sciences, Specialty 09.00.05 – History of Philosophy.-The Institute of Philosophy named after H.S.Skovoroda of the National Academy of Sciences of Ukraine.-Kyiv, 2006.

   The dissertation is devoted to the historic and philosophic reconstruction of Hesychast studying of goddening the human being. This studying thanks to the unique character of the implantation of spiritual and mystic experience and practice synthesized the ancient mystic traditions together with the Early Christian and Middle Age mystics and turned into the theoretical theological basis of the following historic development of the Greek-Byzantine traditions of orthodoxy and native “philosophy of heart”.
   Key words: Greek-Byzantine orthodoxy, Hesychasm, goddening, spiritual and mystic experience, mystic practice, mystic state, magic, mystics, mysticism, occult sciences, hermetism, mystic philosophy, mystic orthodoxy, exegesis, mystagogics, esotericism.

Неня А.А. Мистический опыт и практика в концепции обожения (историко-философский анализ традиции исихазма). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 – история философии. – Институт философии имени Г.С.Сковороды НАН Украины. – Киев, 2007.

   Диссертация посвящена историко-философской реконструкции исихастского учения об обожении человеческого существа, которое благодаря уникальному характеру имплантации духовно-мистического опыта и практики синтезировало мистические традиции древнего мира с раннехристианским и средневековым мистицизмом и стало теоретическим основанием для дальнейшего исторического развития греко-византийской традиции православия и отечественной “философии сердца”.
   В диссертации анализируются основные теоретические проблемы историко-философского исследования феноменов духовно-мистического опыта и духовно-мистической практики, спектр их особенностей, структура и значимость, специфика концептуализации философско-мировоззренческих представлений в исихазме. В качестве причины разночтений в понимании и интерпретации сущности основных понятий мистической философии анализируются различия в методолого-теоретических принципах, историко-культурологических и мировоззренческих традициях, заложенных в основания тех или иных исследовательских концепций.
   В результате исследований установлено, что исихастская духовно-мистическая практика образует двухуровневую систему духовного восхождения индивида к его антропологической целостности. Аскетика и мистика, являются составляющими одного процесса, связанного с разными уровнями иерархических смысловых систем, которые характеризуют отношение человека к Богу, природы к трансцендентному миру. Постижение мистической символики божественных энергий в учении обожения представлено в качестве процесса формирования и восстановления целостности духовного, физического и социального бытия человеческой личности, ее антропо-синергийного синтеза, перекликающегося с практиками монистических и дуалистических типов мистико-религиозных концепций, древневедийских, буддистских, даосских и зороастрийских традиций, точно также направленных на осознание и освоение состояний целостности бытия, телесно-душевного синтеза с Абсолютом и энергетической синкретичности природного и духовного, вечного и скоропроходящего существования.
   Достижение абсолютной онтологической моногенности в качестве цели и определенного смысла монистических мистических учений древнего мира, буддийское понятие “нирваны” в сравнительном анализе представляется в качестве аналогов исихастских принципов “очищения сознания”, “самособирания духа”, “энергетической целостности”.
   Понятие духовно-мистического опыта в исихастском учении обожения рассматривается как синкретичный и поливариантный феномен, который формируется не только из опыта трансформации подвижниками своего внутреннего духовного, физического и психоэмоционального состояния, но и включает в себя в качестве основной составляющей опыт уникальной интеллектуальной интерпретации религиозно-философской символической системы и мировоззренческо-богословских принципов видения и понимания мира.
   Ключевые слова: греко-византийское православие, исихазм, обожение, духовно-мистический опыт, мистическая практика, мистические состояния, магия, мистика, мистицизм, оккультные науки, герметизм, мистическая философия, мистическое богословие, экзегетика, мистагогия, эзотерика.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Містичні досвід і практика в концепції обоження  (історико-філософський аналіз традиції ісихазму)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net