Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Соціальне регулювання конфліктів військової організації в умовах сучасного українського суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Соціальне регулювання конфліктів військової організації в умовах сучасного українського суспільства

Анотації 

Ячний А.М. Соціальне регулювання конфліктів військової організації в умовах сучасного українського суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.07 – соціологія управління. – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Харків, 2001.

   Досліджується актуальна наукова та практична проблема конфліктності військово-соціальних відносин та розробляються напрямки соціального регулювання конфліктів військової організації в умовах сучасного українського суспільства, визначаються соціальні чинники, які обумовлюють конфліктогенність системи організаційно-управлінських відносин, пропонуються шляхи вдосконалення способів ефективного управління конфліктами військової організації.
   У роботі аналізується конфліктність військової організації суспільства як соціального інституту легітимного насильства, яка має суперечли-ву внутрішню структуру відносин і систему складних і неоднозначних взаємодій з суспільством. Серед основних проблем розглядається соціальне регулювання конфліктності військової організації щодо забезпечення стабільності, керованості, ефективності її функціонування в умовах сучасного українського суспільства. Метою роботи є вивчення конфліктогенності військової організації та особливостей соціального регулювання конфліктів у військово-соціальному середовищі для забезпечення стабільності, керованості, оптимізації функціонування військової організації в умовах сучасного українського суспільства.
   Пропонується конфліктологічний підхід до розгляду діяльності військової організації та класифікація конфліктів військової організації. Визначаються основні чинники, які обумовлюють рівень конфліктності військової організації, що дозволяє в теоретико-методологічному аспекті забезпечити розробку управлінських рішень у військово-соціальній сфері.
   Ключові слова: військова організація, члени військової організації, суб'єкти управління військової організації, конфліктність, конфліктогенність, конфлікт.

Ячный А.М. Социальное регулирование конфликтов военной организации в условиях современного украинского общества. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.07 – социология управления. – Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, Харьков, 2001.

   Исследуется актуальная научная и практическая проблема конфликтности военно-социальных отношений и разрабатываются направления социального регулирования конфликтов военной организации в условиях современного украинского общества, выделяются социальные факторы, которые обусловливают конфликтогенность системы организационно-управленческих отношений, предлагаются пути совершенствования методов оптимального регулирования конфликтов военной организации.
   В предлагаемой работе анализируется конфликтность военной организации общества как социального института легитимного насилия, который имеет противоречивую внутреннюю структуру отношений и систему сложных и неоднозначных взаимодействий. Среди основных проблем рассматривается социальное регулирование конфликтности военной организации по обеспечению стабильности, управляемости, эффективности ее функционирования в условиях современного украинского общества. Целью работы является выявление конфликтного характера военной орга-низации общества, исследование противоречивости ее развития и функционирования, показать возможности и значение социального регулирования уровня ее конфликтности.
   Обосновывается конфликтологический подход к рассмотрению деятельности военной организации. Разработана классификация конфликтов военной организации, выделены основные факторы, определяющие уровень конфликтности военной организации, что позволяет в теоретико-методологическом аспекте обеспечить разработку управленческих решений в военно-социальной сфере.
   Результаты диссертационного исследования имеют как теоретическое, так и практическое значение. В исследовании выявлены факторы, влияющие на уровень конфликтности военно-социальных отношений, что позволяет обеспечить теоретико-методологическую подготовку управленческих кадров. Обоснован конфликтологический подход к социальным процессам и практике управления в рамках военной организации, что способствует совершенствованию научно-теоретической базы для ее дальнейшего междисциплинарного исследования. Разработанная в работе классификация конфликтов военной организации позволяет реализовать комплексный анализ ее состояния и разработку путей оптимального управления. Полученные результаты дают возможность критически проанализировать результативность социального регулирования, опираясь на выявленные особенности управления в условиях военно-организационного конфликта.
   Автор предлагает такие пути совершенствования социального регулирования конфликтности военной организации:
   - формирование в общественном сознании ценностных ориентаций на обеспечение потребностей личности через реализацию принципов национальной безопасности и обороноспособности украинского государства;
   - научное обеспечение планирования системы военно-социальных отношений в сфере обеспечения обороны и национальной безопасности;
   - улучшение системы подготовки военных кадров путем осуществления широкого конфликтологического образования членов военной организации, с целью формирования представления о конфликте как обязательном условии военно-социальных отношений, элементе социальной действительности, который является показателем того, что военная организация действительно развивается и функционирует под воздействием объективных факторов, а также пересечения интересов, потребностей, ценностей ее субъектов. Следовательно, бесконфликтность военной организации невозможна, поскольку означала бы ее застой и полную аномию. В этой связи предметом повышенного внимания является цивилизованное, контролируемое развитие конфликтов военной организации. Поэтому знание присущих конфликту функций и закономерностей его возникновения способствует оптимизации процесса управления.
   Практическое значение результатов исследования состоит в выделении объективного характера конфликтности военной организации и определении подходов ее анализа на основе конфликтной модели. Это не только расширяет социологическое знание об этом феномене и возможных средствах социального регулирования, но и может быть использовано в практической деятельности Главного управления воспитательной работы МО Украины, командного состава среднего и высшего звена по анализу состояния военно-социальных отношений и определению оптимальных путей социального регулирования через призму конфликтной модели. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке офицерских кадров для Вооруженных сил и других силовых структур Украины, в учебных курсах военных учебных заведений, учебных программах гуманитарной подготовки офицерского состава, а также в гражданских учебных заведениях, занимающихся подготовкой профессиональных политологов и социологов.
   Ключевые слова: военная организация, члены военной организации, субъекты управления военной организации, конфликтность, конфликтогенность, конфликт.

Yachnij A.M. Social conflicts adjustment of military organization in conditions of contemporary Ukrainian society. - Manuscript.

Dissertation on competition of learned candidate degree in sociology on speciality 22.00.07 - sociology of management. - Kharkov National university named after V.N.Кarazin, Kharkov, 2000.

   Dissertation is devoted to the analysis of conflicttendensy of military organization of society as social institutution of legitimate forcing which has a discrepant structure of inner relationships and the system of complicated interactions with the external surrounding. Among the basic problems is the problem of social adjustment of conflicttendensy of military organization in guaranteeing stability, control, effectiveness of its functioning in conditions of contemporary Ukrainian society. The purpose is to find the dispute nature of military organization, discrepancy of its development and functioning, to show the possibilities and significance of social adjustment of the level of its conflict character. The conflictological approach to the consideration of military organization activity, classification of military organization conflicts is suggested. The basic factors, determining the level of conflicttendensy of military organization are outlined. It allows to provide the elaboration of administrative decisions in military-social sphere in theoretical and methodological aspect.
   The results of dissertation research have both theoretical and practical meaningfulness. So, reasons for the use of conflictological approach to social processes and management practice within the military organization creates a scientifical and theoretical base for its further subdisciplinary research. The results of qualitative state of military organization enable to foresee “the narrow places” in the management of subjects of control and the level of dependence of conflicttendensy of military organization of the state of society. The classification of military organization conflicts worked out during the investigation allows to realize the complex analysis of its state and to develop ways of effective management.
   Practical significance consists in outlining the natural character of conflicting of military organization and determining the ways of its examining on the base of disputer model. This not only broadens sociological knowledge about this phenomenon and the possible means of social adjustment, but can also be used in practical activity of middle and higher command staff, in educational courses of higher military educational establishments for training officer personnel for the Armed Forces and other power structures of Ukraine, in civil educational establishments of political science orientation.
   Key words: military organization, member of military organization, management of military organization subjects, conflicttendensy, potential ability to create conflicts and conflict.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Соціальне регулювання конфліктів військової організації в умовах сучасного українського суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net