Автореферат
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Антропологія музичної тілесності

 Анотації

Полтавцева О.М. Антропологія музичної тілесності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2005.

   У дисертації обґрунтовується філолофсько-антропологічний підхід до вивчення музичної культури, що концентрується на специфічно-музичних проявах людської тілесності і розкриває останню як спосіб буття музичної процесуальності. Запропонований підхід є нетрадиційним для класичної філософії музики, що пов'язувала це мистецтво зі сферою душі, духу. Поясненням формули “музика-душа” служить простежена в різних метафізичних концепціях музики наявність стійких опозицій “душу/дух-тіло”, “раціональне-почуттєве”, що визначили концептуальне бачення даного мистецтва.
   Розгляд музики як триваючого тут і зараз “твору твору” і залучення в цьому зв'язку понятійного апарата сучасної філософії тіла (тілесності) стало основою для висування концепту “музична тілесність”. Ним охоплюються три взаємодоповнюючі сфери музичної реальності – мовна, виконавська та перцептивна, – які конституюють людську тілесність як тілесність музичну, тобто як таку, котра принципово не може бути відвернена і протипоставлена душі, духу. Розробка концепту втілює деконструктивістську ідею перегляду опозиційних структур і включає: доведення генеалогічного зв'язку між тілесним досвідом освоєння світу й “антропоморфними” властивостями музичної мови; розкриття процесу музичного сприйняття як процесу темпоральної естетизації слухацької тілесності; обґрунтування внутрішньої структури виконавського процесу як семіотично представленої номадичної (мерехтливої) єдності “Тіло/Душа/Дух”.
   Ключові слова: музична тілесність, феномен, тіло, душа, дух, опозиційність, антропологічність, виконавський процес, музична мова, слухацька перцепція, перцепт, афект, метазвукові структури, деконструкція.

Полтавцева О.М. Антропология музыкальной телесности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.04 – философская антропология, философия культуры. – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, 2005.

   В диссертации обосновывается философско-антропологический подход к изучению музыкальной культуры, концентрирующийся на специфически музыкальных проявлениях человеческой телесности и раскрывающий последнюю в качестве способа бытия музыкальной процессуальности. Предложенный подход является нетрадиционным для классической (в широком смысле) философии музыки, связывавшей это искусство со сферой души, духа. Осуществленный анализ философских концепций музыки Шеллинга и пифагорейцев, Гегеля и Шопенгауэра, Аристотеля, Платона и Канта позволил констатировать наличие устойчивых оппозиций “душа/дух - тело”, “рациональное - чувственное”, “разумное удовольствие - физическое наслаждение”, где слабый (правый) термин подвергался систематическому вытеснению. В результате живое настоящее музыкального феномена, его антропологичность и телесная укорененность оставалась за рамками философского внимания.
   Применение феноменологического метода исследования, предполагающего рассмотрение музыки как феномена, длящегося здесь и сейчас, и привлечение в этой связи понятийного аппарата современной философии тела (телесности) стало основанием для выдвижения концепта “музыкальная телесность”. Последний реабилитирует телесную компоненту музыки, лишая стихию души (духа) того верховного суверенитета, которым она обладала метафизически, но – на протяжении всей истории музыкальной культуры – не онтологически. Показано, что тенденция позитивизации тела в музыке, наметившаяся в текстах Кьеркегора, Ницше, Адорно может квалифицироваться в качестве философских предпосылок “музыкальной телесности”.
   Выдвинутый концепт структурно охватывает специфические способы выражения человеческой телесности, экспонируемые музыкальным становлением в трех имманентных аспектах: языке, исполнении и слушательском восприятии. Выявлен игровой характер сопряжения означенных телесных сфер. Разработка концепта воплощает деконструктивистскую идею пересмотра оппозиционных структур и включает ряд направлений. Так, философско-антропологический ракурс исследования исторических изменений музыкального языка дал возможность выявить генеалогическую связь между телесным опытом освоения мира и “антропоморфными” свойствами музыкальной речи; предпринятая феноменологическая дескрипция интенциональных актов слушательской перцепции позволила сформировать положение о темпоральной эстетизации слушательской телесности в процессе музыкального восприятия; результатом семиотического анализа исполнительской телесности явилось обоснование внутренней структуры исполнительского действа как номадического (мерцающего) единства “тело/душа/дух”.
   Ключевые слова: музыкальная телесность, феномен, тело, душа, дух, оппозиционность, антропологичность, исполнительский процесс, музыкальный язык, слушательская перцепция, перцепт, аффект, метазвуковые структуры, деконструкция.

Poltavtseva O.M. Anthropology of musical corporealness. – Manuscript.

Thesis for Candidate’s Degree in Philosophy, speciality 09.00.04 – Philosophical Anthropology, Philosophy of Culture. – Kharkiv V.N. Karazin National University, Kharkiv, 2005.

   In the dissertation the philosophical-anthropology method to study musical culture is grounded. The later is interpreted as one concentrating on specifically musical manifestations of human corporealness and presenting such corporealness as a mode of being of musical temporality. The suggested method is non-traditional for the classical philosophy of music with its strict association between music and spiritual realm. The formula “music-mind” is explained by appealing to different metaphysical ideas of music with their rigid oppositions “mind/spirit-corpus”, “rational-sensual”, which determine conceptual approach to music.
   We consider music as a “creation of work” in its coming-into-being here and now, and take into consideration the modern philosophy of corpus (corporealness) concepts to offer then our own one – “musical corporealness”. It refers to the three interconnected realms of musical temporality, i.e. language, performance, perception, which constitute human corporealness as musical corporealness: it could not in principle be separated from and opposed to mind, spirit. The elaboration of this concept is to realize the deconstruction or in the other words revision of oppositional structures in order to find genealogical links between corporeal experience of attitude to world and “anthropomorphical” traits of musical language; to put forward the process of musical perception as one of temporal aesthetization of auditoria’s corporealness; to give the inner structure of performance as semiotically represented nomadic entity of “Corpus/Mind/Spirit”.
   Key words: musical corporealness, phenomenon, corpus, mind, spirit, opposition, anthropology-likeness, performance, musical language, auditoria’s perception, percept, affect, meta-sound structures, deconstruction.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Антропологія музичної тілесності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net