Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Розвиток готовності в молодих офіцерів-прикордонників до самостійного виконання посадових обов'язків
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток готовності в молодих офіцерів-прикордонників до самостійного виконання посадових обов'язків

Анотації 

Бунєєв Т.В. Розвиток готовності в молодих офіцерів-прикордонників до самостійного виконання посадових обов'язків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 – Військова педагогіка та психологія. – Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2002.

   Дисертацію присвячено дослідженню питань розвитку готовності молодих офіцерів-прикордонників до самостійного виконання посадових обов'язків. З'ясовано, що важливою умовою розвитку готовності офіцерів до самостійного виконання посадових обов'язків є підвищення рівня їх самостійності у розв'язанні педагогічних завдань. У роботі проведено психолого-педагогічний аналіз проблеми, визначено та обґрунтовано основні педагогічні умови і шляхи підвищення ефективності розвитку самостійності молодих офіцерів.
   Розроблено показники і методику визначення рівня самостійності виконання офіцерами посадових обов'язків, обґрунтовано та експериментально перевірено комплексно-цільову програму вдосконалення розвитку самостійності молодих офіцерів. Встановлено, що підвищення рівня самостійності позитивно впливає на особистісний розвиток молодих офіцерів-прикордонників, створює сприятливі умови для ефективного розв'язання оперативно-службових і педагогічних завдань на державному кордоні, активізує розвиток готовності офіцерів до самостійного виконання посадових обов'язків.
   Основні результати дослідження використано у навчально-виховному процесі в Чернівецькому та Котовському загонах Прикордонних військ України.
   Ключові слова: розвиток, готовність до виконання посадових обов'язків, самостійність, розв'язання педагогічних завдань, комплексно-цільова програма, рівень сформованості.

Бунеев Т.В. Развитие готовности у молодых офицеров-пограничников к самостоятельному выполнению должностных обязанностей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 20.02.02 – Военная педагогика и психология. – Национальная Академия Пограничных войск Украины им. Богдана Хмельницкого, Хмельницкий, 2002.

   Диссертация посвящена вопросам развития готовности молодых офицеров-пограничников к самостоятельному выполнению должностных обязанностей. Установлено, что существенным педагогическим условием развития готовности молодых офицеров-пограничников к самостоятельному выполнению должностных обязанностей является повышение уровня их самостоятельности в решении педагогических задач. Проведен психолого-педагогический анализ проблемы, обоснованы основные педагогические условия и пути повышения эффективности развития самостоятельности молодых офицеров. Разработаны показатели и методика определения уровня самостоятельности выполнения офицерами должностных обязанностей, обоснована и экспериментально проверена комплексно-целевая программа усовершенствования развития самостоятельности молодых офицеров. Основным элементом комплексно-целевой программы является система педагогических влияний на развитие самостоятельности молодых офицеров в решении педагогических задач.
   Установлено, что самостоятельность офицера представляет собой такое интегральное профессионально важное качество, которое предусматривает наличие соответствующих знаний теории и психологии управления, специальных умений и навыков, а также набор личностных качеств, обеспечивающих эффективное исполнение служебных и боевых заданий в любой обстановке.
   Развитие самостоятельности как профессионально важного качества офицера-пограничника представляет собой процесс совместной целенаправленной учебно-воспитательной деятельности молодых офицеров и командиров, органов воспитания частей Пограничных войск.
   В ходе исследования установлено, что основными педагогическими условиями повышения уровня самостоятельности молодых офицеров-пограничников являются: усиление внутренней мотивации молодых офицеров к самостоятельному решению педагогических задач; усовершенствование методики организации педагогической деятельности молодого офицера; ориентация самовоспитания офицера на развитие самостоятельности в решении педагогических задач.
   Результаты исследования позволили выявить эффективные пути реализации указанных условий: изменение деятельности по развитию самостоятельности офицеров; усовершенствование методического стороны учебно-воспитательной роботы с молодыми офицерами; изменение организационного аспекта деятельности командиров, органов воспитательной роботы; развитие целенаправленности, научно-диалектических взглядов офицеров; формирование потребности в педагогической деятельности; развитие педагогического интереса; включение молодого офицера в систему специфических отношений, которые формируют устойчивую направленность на проявление самостоятельности; целенаправленная организация командирами, воспитательными органами самовоспитания офицерского состава; самостоятельная деятельность офицеров по самовоспитанию самостоятельности.
   Установлено, что повышение уровня самостоятельности положительно влияет на личностное развитие молодых офицеров, создает благоприятные условия для эффективного выполнения оперативно-служебных задач на государственной границе и развивает готовность к самостоятельному выполнению должностных обязанностей. Основные результаты исследования использованы в учебно-воспитательном процессе Черновицкого и Котовского отрядов Пограничных войск Украины.
   Ключевые слова: развитие, готовность к выполнению должностных обязанностей, самостоятельность, решение педагогических задач, комплексно-целевая программа, уровень сформированности.

Buneev T.V. Development of young border guard officers` readiness for independent execution of service tasks. – Manuscript.

The dissertation for obtaining scientific degree of the candidate of sciences on the speciality 20.02.02. – “Military pedagogy and psychology”. Bohdan Khmelnytskyi National Academy of Border Guard Troops of Ukraine. Khmelnytskyi, 2002.

   The dissertation deals with the problems of development of young border guard officers` readiness for independent execution of service tasks. Raising of the level of young border guard officers independence in pedagogical problems solving is a basic prerequisite of young border guard officers readiness for independent execution of service tasks. After the accomplishing of pedagogical and psychological experiment, main pedagogical conditions and ways of increasing the effectiveness of the above mentioned young border guard officers' skill development have been determined and proved. The author has developed a complex program of streamlining the development of young border guard officers independence as well as the methods of its formation level determination. Their effectiveness has been substantiated theoretically and proved experimentally in practice. It has been determined that the increasing of the level of independence has a positive effect on young border guard officers in their activity, it facilitates the effective solving of operational, service and pedagogical problems, fosters the development of young border guard officers readiness for independent execution of service tasks. Principal results of the research have been implemented in the training process of Chernivtsi and Kotovsk border guard detachments.
   Key words: development, readiness for execution of service tasks, independence, solving of pedagogical problems, complex program, formation level.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток готовності в молодих офіцерів-прикордонників до самостійного виконання посадових обов'язків

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net