Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Педагогічні умови формування економічної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Педагогічні умови формування економічної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників

Анотації 

Балашова Ю.В. Педагогічні умови формування економічної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02. – військова педагогіка та психологія. – Національна академія Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький, 2002.

   Розкрито сутність і структуру економічної культури офіцера-прикордонника, визначено критерії, показники та рівні її розвитку, обґрунтовано педагогічні умови її формування в курсантів у процесі вивчення соціально-економічних дисциплін.
   Розроблена програма формування економічної культури у курсантів. Отримані в дослідженні результати можуть бути використані з метою вдосконалення економічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, формування у них потреби у професійному самовдосконаленні.
   Ключові слова: культура, економічна культура, курсанти, структура економічної культури, критерії, показники і рівні сформованості економічної культури, педагогічні умови.

Балашова Ю.В. Педагогические условия формирования экономической культуры у будущих офицеров-пограничников. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 20.02.02. – военная педагогика и психология. – Национальная академия Пограничных войск Украины имени Б. Хмельницкого, г. Хмельницкий, 2002.

   В диссертационной работе раскрыта сущность и значение экономической культуры в профессиональной деятельности офицера-пограничника.
   Установлено, что экономическая культура офицера-пограничника представляет собой сложное интегральное качество, синтезирующее экономические знания и умения, творческий потенциал личности, ее отношение к экономическому аспекту профессиональной деятельности.
   На основании анализа научных источников определены структурные компоненты экономической культуры офицера-пограничника: инструментальный (экономические знания, умения и навыки) и ценностно-ориентационный (экономические ценности, отношение к экономической теории, ведущие ориентации, потребности).
   Обоснованы критерии сформированности экономической культуры курсантов: мотивационно-ценностный, характеризующий экономические ориентации, ценности и отношение к экономическому образованию; информационно-познавательный, отображающий уровень усвоения экономических знаний; операционно-действенный, который характеризует сформированность практических умений и навыков экономического поведения, в том числе в контексте профессиональной деятельности офицера-пограничника.
   Определены уровни развития экономической культуры курсантов: высокий, средний и низкий.
   Обоснованы и экспериментально апробированы педагогические условия эффективного формирования экономической культуры у курсантов в процессе изучения социально-экономических дисциплин: приведение содержания и структуры дисциплин социально-экономического цикла в соответствие с современными требованиями к экономической компетентности офицера-пограничника; формирование ценностного отношения курсантов к экономическим знаниям и мотивации их учебно-познавательной деятельности; использование в педагогическом процессе форм и методов активного обучения, которые моделируют экономический контекст профессиональной деятельности офицера-пограничника; осуществление постоянного мониторинга уровня сформированности экономической культуры курсантов.
   Методические рекомендации по формированию экономической культуры у будущих офицеров-пограничников включают:
   1) определение целей и задач развития экономической культуры курсантов: изучение исходного уровня их экономической подготовки, интереса к профессии офицера-пограничника, разработка программы формирования экономической культуры;
   2) использование технологии развития экономической культуры курсантов: анализ рабочих планов и программ, усовершенствование содержания социально-экономических дисциплин; уточнение методов, средств и форм педагогического руководства формированием экономической культуры, конструирование методики применения активных методов обучения (деловых игр, проблемных методов и др.);
   3) реализацию намеченной программы формирования экономической культуры, ее корректирование: проведение контрольных срезов результатов педагогических усилий по формированию экономической культуры курсантов;
   4) анализ и обобщение результатов формирования экономической культуры курсантов: определение итогового уровня ее развития, устойчивости, внесение необходимых корректив.
   Полученные в исследовании результаты могут быть использованы с целью усовершенствования экономической подготовки будущих офицеров-пограничников, формирования у них потребности в профессиональном самосовершенствовании.
   Ключевые слова: культура, экономическая культура, курсанты, структура экономической культуры, критерии, показатели и уровни сформированности экономической культуры, педагогические условия.

Balashova J.W. The pedagogical conditions of economic culture formation of the future officers-frontier guards. – Manuscript.

This thesis is for taking a scientific degree of the Candidate of Pedagogical Sci-ences on the speciality 20.02.02. – Military Pedagogics and Psychology. – The Na-tional Academy of the Border Guard Troops of Ukraine named by Bohdan Khmelnitsky. Khmelnitsky, 2002.

   The essence and structure of economic culture of the officer-frontier guard is opened, the criteria, parameters and levels of its development are determined, the pedagogical conditions of its formation at the cadets are proved during study of socio economic disciplines.
   The technique of consecutive formation at the cadets of economic culture is developed. The results, received in research, can be used with the purpose of improvement of economic preparation of the future officers-frontier guards, formation at them of need for professional self-perfection.
   Key words: culture, economic culture, cadets, structure of economic culture, criterion, parameters and levels of development of economic culture, pedagogical conditions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Педагогічні умови формування економічної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net