Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Патріотичне виховання майбутніх офіцерів внутрішніх військ у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Патріотичне виховання майбутніх офіцерів внутрішніх військ у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін

Анотації 

Дзюба В. М. Патріотичне виховання майбутніх офіцерів внутрішніх військ у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 - “Військова педагогіка та психологія”. - Національна академія Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2002.

   Дисертацію присвячено дослідженню питань патріотичного виховання майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України. Проведено теоретичний аналіз проблеми патріотизму та патріотичного виховання, висвітлено сучасні шляхи патріотичного виховання молоді, особливості та стан патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних закладів МВС України.
   Визначено основні педагогічні умови патріотичного виховання майбутніх офіцерів внутрішніх військ у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін у ВВНЗ МВС України. Подано теоретично обґрунтовану та експериментально перевірену систему патріотичного виховання курсантів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. Ії суть полягає в поетапному формуванні патріотичних якостей майбутніх офіцерів із використанням системно-оптимізаційного підходу, модульного навчання та інноваційних форм навчальних занять із одночасним використанням сучасних форм, методів, прийомів позааудиторної виховної роботи.
   Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання, системно-оптимізаційний підхід, модульне навчання, поетапне формування, інноваційні форми занять.

Дзюба В. М. Патриотическое воспитание будущих офицеров внутренних войск в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 20.02.02 – "Военная педагогика и психология". – Национальная академия Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого. – Хмельницкий, 2002.

   В исследовании научно обоснована и разработана эффективная система работы по формированию патриотической воспитанности будущих офицеров. Проведен теоретический анализ проблемы патриотизма; освещены состояние и особенности патриотического воспитания курсантов высших военно-учебных заведений МВД Украины; определены основные критерии эффективности разработанной системы, содействующие формированию у курсантов национального сознания, ответственности за судьбы Отчизны, уважительному отношению к национальным традициям, культуре, искусству, истории, фольклёру.
   Результаты теоретического исследования позволили уточнить в диссертации значение категорий "патриотизм" как определённого ценностно-морального способа освоения мира бытия и окружающей социальной действительности, а также в этическом смысле выявить связь патриотизма с категориями "народность", "нация", "национальная идея" и определить взаимосвязь понятия "патриотизм" как составной "национального воспитания и образования", "национального самосознания", "национального характера".
   В диссертации определены критерии патриотической воспитанности курсантов, разработаны содержательные линии трёх уровней патриотической воспитанности будущих офицеров: высокий, средний, низкий, позволяющие измерить эффективность педагогических условий патриотического воспитания в процессе изучения базовых социально-гуманитарных дисциплин.
   Автором разработана система модульного обучения, как комплекс проблемных заданий морально-патриотического характера, позволяющая эффективно использовать содержание социально-гуманитарных дисциплин для повышения качества учебно-воспитательного процесса.
   Предложенная в диссертации экспериментальная система роботы базируется на идеях поэтапного формировании патриотических качеств будущих офицеров с использованием системно-оптимизационного подхода, модульного обучения, инновационных форм занятий и одновременно с использованием современных форм, методов, приёмов внеаудиторной воспитательной работы.
   Результаты опытно-экспериментальной работы способствовали уточнению, усовершенствованию содержания программ, пособий для преподавателей по социально-гуманитарным дисциплинам. Основные результаты исследования внедрены в учебно-воспитательный процесс Киевского института внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины и Харьковского военного института внутренних войск МВД Украины.
   Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, системно-оптимизационный подход, модульное обучение, поэтапное формирование, инновационные формы занятий.

Dzyuba V.M. Patriotic education of future Internal Troops officers in the process of study social and humanity subjects. Manuscript.

Thesis for Candidate Degree in Pedagogical Science by speciality 20.02.02 Military Pedagogics and psychology. – National Bogdan Khmelnitskiy Academy of Frontier Troops of Ukraine. Khmelnitskiy, 2002.

   The thesis is dedicated to research patriotic education problems of future Internal Troops officers. Patriotism and patriotic education problems are theoretically analyzed, it develops modern ways to educate young people to be patriots. It reveals peculiarities and the state of patriotic education of cadets of Higher Education Military Institutions.
   It defines main pedagogical conditions of patriotic education of future internal Troops officers in the process of study social and humanity subjects in Higher Education Military institutions of the Ministry of Internal affairs of Ukraine. It represents theoretically grounded and experimentally tested system of training cadets to educate them to be patriots in the process of study social and humanity subjects. It's point is to form gradually patriotic features of future officers by means of systematic and optimum approach, modular training and innovative forms of classes using at the same time modern forms, methods and ways of educational work out of classes.
   Key words: patriotism, patriotic education, systematic and optimum approach, modular training, gradual formation, innovative forms of classes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Патріотичне виховання майбутніх офіцерів внутрішніх військ у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net