Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Педагогічні умови формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Педагогічні умови формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України

Анотації

Івашковський В.В. “Педагогічні умови формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України”.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2002.

   У дисертації досліджена проблема формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України.
   Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено зміст, форми, методи і засоби формування готовності старшокласників до служби в армії за сучасних умов, їх залежність від суспільно-історичних умов життя, вікових та індивідуальних особливостей учнів.
   Проаналізовано науково-педагогічну літературу з питань формування в учнівської молоді готовності до військової служби, вивчено стан роботи загальноосвітніх навчальних закладів з проблем формування готовності старшокласників до військової служби, визначено і обгрунтовано основні фактори впливу на формування у юнаків готовності до військової служби, розроблено і експериментально перевірено форми, засоби і методи формування у допризовників мотивації до служби в армії.
   Основні результати дослідження можуть бути використані науковцями і педагогами з метою вирішення теоретичних і практичних завдань освіти на сучасному етапі розвитку виховної політики в Україні.
   Ключові слова: готовність до військової служби, військово-патріотичне виховання, допризовна підготовка, компоненти готовності до служби в Збройних Силах України, фактори впливу, форми, засоби і методи формування у допризовників мотивації до служби в армії.

Ивашковский В.В. “Педагогические условия формирования готовности старшеклассников к службе в Вооруженных Силах Украины”.-Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.07 – теория и методика воспитания. Институт проблемм воспитания АПН Украины, Киев, 2002.

   В диссертации исследуется проблемма формирования готовности старшеклассников к службе в Вооруженных Силах Украины.
   В соответствии с целью и гипотезой исследования было теоретически обосновано и экспериментально проверено содержание, формы, методы и средства формировання готовности старшеклассников к службе в армии в современных условиях, их зависимость от общественно-исторических условий жизни, возрастных и индивидуальных особенностей учеников.
   Анализирована научно-педагогическая литература по вопросам формировання в ученической молодежи готовности к воинской службе, изучено состояние работы общеобразовательных учебных заведений по разрешению проблемм формирования готовности старшеклассников к воинской службе, определено и обосновано главные факторы влияния на формирование у юношей готовности к воинской службе, разработано и экспериментально проверено формы, средства и методы формировання у допризывников мотивации к службе в армии.
   Основные выводы диссертации:
   1. Результаты проведенных исследований подтвердили, что формирование готовности старшеклассников к воинской службе в современных условиях является ведущим и направляющим в системе военно-патриотического воспитания школьников. Место и роль этого направления определяется заданими и содержанием работы по формированию готовности юношей к службе в армии в современных условиях существования.
   2. Анализ результатов исследований продемонстрировал, что важнейшим звеном подготовки школьников к будущей армейской службе является учебный процесс. Практически все общеобразовательные предметы содержат значительные возможности для формирования готовности допризывников к службе в Вооруженных Силах Украины. Эти возможности не ограничиваются овладением военной тематикой того или иного предмета, а предусматривают, прежде всего, формирование научного мировосприятия, углубленное изучение истории украинского народа, родного края, страны в целом, воспитания любви к своему независимому государству и гордости за него, четкое представление о внутренней и внешней политике суверенной Украины в современных условиях.
   3. Полученные результаты исследования подтвердили, что внешкольная и внеклассная работа со старшеклассниками относительно решения задач формировання готовности к службе в Вооруженных Силах Украины определяется теми возможностями, которые она создает для преобразования патриотических чувств в стойкие патриотические убеждения, привычки. Внеклассная и внешкольная работа содержит в себе возможности массового охвата учеников старших классов различными формами военно-спортивной и военно-патриотической деятельности, в процессе которой они овладевают опытом патриотического поведения, навычками и умениями, необходимыми будущему воину-защитнику, усовершенствуют физическое состояние организма и начинают закалять свое тело, готовить его к более серйозным нагрузкам и экстремальным условиям.
   4. Исследования подтвердили, что определяющими направлениями формирования готовности старшекласников к воинской службе в процессе внеклассного и внешкольного обучения и воспитания есть:
   - единение методологической основы, органическая взаимосвязь военно-патриотической деятельности и работы на уроках и во внеурочное время с изучением программного материала общеобразовательных предметов, активность и, в разумных пределах, самостоятельность старшеклассников в военно-патриотической деятельности;
   - единство воспитательных усилий школы и семьи, оборонно-массовых организаций, воинских коллективов, направленных на решение задач формирования готовности старшеклассников к службе в Вооруженных Силах Украины.
   5. В результате проведенных исследований были уточнены критерии морально-психологической, физической подготовленности старшеклассников к воинской службе. Основные из них это:
   - наличие в учеников знаний о морально-психологических качествах украинских людей, воинов Вооруженных Сил Украины;
   - высокая дисциплинированность;
   - непосредственное участие старшекласников в военно-патриотической деятельности;
   - умение воспитывать в себе морально – психологические качества, необходимые будущему воину;
   - сознательный выбор профессии офицера или других военных специальностей;
   - усовершенствование всех составных собственного физического развития посредством соединения занятий спортом с умственным развитием.
   Готовность к воинской службе является сложным системным образованием, которое объединяет мотивационные, познавательные, эмоционально-волевые и поведенческо-деятельностные компоненты, которые в своем развитии детерминируются спецификой общественно-исторических влияний, индивидуально - ценностными особенностями, характером организации учебно-воспитательного процесса. Выделенные нами социально - психологическая, физическая, военно-профессиональная и эмоционально-волевая составные общей готовности к службе в армии находятся во взаимосвязи между собой.
   Проведенные исследования показали, что актуальнейшими направлениями работы педагогических коллективов общеобразовательных учебных заведений по формированию готовности старшеклассников есть:
   - эффективное использование возможности учебного процесса, особенно литературы, истории, основ юридических знаний, предметов физико-математического и естествознательного циклов;
   - эффективное осуществление на междупредметных связях решения вопросов формирования готовности старшеклассников к службе в Вооруженных Силах Украины;
   - укрепление взаємосвязи учебного процесса с внеклассной и внешкольной работой в деле физического развития и военно-патриотического воспитания школьников;
   - активное привлечение старшеклассников к непосредственной военно-патриотической, физкультурной и оборонно-массовой деятельности.
   Выполненное диссертационное исследование не претендует на полное освещение всех вопросов, касающихся рассматриваемой проблеммы. В нем исследованы лиш основные факторы, которые влияют на формирование готовности школьников к воинской службе и на военно-патриотическое воспитание будущих граждан Украины.
   Полученные результаты исследования, проверка их на практике, анализ работы общеобразовательных учебных заведений и собственный многолетний опыт диссертанта дают основание утверждать, что теоретическая разработка и практическое внедрение в жизнь основных положений исследования будет способствовать усовершенствованию военно - патриотического воспитания молодежи и формированию готовности старшеклассников к службе в Вооруженных Силах Украины.
   При условии активного привлечения школьников, а вместе с ними и общественности, к военно-патриотической работе как в учебное, так и во внеурочное время возможно достичь положительных результатов процесса формирования готовности допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Украины и воспитания настоящих патриотов нашего государства.
   Основные результаты исследования могут быть использованы учеными и педагогами с целью разрешения теоретических и практических задач образования на современном этапе развития воспитательной политики в Украине.
   Ключевые слова: готовность к воинской службе, военно-патриотическое воспитание, допризывная подготовка, компоненты готовности к службе в Вооруженных Силах Украины, факторы влияния, формы, средства и методы формирования у допризывников мотивации к службе в армии.

Ivashkovsky V.V. “Pedagogical conditions of forming preparedness of senior pupils to the service in armed forces of Ukraine”. - Manuscript.

Thesis for obtaining of scientific degree candidate of pedagogical science speciality 13.00.07 - the theory and method of training. The institute from the problem of breeding APS Ukraine, Kyiv, 2002.

   Thesis is dedicated to the problems of forming preparedness of senior pupils to the service in armed forces of Ukraine.
   Іt is theoretically motivated and experimentally checked, the context, formes methods and menns of forming preparedness of senior pupils to the service in armed forces in present day, their dependence from socio-historical living conditions, their age and individual pecularities.
   Іt is analized the scientific-pedagogical literature which is connected with forming preparedness of senior pupils to the service in armed forces, determined and motivated the main factors of influence into forming of preparedness of senior pupils to the service in armed forces, some means and methods of forming of motivation to the service in armed forces.
   The main results of investigation might bi used be scientists and teachers while solving some theoretical and practical tasks of Education at present time of development breeding policy in Ukraine.
   Key words: preparedness to the service in armed forces; pre-constriptions preparation; components of preparedness to the service in armed forces of Ukraine; factors of influence; forms, means and methods of forming motivation of service in armed forces.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Педагогічні умови формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net