Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Патріотичне виховання військовослужбовців Збройних Сил України засобами української етнопедагогіки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Патріотичне виховання військовослужбовців Збройних Сил України засобами української етнопедагогіки

Анотації 

Красильник Ю. С. Патріотичне виховання військовослужбовців Збройних Сил України засобами української етнопедагогіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут вищої освіти АПН України, Київ, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню проблем патріотичного виховання воїнів засобами української етнопедагогіки. В роботі обгрунтовано концептуальне положення щодо сутності, змісту, структури патріотизму особистості воїна та його виховання; розроблено систему патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України на засадах української етнопедагогіки; здійснено науковий аналіз педагогічних умов використання української етнопедагогіки в патріотичному вихованні воїнів; розроблено, обгрунтовано, експериментально перевірено методику педагогічної діагностики патріотичної вихованості воїнів; впроваджено у військово-педагогічний процес технологію патріотичного виховання воїнів засобами української етнопедагогіки; опрацьовано практичні рекомендації військовим педагогам щодо впровадження технології патріотичного виховання воїнів засобами української етнопедагогіки у військово-педагогічний процес.
   Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечу-ється виваженим методологічним підходом до вирішення проблеми, вивченням і узагальненням інноваційного досвіду виховної роботи у військових частинах, підрозділах; використанням комплексу методів, які відповідають предмету, меті, завданням дослідження; кількісним і якісним аналізом фактів, матеріалів і результатів дослідження; реальними позитивними зрушеннями в рівнях патріотичної вихованості воїнів.
   Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання, патріотична вихованість, народна педагогіка, українська етнопедагогіка, засоби української етнопедагогіки.

Красильник Ю.С. Патриотическое воспитание военнослужащих Вооруженных Сил Украины средствами украинской этнопедагогики. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Институт высшего образования АПН Украины, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию проблемы воспитания патриотических качеств военнослужащих срочной службы частей, подразделений Вооруженных Сил Украины. Осуществлен исторический, теоретический анализ развития такого феномена как патриотизм, украинской народной педагогики и этнопедагогики. Определены критерии патриотической воспитанности воинов – мировоззренческий, мотивационно-целевой, эмоционально-волевой, практически-результативный. Разработана система патриотического воспитания военнослужащих на основе украинской этнопедагогики. Она представляет собой совокупность народно-педагогических идей, традиций, обычаев и других средств воспитания, воспитательного взаимодействия интегрированных субъектов (командиров, штабов, органов воспитательной работы, государственных и общественных организаций, семей воинов), основные направления воспитания на основе определенной цели, задач, содержание, средств, етнопедагогического воспитания, условий и принципов их реализации, учета факторов социального взаимодействия (национальное, нравственное, семейное, религиозное, историко-культурное, политико-правовое, военно-профессиональное, психологическое, экономическое, экологическое), планирование воспитательных мероприятий, создания системы управления духовными процессами, органи-зация реализации программы действий, контроля, анализа и коррекции воспитательного воздействия, результат патриотического воспитания средствами украинской этнопедагогики (любовь к Родине, ее народу, готовность к защите Отчизны, чувство ответственности за сего-дняшнее и будущее нации, государства, интерес к истории Украины и ее Вооруженных Сил, развитие национального самосознания, национальной гордости и самоуважение в единстве с уважением представителей других этносов, осознание ценности родного языка, сформированость высоких профессионально-этических норм поведения, воинской чести, чувства коллективизма, психологической устойчивости, готовности к выполнению ответственных задач в любых условиях обстановки, нравственно-боевых качеств).
   Для проверки действенности и рациональности педагогической системы была разработана технология патриотического воспитания воинов средствами украинской этнопедагогики как комплекс скоординированных воспитательных действий на основании актуализации патриотических знаний воинов, этнопедагогических традиций – на первом этапе, развитие навыков и умений патриотической деятельности – на втором, усовершенствование знаний, навыков, умений, формирование привычек патриотического поведения, вооружение воинов методикой патриотического самообразования и самовоспитания на последнем этапе. В диссерта-ционном исследовании определены основные факторы и условия повышения эффективности патриотического воспитания воинов.
   Результаты исследования внедрены в военно-педагогический процесс шести воинских частей и двух военных институтов, что подтвердило эффективность технологии патриотического воспитания воинов средствами украинской этнопедагогики.
   Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, патриотическая воспитанность, народная педагогика, украинская этнопедагогика, средства украинской этнопедагогики.

Krasilnik Y. The patriotic education of the servicemen of the Armed Forces of Ukraine by means of Ukrainian etnopedagogics. – Manuscript.

This thesis is for taking a scientific degree of a Candidate of Pedagogical Science on the specialty 13.00.04 - theory and methods of the professional education. The Institute of Higher Education of the Academy of Pedagogical Science of Ukraine. Kyiv, 2002.

   This Dissertation is devoted to investigations of the problems of the patriotic education of servicemen by means of Ukrainian etnopedаgogics.
   In the investigation were analyzed a history, theoretic aspects of the problem, exposed the essence, content, structure of the patriotism of the servicemen, his education. A role of national pedagogics in the formation of the national conscious personality in the development of servicemen patriotism is substantiated. They were fixed criterions of the patriotic education of the servicemen (world outlooking motivation-aimly, emotionly-will, practically – effective). The index and features of the levels of its development were defined for the realization of diagnostics. The investigation gives the system of the patriotic education of the servicemen on the basic of Ukrainian etnopedagogics and technology of the patriotic education of the servicemen by the means of Ukrainian etnopedagogics which spectacularity was checked by the way of the formulating expert. The results of the work have found practical utility in work out in the military pedagogical process end patriotic education of the servicemen by means of Ukrainian etnopedagogics.
   The key words: patriotism, patriotic breeding, patriotic education, national pedagogics, Ukrainian etnopedagogics, the means of Ukrainian etnopedagogics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Патріотичне виховання військовослужбовців Збройних Сил України засобами української етнопедагогіки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net