Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності засобами інформаційних технологій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності засобами інформаційних технологій

Анотації 

Сіцінський А. С. Формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності засобами інформаційних технологій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 – "Військова педагогіка і психологія". – Національна академія Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2002.

   Дисертацію присвячено дослідженню питань готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності засобами інформаційних технологій. Проведено системно-функціональний та інформаційний аналіз змісту військово-професійної підготовки курсантів в умовах інформатизації вищої військової школи, досвіду передової педагогічної практики по використанню засобів інформаційних технологій у ВВНЗ. Автором розроблено технологію професійно-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів в умовах навчального інформаційно-технологічного середовища ВВНЗ, яка є складовою технології організації військово-професійної підготовки, ефективність яких обґрунтовано теоретично та підтверджено експериментально і практично. Встановлено, що організація професійно-педагогічної підготовки в системі вищої військової освіти вимагає включення до змісту усіх навчальних дисциплін обов'язкового психолого-педагогічного компонента як засобу, що забезпечує формування готовності фахівця до професійної діяльності. Основні результати дослідження використано у навчально-виховному процесі Національної академії Прикордонних військ України.
   Ключові слова: формування, готовність до професійної діяльності, засоби нових інформаційних технологій, навчальне інформаційно-технологічне середовище.

Сицинский А. С. Формирование готовности будущих офицеров к профессиональной деятельности средствами информационных технологий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 20.02.02 – "Военная педагогика и психология". – Национальная академия Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого, Хмельницкий, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию вопросов готовности будущих офицеров к профессиональной деятельности средствами информационных технологий. Проведен системно-функциональный и информационный анализ содержания военно-профессиональной подготовки курсантов в условиях информатизации высшей военной школы, опыта передовой педагогической практики по использованию средств информационных технологий в ВВУЗе.
   Военно-профессиональная подготовка содержит в себе специальным образом организованную профессионально-педагогическую подготовку, направленную на формирование готовности будущего офицера к профессиональной деятельности в условиях ее информатизации. Ее содержание адекватно отображает современные тенденции развития военной науки и техники, военной педагогики и психологии; научные основы организации военно-профессиональной деятельности; современные подходы к решению военно-педагогических заданий; особенности использования средств информационных технологий в профессиональной деятельности.
   Профессионально-педагогическая подготовка реализуется в условиях специально организованной учебной информационно-технологической среды обучения на основе системно-целостного подхода в процессе изучения общенаучных дисциплин, информатики, военной педагогики и психологии, прохождения военно-профессиональных стажировок и практик на основании единства учебной и служебной деятельности.
   Процесс организации профессионально-педагогической подготовки основывается на системе методических принципов использования средств информационных технологий, которые обеспечивают активизацию процесса обучения, системность и направленность подготовки на формирование готовности специалиста к профессиональной деятельности в условиях информатизации военно-профессиональной среды.
   Автором разработана технология профессионально-педагогической подготовки будущих офицеров в условиях учебной информационно-технологической среды ВВУЗа, эффективность которой обоснована теоретически, подтверждена экспериментально и практически.
   Эффективность включения средств информационных технологий в процесс профессионально-педагогической подготовки в высшей военной школе обеспечивается: определенными психолого-педагогическими основами информатизации военно-профессиональной подготовки; спецификой информационных технологий (предмет изучения; средство обучения; средство разрешения профессионально ориентированных заданий; средство опознания объектов, процессов и явлений, которые происходят в военно-профессиональной среде); системностью и направленностью профессионально-педагогической подготовки на разрешение профессионально-педагогических заданий в условиях информатизации военно-профессиональной деятельности.
   Ключевые слова: формирование, готовность к профессиональной деятельности, средства новых информационных технологий, учебная информационно-технологическая среда.

Sitsinskyi А. S. Future officers' readiness formation for their professional activity by means of information technologies. – Manuscript.

Thesis on gaining a scientific degree of pedagogical sciences on speciality 20.02.02 "Military pedagogy and psychology". – The National Academy of the Border Troops of Ukraine named after Bogdan Khmelnitskyi, Khmelnitskyi, 2002.

   This thesis is devoted to the investigation of questions, which deal with future officers' readiness formation for their professional by means of information technologies.
   Systematical, functional and informational analysis has been performed as to the content of the cadets' military and professional training in the conditions of higher military educational establishments informatization, experience of the leading pedagogical practice on informational technologies utilization within the higher military institutions. The author worked out the technology of the future officers' training for their professional and pedagogical activity within information technologies usage in the conditions of higher military educational establishments. Its effectiveness has been theoretically substantiated and practically tested. It has been set that professional and pedagogical training organization within the system of higher military education demands integration of psychological and pedagogical component to all subjects. It provides a specialist's readiness for his professional activity. The main results have been introduced within educational process of the National Academy of the Border Troops of Ukraine named after Bogdan Khmelnitskyi.
   Key words: formation, readiness for professional activity, new informational technologies means, information technologies usage.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності засобами інформаційних технологій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net