Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Педагогічні умови діагностування рівня підготовки військових фахівців
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Педагогічні умови діагностування рівня підготовки військових фахівців

Анотації 

Воловник В.Є. Педагогічні умови діагностування рівня підготовки військових фахівців. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Південноукраїнський державний педагогічний університет (м. Одеса) імені К.Д.Ушинського, Одеса, 2002.

   У дисертації розглядається педагогічне діагностування рівня якості освітньо-професійної підготовки військових фахівців в умовах державної стандартизації вищої військової освіти. Визначено сутність та зміст діагностування рівня підготовки, удосконалено структуру системи діагностичного контролю. Теоретично обґрунтовано побудову системи ДСВВО на базі принципу динамічності, який враховує коригування складових системи ДСВВО. Обґрунтовано структурно-асоціативний метод навчання, який впроваджується на засадах взаємозв'язку структур ущільнюючих методів викладання і компактних засобів діагностування - тестів з метою реалізації стимулюючої і коригуючої функцій діагностичного контролю. Встановлено якісні і кількісні показники ефективності впровадження в навчальний процес педагогічних умов діагностування - кількість відтворених курсантами навчальних елементів та якісні структурні коефіцієнти глибини, широти та системності знань і вмінь. Визначено вплив систематичного тестового контролю за різних умов на рівень творчої активності курсантів. Розроблено та експериментально апробовано методики забезпечення педагогічних умов діагностування рівня підготовки військових фахівців та конструювання, аналізу і застосування тестів об'єктивного контролю.
   Ключові слова: діагностування рівня підготовки, тести об'єктивного контролю, надійність, валідність, структурний коефіцієнт щільності діагностування, навчальний елемент змістового модуля, рівень сформованості знань, система державних стандартів вищої військової освіти.

Воловник В.Е. Педагогические условия диагностирования уровня подготовки военных специалистов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Южно-Украинский государственный педагогический университет (г. Одесса) имени К.Д. Ушинского, Одесса, 2002.

   Диссертация посвящена проблемам педагогической диагностики уровня образовательно-профессиональной подготовки военных специалистов в условиях государственной стандартизации высшего военного образования. Проведенный анализ особенностей обучения и диагностирования уровня подготовки в учебных заведениях отечественной и зарубежных армий позволил выявить отличительные черты и систематизировать общие, определить как принципы подготовки, так и принципы, на которых базируются наиболее корректные способы диагностики – тесты: определение учебных целей, максимальная коммуникативность, минимизация влияния способности решать тесты, пригодность к практическому использованию.
   Установлены, теоретически обоснованы и экспериментально проверены педагогические условия, при реализации которых процесс подготовки военных специалистов будет более результативным: а) внедрение компактних способов диагностики – тестов как составляющей государственных стандартов высшего военного образования (ГСВВО), б) построение теоретической базы системы ГСВВО на основе принципа динамичности, который учитывает коррекцию составляющих системы ГСВВО; в) усовершенствование тестов объективного контроля на основе их корректирования по результатам анализа и выбора форм тестовых заданий и схем тестирования; г) реализация стимулирующей и корригирующей функций диагностирующего контроля на основе взаимосвязи структур методов преподавания и способов диагностирования; д) повышение творческой активности курсантов и качества их подготовки при применении структурно-ассоциативного метода обучения с использованием многобальной шкалы оценивания.
   Конкретизировано понятие “диагностирование” как аналог педагогической диагностики, усовершенствована структура системы контроля при диагностировании уровня подготовки военных специалистов, выделены типовые направления диагностирования: теоретическое (словесно-бумажное), обсервационное и предметно-практическое, виды, методы и формы; разработаны соответствующие структурно-логические и структурно-классификационные схемы.
   При диагностировании уровня подготовки целесообразно представить процессы изучения учебных дисциплин в виде технологических цепей взаимозависимости их внутренних структурных компонентов или звеньев: целевого, мотивационного, содержательного и звена диагностирования. Установлено, что технологические цепи процессов изучения учебных дисциплин характеризуются величинами, определяемыми в основном по результатам диагностики: количеством учебного материала и качеством его усвоения курсантами, а также передаточным отношением технологической цепи обучения, когнитивной (учебно-познавательной) мощностью изучения определенного объёма учебного материала. Количество учебного материала определяется в зависимости от количества учебных элементов, выделение которых стандартизовано нормативами, с учетом уровня их сложности, а качество усвоения материала устанавливается по совокупности показателей – структурных коэффициентов плотности диагностирования, глубины, широты и системности знаний и умений. Таксономия уровней сложности (сформированности знания в отношении содержания учебных элементов) представлена в виде шести уровней: знакомство, репродукция, аналитическо-репродуктивный, аналитическо-эвристический, синтетично-эвристический (поисковый) и творческий.
   Подтверждено результатами эксперимента, что при введении структурно-ассоциативного метода качество усвоения курсантами учебного материала повышается в среднем на 8–20%, в зависимости от конкретных педагогических условий его применения. Структурно-ассоциативный метод вводится на основе взаимосвязи уплотняющих методов изложения учебного материала и компактных (тестовых) способов диагностики с целью уменьшения потерь когнитивной мощности и реализации стимулирующей и корригирующей функций диагностирующего контроля. Разработаны структурированные уплотняющие конспекты и тесты объективного контроля.
   Основным показателем эффективности педагогических условий диагностирования принят уровень качества учебной подготовки курсантов, который оценивается абсолютным показателем – количеством усвоенных курсантами учебных элементов и качественными показателями - структурными коэффициентами плотности диагностирования, глубины, широты и системности знаний и умений. Дополнительными показателями приняты оценка курсантами условий тестирования и влияние результатов систематического тестирования при различных условиях на уровень творческой активности курсантов (репродуктивный, эвристический, творческий). Разработаны и экспериментально апробированы методические рекомендации по конструированию, анализу и применению тестов и методика реализации педагогических условий диагностирования уровня подготовки военных специалистов. Анализ результатов экспериментальной работы показал, что у большинства курсантов экспериментальных взводов по сравнению с контрольными взводами повысились качественные показатели учебной подготовки и творческой активности при реализации установленных педагогических условий, что подтверждает эффективность предложенных методик.
   Ключевые слова: диагностирование уровня подготовки, тесты объективного контроля, надежность, валидность, структурный коэффициент плотности диагностирования, учебный элемент содержательного модуля, уровень сформированности знаний, система государственных стандартов высшего военного образования. 

Volovnyk V.E. Pedagogical conditions of diagnosis of military specialist's preparation level. – Manuscript.

Dissertation for competition for scientific degree of candidate of pedagogical sciences in specialty 13.00.04 – Theory and method of professional education. – Southern Ukrainian State Pedagogical University (Odessa) in the name of K.D.Ushinsky, Odessa, 2002.

   The dissertation is dedicated to problems of pedagogical diagnosis of educational-professional preparedness of military specialists in conditions of state standardization of high military education. The essence and content of preparedness level diagnosis are defined; the structure of diagnostic control system is improved. Pedagogical conditions, the realization of which provides increase in results of preparation of officer staff, are detected. The build-up of State Standards of High Military Education (SSHME) system on the basis of dynamical principle incorporating correction of components of SSHME is proven theoretically. The structure-associated method of learning is validated, which is implemented on the basis of interrelation between consolidating methods of teaching and compact means of diagnosis - i.e. tests with the goal of realization of stimulation and correction functions of diagnostic control. The main characteristic of effect of implementation of pedagogical conditions of diagnosis in learning process is established as the level of educational preparedness of cadets, which is estimated by number of learning elements reproduced by cadets as well as qualitative attributes – i.e. the structured indexes of profundity, scope and systematization of knowledge and skills. The effect of systematical testing control in various conditions on the level of creative activity of cadets is determined. The methods of providing of pedagogical conditions of diagnosis of military specialist's preparedness level as well as constructing, analyzing and use of tests of objective control are developed and experimentally approved.
   Keywords: diagnosis of preparedness level, tests of objective control, reliability, validity, structured index of compactness of diagnosis, learning element of context module, level of organization of knowledge, state standards of high military education.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Педагогічні умови діагностування рівня підготовки військових фахівців

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net