Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників

Анотації 

Якубовська Л.П. Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 – військова педагогіка та психологія. Національна академія Прикордонних військ України імені Б.Хмельницького, м.Хмельницький, 2002.

   Дисертація присвячена обґрунтуванню педагогічних умов ефективного використання навально-рольових ігор у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до іншомовного спілкування в професійній діяльності. На основі теоретичного та дослідно-експериментального вивчення проблеми визначено структуру організaції навчально-iгpoвoї діяльності курсантів в процесі навчання їх іноземної мови, розроблено типологію навчально-рольових ігор професійної спрямованості (тренувальні, ситуативні, професійно-діяльнісні, змагально-інструментальні), обґрунтовано педагогічні умови їх ефективного використання в процесі вивчення курсантами іноземної мови.
   Розкриті специфічні особливості процесу навчання, в якому реалізується імітаційно-ігровий підхід, визначені основні етапи підготовки та проведення навчально-рольових ігор, розкрито їх багатофункціональний характер, вплив на мотивацію навчальної діяльності курсантів, їх пізнавальну активність і успішність засвоєння іноземної мови.
   Ключові слова: навчально-рольова гра, іншомовне професійне спілкування, пізнавальна активність, педагогічні умови, мотивація навчальної діяльності.

Якубовская Л.П. Использование учебно-ролевых игр профессиональной направленности в процессе обучения курсантов иностранному языку. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 20.02.02 – военная педагогика и психология. Национальная академия Пограничных войск Украины им. Б. Хмельницкого, г. Хмельницкий, 2002.

   Диссертация посвящена обоснованию педагогических условий эффективного использования учебно-ролевых игр в подготовке будущих офицеров-пограничников к иноязычному общению в профессиональной деятельности. На основе теоретического и экспериментального изучения проблемы определена структурная модель организации учебно-игровой деятельности курсантов на занятиях по иностранному языку, разработана типология учебно-ролевых игр профессиональной направленности (тренировочные, ситуативные, профессионально-деятельностные, инструментально-соревновательные), обоснованы педагогические условия их эффективного использования в процессе обучения курсантов иностранному языку.
   Раскрыты специфические особенности процесса обучения, в котором реализуется имитационно-игровой подход, определены основные этапы подготовки и проведения учебно-ролевых игр, раскрыт их многофункциональный характер, влияние на мотивацию учебной деятельности курсантов, их познавательную активность и эффективность овладения иностранным языком.
   Ключевые слова: учебно-ролевая игра, педагогические условия, иноязычное общение, познавательная активность, мотивация учебной деятельности.

L.P.Yakubovs’ka . The usage of professionally oriented role-plays in the process of teaching cadets the foreign language. – Manuscript.

This thesis is for obtaining a scientific degree of the Candidate of Pedagogical Sciences on the specialty 20.02.02.-Military Pedagogy and Psychology – The National Academy of the Border Guard Troops of Ukraine named after Bohdan Khmelnitsky, 2002.

   This thesis is dedicated to giving the grounds of usage the professionally oriented role-plays in the process of teaching cadets the foreign language. It contains the results of the experimental research of the efficiency of usage the system of professionally oriented role-plays.
   Analysis of pedagogical literature showed that a role-play is one of the active methods of foreign language teaching and also an efficient method of military specialist’s professional training. A professionally oriented role-play is determined as an open form of cooperative, creative and problem-solving activity based on topical situation of professional orientation.
   The conducted research gives an opportunity to point out the main functions of the role-play as the method of teaching: informative, educative, communicative, motivating, developing, training, reflexively evaluating and control-psychotherapeutic.
   The author finds out that the organizational structure of cognitive role-play activity includes: subject, - that is professional topical situation; teacher’s activity as for selection of teaching material, giving tasks and execution the control of cadet’s role-play cognitive activity; cadets activity as for performing their roles, observing rules and fulfilling functions in the game, play field (model of the surrounding).
   After analysis of existing classifications of educational games the author suggests the following classification which includes four types of games: 1) training games and playing etudes 2) situational role-plays 3) professional activity role-plays 4) applied competitive games. This classification is based on such criteria as content relevance of the game, teaching phase, learning strategy, motivation for study, cognitive interest, topical situation relevance to the professional activity content, problematic approach, intellectual difficulty in taking decisions, visual aids, play field, relations variety between types of games, teacher’s and cadet’s interaction in the process of individual, group and collective work form combination.
   All types of games are united into a system and each type, as a system element, includes five components: aim, subject, play field, cadet’s activity (their roles in game), established rules.
   The author recommends using the first type of game according to reproductive strategy of foreign language teaching. This type is considered to be an effective training device for developing language skills and is a good preparation for further types of game.
   Role-plays of the second and third types should be employed according to productive and creative strategy. The communicative function of these role-play types is completely realized. The scenario of these role-plays includes professional communicative problematic situations, which are to be solved.
   The role-plays of the fourth type are employed according to the creative strategy of foreign language teaching. They are competitive by their nature and require cadets` initiative and educationally evaluating relations. Games of this type create favorable psychological atmosphere and develop cadet’s imagination and creative activity.
   The efficiency of the role-play implementation in the process of teaching cadets the foreign language is determined by the combination of the following pedagogical conditions: successive conduction of different type role-plays, with regard to the level of communicative proficiency, teaching phase and strategy; role-play modeling of subject-social context of professional activity; teacher’s orientation on cadet’s communicative interaction and arranging special cooperation which is based on dialogue form of interactions; arrangement of psychologically favorable microclimate, creative atmosphere and improvisation; emotional contact with cadets; optimal correlation of two sides of teaching role-play activity - role-play itself, and didactic one; provision of the problematic subject of situation modeling and the process of its deployment in role-play activity.
   In order to observe the efficiency of experimental role-play system the author established three main indexes. They are: level of cadet’s cognitive activity, motivation structure of cadet’s educational activity including their emotional attitude to English as an academic subject and cadet’s knowledge of the subject.
   Experimental testing of the role - play usage efficiency gives grounds for stating that the usage of professionally oriented role-plays in the process of teaching cadets the foreign language improves the development of cadet’s cognitive activity, formation of cognitive and professional motivation for study, intensification of professional orientation, and also successful mastering the foreign language. The conducted pedagogical experiment has proved theoretical base and practical value of the worked-out game complex which can become one of the reserves of military expert proficiency improvement.
   Key words: role-play, pedagogical conditions, cognitive activity, foreign language communication, studying activity motivation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання  іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net