Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних сил України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних сил України

Анотації 

Ягупов В.В. Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних сил України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2002.

   У дослідженні обґрунтовуються загальні теоретико-методологічні та методичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних сил України, визначається його концептуальна основа, з’ясовується сучасний стан військового навчання, визначаються основні проблеми й тенденції. Виявляється сучасний зміст поняття “військово-дидактичний процес” і на основі сучасних гуманістичних концепцій навчання теоретично обґрунтовується його особистісно орієнтована модель, що системно досліджується у структурному, динамічному і функціональному аспектах. В основі функціонування й розвитку такої моделі передбачається гуманістична парадигма військового навчання, основною ідеєю якої має бути суб’єктність військовослужбовця у військово-навчальному процесі.
   Ключові слова: військове навчання, військово-дидактичний процес, особистісно орієнтована модель військово-дидактичного процесу, особистісний фактор.

Ягупов В.В. Общедидактические основы обучения военнослужащих срочной службы Вооружённых сил Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Институт педагогики и психологии профессионального образования АПН Украины, Киев, 2002.

   В диссертации обосновываются общие теоретико-методологические основы обучения военнослужащих Вооружённых сил Украины, определяются его концептуальная основа, современное состояние воинского обучения, основные проблемы и тенденции. Даётся определение содержания понятия “военно-дидактический процесс” и на основе современных гуманистических концепций обучения теоретически обосновывается его личностно ориентированная модель, которая системно исследуется в структурном, динамическом и функциональном аспектах. В основе функционирования и развития такой модели предусматривается гуманистическая парадигма военного обучения, основной идеей которой должна быть субъектность военнослужащего в военно-дидактическом процессе.
   Ключевые слова: военное обучение, военно-дидактический процесс, личностно ориентированная модель военно-дидактического процесса, личностный фактор.

Yagupov Vasil V. The general didactic Principles of the Training of the Urgent Service military men of the Ukraine’s Army. – Manuscript.

The thesis as a manuscript is submitted to the degree of Doctor of Pedagogical Sciences. Specialties 13.00.04. – Theory and Methods of Professional Education. – The Institute of Pedagogics and Psychology of Professional Education of the Academy of Pedagogic Sciences of Ukraine, Kiev, 2002.

   Through the thesis research, general methodological principles of the training of Urgent Service military men of the Ukrainian Army are substantiated; the training is considered as an active purposeful subject-to-subject process of relationships between the servicemen and military teachers which are mutually beneficial and directed to passing on military experience and mastering it by the Urgent Servicemen as students, to forming fighting skills, inculcating habits of self-education, contributing to applying their potential abilities in military professional activities and civil life.
   The modern training conditions of the Ukraine’s Army Urgent Servicemen are defined, basic problems and tendencies are described. The major unsolved training problems of the Ukraine’s Army Urgent Servicemen under modern conditions are the following: bad financing of a military didactic process, and as a result – its insufficient material and technical maintenance; lack of the humanitarian aspect of the military professional education; bad substantiation of technologies of modern didactic concepts introduction to the practice of the Ukraine’s Army Urgent Servicemen training; humanization, humanitarization and democratization of the military didactic process; structural organization of the military didactic process; lack of an adequate educational information data base for the modern situation of the military professional education.
   The basic negative tendencies of the Urgent Servicemen training are the following: society’s indifference towards military service problems, and as a result – towards the education of the Urgent Servicemen in the Ukraine’s Army; lag of the Ukraine’s Army Urgent Servicemen training behind modern world educational tendencies; bad pedagogic substantiation of the Urgent Servicemen education for the military professional activities; lack of a person-oriented military didactic process; lack of the modern technologies and concepts of the Ukraine’s Army Urgent Servicemen training, and a policy of dictation in the military didactic process of pedagogics.
   The new meaning of the pedagogic concept “the military didactic process” is defined, and on the basis of modern humanitarian concepts of education under the conditions of new national educational system formation, its person-oriented model is theoretically substantiated as an organic unity of its all components (purpose, stimulation and motivation, meaning, process, control and regulation, estimation of results, and subject-to-subject relationships) that is investigated regarding a structural and functional aspect.
   The basic system-creating elements of this model which ensure its effective functioning, that are a purpose, motives and motivation, a military teacher and an Urgent serviceman as a student, meaning, methods, forms and ways of training, and a result are shown. It is stressed that the central characters of this model are the military teacher and the Urgent serviceman who should necessarily have subject-to-subject relationships. These relationships are principal for the direction, formation and development of the Urgent serviceman’s personality in the Ukrainian Army.
   The formation of such model functioning and development is assumed to be a humanitarian paradigm of the military education, the main idea of which must contain the subject-to-subject relationships in the military training process, providing serviceman with conditions for his full self-realization and display of his individuality in training and the military professional activities. The person-oriented aspect of the effective functioning of this model and the basic conditions of subject-to-subject relationships formation in the human military didactic process are defined.
   Laws, rules, and contradictions of the servicemen training, and classification of the didactic principles, methods and forms of Urgent servicemen training are improved.
   The possibilities of applying the scientific methodical recommendations of the research to courses “Principles of Psychology and Pedagogics”, “The Theory of Military Men Training”, “Military Training and Education”, “Psychological, Pedagogic and Social Problems of Educational Work”, “Organization of Educational Work” at higher military educational institutions of Ukraine for the education of reserve and active service officers are theoretically substantiated.
   Key words: military education, military didactic process, person-oriented model of the military didactic process, personality factor.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних сил України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net