Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Проблеми нагляду військового прокурора за розслідуванням злочинів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми нагляду військового прокурора за розслідуванням злочинів

Анотації 

Зархін О.О. Проблеми нагляду військового прокурора за розслідуванням злочинів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків. – 2002.

   Дисертація присвячена вивченню актуальних теоретичних і практичних проблем організаційної та правової діяльності військового прокурора по нагляду за дотриманням слідчими військової прокуратури і військовими органами дізнання вимог закону, прав і свобод громадян при провадженні дізнання й досудового слідства у Збройних Силах України й інших військових формуваннях. Визначено місце прокуратури України в системі органів державної влади і правове положення військової прокуратури. Проаналізовано систему правових норм, що визначають повноваження військового прокурора при здійсненні нагляду за розслідуванням злочинів. Розглянуто організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України й інших військових формуваннях. Досліджено особливості організаційного та правового положення слідчого військової прокуратури. Виявлено специфічні особливості організації слідчої роботи у військовій прокуратурі і шляхи її оптимізації. Розроблено методику перевірки військовим прокурором виконання законів органами дізнання і досудового слідства.
   У дисертації сформульовані пропозиції по подальшому удосконаленню чинного законодавства, що стосуються оптимізації нагляду військової прокуратури за дотриманням законів при розслідуванні злочинів, а також реорганізації військових органів дізнання з метою підвищення якості їхньої діяльності.
   Ключові слова: військові органи дізнання, військова прокуратура, прокурорський нагляд, військова служба правопорядку у Збройних Силах України.

Зархин А.А. Проблемы надзора военного прокурора за расследованием преступлений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков. – 2002.

   Диссертация посвящена изучению актуальных теоретических и практических проблем организационной и правовой деятельности военного прокурора по надзору за соблюдением следователями военной прокуратуры и военными органами дознания требований закона, прав и свобод граждан при осуществлении дознания и досудебного следствия в Вооруженных Силах Украины и иных воинских формированиях. Определено место прокуратуры Украины в системе органов государственной власти и правовое положение военной прокуратуры. Проанализирована система правовых норм, определяющих полномочия военного прокурора при осуществлении надзора за расследованием преступлений. Рассмотрены формы надзора и особенности полномочий военного прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законов органами дознания и досудебного следствия в Вооруженных Силах Украины и иных воинских формированиях. Рассмотрены организационные и правовые проблемы проведения дознания в Вооруженных Силах Украины и иных воинских формированиях. Исследованы особенности организационного и правового положения следователя военной прокуратуры. Выявлены специфические особенности организации следственной работы в военной прокуратуре и пути ее оптимизации. Разработана методика проверки военным прокурором исполнения законов органами дознания и досудебного следствия.
   В работе подчеркивается, что деятельность военного прокурора по надзору за соблюдением законов органами дознания и досудебного следствия имеет важное значение для правильной и эффективной борьбы с преступностью, уровень которой в Вооруженных Силах Украины остается высоким, несмотря на кажущееся снижение цифровых показателей. Особенности организации Вооруженных Сил Украины и иных воинских формирований, правового регулирования их деятельности, особые требования, предъявляемые к дисциплине, соблюдению требований воинских Уставов и т.д., обусловливают и специфику деятельности военной прокуратуры. Это в свою очередь вызывает необходимость изучения форм осуществления надзора за соблюдением уголовно-процессуального законодательства органами досудебного следствия и дознания в воинских формированиях и применения специальных методик.
   Сформулированы соответствующие предложения по дальнейшему усовершенствованию действующего законодательства, касающиеся оптимизации надзора военной прокуратуры за соблюдением законов при расследовании преступлений в Вооруженных Силах Украины и других воинских формирований, а также реорганизации военных органов дознания с целью повышения качества их деятельности.
   Ключевые слова: военные органы дознания, военная прокуратура, прокурорский надзор, военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Zarkhin A.A. Problems of the Military Public Prosecutor's Supervision Under Criminal Investigation Process. Manuscript.

Candidate of Jurisprudence Dissertation on a specialty 12.00.10 – Court; Public Prosecution; Bar. Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine. - Kharkiv. - 2002.

   The dissertation is devoted to studying of actual theoretical and practical problems of organizational activity of the Military Public Prosecutor under supervision of the investigation actions of inspectors of the Military Office of Public Prosecutor and military bodies of inquiry in respect of requirements of the law, rights and freedoms of citizens in Armed Forces and other armed units of Ukraine. Is determined the place of Office of Public Prosecutor of Ukraine in system of bodies of the government and legal status of Military Office of Public Prosecutor. Is analyzed a system of rules of law which define the scope of powers of the Military Public Prosecutor at feasible supervision under investigation of crimes. Are considered some organizational problems of the inquiry process in Armed Forces and other military formations of Ukraine. It were investigated also some features of organizational and legal status of the Inspector of Military Office of Public Prosecutor, and made corresponding optimization proposals. Is developed the technique of checking by the Military Public Prosecutor the performance of laws by bodies of inquiry and pre-court investigations. Are formulated proposals concerning further improvement of the current legislation with aim of optimization of supervision made by Military Office of Public Prosecutor under observance of laws at investigation of crimes, and also reorganization of Military Bodies of Inquiry with the purpose of improvement of their activity.
   Key words: Military Bodies of Inquiry, Military Office of Public Prosecutor, Prosecutor's supervision, Military Service of Legal Order in Armed Forces of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми нагляду військового прокурора за розслідуванням злочинів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net