Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Система підготовки організаторів виховної роботи з військовослужбовцями в умовах університетської освіти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Система підготовки організаторів виховної роботи з військовослужбовцями в умовах університетської освіти

Анотації 

Автушенко О.С. Система підготовки організаторів виховної роботи з військовослужбовцями в умовах університетської освіти. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. - Інститут вищої освіти АПН України, Київ, 2003.

   У дисертації досліджено процес підготовки організаторів виховної роботи первинної ланки з військовослужбовцями, визначено основні проблеми і тенденції їх підготовки в умовах реформування й розвитку Збройних сил України.
   Проаналізовано стан підготовленості організаторів виховної роботи, обґрунтовано та запропоновано оновлену, суттєво змінену систему підготовки організаторів виховної роботи первинної ланки в умовах цивільної університетської освіти на основі конструювання передового педагогічного досвіду.
   Автором дається обґрунтування основних компонентів цієї системи (цільового, мотиваційного, змістового, процесуального, контрольно-регулюючого, результативного і суб’єкт-суб’єктного) в умовах поєднання цивільної та військової освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та визначаються основні педагогічні умови оптимального її функціонування.
   Ключові слова: система, особистісний підхід, система підготовки організаторів виховної роботи, особистість військового вихователя, передовий педагогічний досвід.

Автушенко А.С. Система подготовки организаторов воспитательной роботы с военнослужащими в условиях университетского образования. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 - теория и методика профессионального образования. - Институт высшего образования АПН Украины, Киев, 2003.

   В диссертации комплексно исследовано процесс подготовки организаторов воспитательной роботы первичного звена, определены основные проблемы и тенденции их обучения в условиях реформирования и развития Вооруженных сил Украины. Теоретически обоснована и практически внедрена система подготовки организаторов воспитательной работы с военнослужащими по специальностям “Психология” и “Политология” в условиях гражданского университетского образования. В основе системы лежит гуманистическая парадигма военного образования, которая имеет национальную и профессиональную направленность, что свидетельствует о неотъемлемости системы военного образования от национальной почвы, а также ориентации на формирования творческой личности специалиста воспитательных структур в ВВУЗ.
   В диссертационном исследовании дается обоснование основных компонентов этой системы, а именно: целевого, мотивационного, содержательного, процессуального, контрольно-регулирующего, результативного и субъект-субъектного, основным из которых является субъект-субъектный.
   В исследовании обосновано, что при оптимальной интеграции гражданского и военного образования в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, можно добиться высокого уровня подготовки организаторов воспитательной роботы для Вооруженных сил Украины при минимальных материальных затратах на подготовку специалистов данного профиля. Предложенная система является наиболее приемлемой, целесообразной и оптимальной в условиях постоянного сокращения личного состава Вооруженных сил Украины и бюджетных средств на содержание армии.
   Автором определены такие основные педагогические условия оптимального функционирования системы подготовки организаторов воспитательной роботы с военнослужащими:
   - четкое соблюдение гуманистической парадигмы их подготовки, основной идеей которой является субъектность будущих организаторов воспитательной работы в педагогическом процессе, предоставление им условий для полной самореализации и самоактуализации в учебно-познавательной и будущей военно-профессиональной деятельности;
   - обеспечение единства теоретической и практической подготовки организаторов воспитательной роботы;
   - поддержание между научно-педагогическим и командным составом, а также курсантами творческого субъект-субъектного взаимодействия;
   - функционирование Киевского национального университета имени Тараса Шевченко как научного, методического и учебного комплекса;
   - четкое соблюдение принципов, методов и форм подготовки специалистов в высшем учебном заведении;
   - оптимальное объединение методов обучения в высшей школе с современными активными методами обучения;
   - творческое привлечение курсантов к научно-исследовательской деятельности.
   В учебный процесс Киевского национального университета имени Тараса Шевченко нами был внедрен передовой педагогический опыт по подготовке военных воспитателей, сконструированный на основе современных педагогических концепций, новых результатов педагогических исследований, путем творческого объединения гражданского и военного образования. Фундаментальные, профессионально-ориентировочные, гуманитарные и социально-экономические учебные дисциплины будущие организаторы воспитательной работы изучают на базовых факультетах Киевского национального университета имени Тараса Шевченко вместе со студентами психологических и политологических специальностей, а общевойсковые, военно-специальные, тактические и тактико-специальные дисциплины – в Военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Основу и сущность передового педагогического опыта составляет специально “выращенный” опыт на основе гуманистической парадигмы военного образования и новых результатов педагогических исследований в мировой и отечественной педагогической науке.
   Ключевые слова: система, личностный подход, система подготовки организаторов воспитательной роботы, личность военного воспитателя, передовой педагогический опыт.

Avtushenko A.S. The system of the training of educational work organizers with serving soldier under the conditions of the university education. – Manuscript.

The competition for a candidate’s dissertation of pedagogical sciences by speciality 13.00.04. – Theory and Methods of Professional Education. – The Institute of Higher Education of the Academy of Pedagogic Sciences of Ukraine, Kiev, 2003.

   In the dissertation the process of the training of initial link educational work organizers with serving soldier were defined, the principal problems and tendencies of their training under the conditions of reform policy and development of the Armed Forces of Ukraine.
   It was analyzed the condition of the preparation of educational work organizers, grounded and proposed the renewed system of the training of initial link educational work organizers under the conditions of the civil university education on the basis of the advanced of pedagogic experience.
   The author deals with ground of the basic system components (having a special purpose, the motivational, the content, the processional, the control-regulation and subject-subjectal) under the conditions of the combination of civil and military education in the Taras Shevtchenko Kyiv National University and the basic pedagogical conditions of it optimal functioning are formed.
   Key words: system, the personally approach, the system of the training of educational work organizers, the military teacher’s personality, the advanced of pedagogic experience.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Система підготовки організаторів виховної роботи з військовослужбовцями в умовах університетської освіти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net