Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Формування правосвідомості особистості військовослужбовців-прикордонників України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування правосвідомості особистості військовослужбовців-прикордонників України

Анотації 

Царенко В. І. Формування правосвідомості особистості військовослужбовців-прикордонників України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2003.

   У дисертації здійснено комплексне дослідження питань сутності, структури і функцій правосвідомості на прикладі військовослужбовців Прикордонних військ України.
   Автором визначено рівень правосвідомості військовослужбовців строкової служби Прикордонних військ України та військовослужбовців за контрактом, запропоновано визначення правосвідомості військовослужбовця-прикордонника та науково обгрунтовані теоретичні положення моделі правосвідомості військовослужбовця Прикордонних військ України.
   Визначено правове виховання цієї категорії військовослужбовців, його мету, завдання. Здійснено аналіз засобів, форм і методів правового виховання військовослужбовців-прикордонників.
   Запропоновано доповнення до Статуту Прикордонних військ з охорони державного кордону України та запропоновано практичні рекомендації щодо покращення правового виховання військовослужбовців-прикордонників України.
   Ключові слова: правова свідомість, функції правосвідомості, модель правової свідомості, правове виховання.

Царенко В. И. Формирование правосознания личности военнослужащих-пограничников Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. - Теория и история государства и права; история политических и правовых учений. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2003.

   Диссертация посвящена вопросам правового сознания личности на примере военнослужащих Пограничных войск Украины.
   В условиях построения демократического правового государства в Украине, реформирования Пограничных войск Украины в правоохранительный орган – Государственную Пограничную Службу, в связи с изменением военно-политической обстановки на государственной границе Украины, значительно возрастает роль правового сознания в регулировании поведения этой категории военнослужащих.
   На основе изучения существующих концепций правосознания, исследования особенностей прохождения военной службы военнослужащими Пограничных войск Украины, автор выделяет признаки и определяет правосознание личности военнослужащего ПВУ как продукт исторического развития, форму общего сознания личности, представляющее собой оценочное отражение правовой действительности связанной со спецификой его деятельности на основе психических, интеллектуальных, эмоциональных и волевых процессов и состояний, которое обогащается вследствие свободного взаимодействия с другими формами сознания и осуществляет регулирующее воздействие на поведение лица во время прохождения военной службы в Пограничных войсках Украины и обуславливает надлежащее исполнение им обязанностей по охране государственной границы Украины.
   Для определения ценности правосознания в регулировании деятельности военнослужащего Пограничных войск Украины его правосознание автор рассматривает как систему получения и обработки правовой информации и правовых знаний с целью формирования у него правомерного поведения. В этой связи рассмотрены внутренние и внешние функции правосознания личности военнослужащего-пограничника.
   Рассмотрена структура правосознания личности на примере военнослужащих Пограничных войск Украины и научно обоснованы ее теоретические составляющие. Исходя из этого предложена модель правосознания личности военнослужащего ПВУ.
   Определение уровня правосознания военнослужащих срочной службы и военнослужащих по контракту ПВУ побудило автора сделать вывод о необходимости повышения правосознания этой категории пограничников.
   Правовое воспитание как вид педагогической деятельности, направленной на формирование правового сознания определено автором как целенаправленная, организованная, систематическая деятельность Управления воспитательной работы Госкомитета и штаба Пограничных войск Украины, командиров (начальников), их заместителей по воспитательной работе с целью формирования правосознания военнослужащих ПВУ. Определены конечные, промежуточные цели правового воспитания пограничников и его задачи. Рассмотрены формы, методы и средства правового воспитания военнослужащих ПВУ. Теоретически обосновано преобладание правовой пропаганды в воспитательной работе в ПВУ.
   Разработаны дополнения к разделу “Воспитательная работа” Устава Пограничных войск Украины по охране государственной границы (Часть II. Пограничная застава). Предложены практические рекомендации для улучшения правовоспитательного процесса в ПВУ.
   Ключевые слова: правосознание личности военнослужащего, функции правосознания, модель правового сознания, правовое воспитание.

Tsarenko V. I. active duty military men’s sense of justice forming in the Border Guard Troops of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Legal Sciences on speciality : 12.00.01 – Theory and History of State and Law ; History of Political and Legal Studies. – Kyiv National University named after Taras Shevchenko. Kyiv, 2003.

   Complex investigation of the essence, structure and functions of the active duty military men’s sense of justice in the Border Guard Troops of Ukraine has been put into practice in this thesis. The level of the active duty military men’s sense of justice in the Border Guard Troops of Ukraine has been defined by the author. He offered the definition of personality’s sense of justice and the model of the active duty military men’s sense of justice in the Border Guard Troops of Ukraine.
   Legal education of this category of military men, its goal and tasks have been defined. The analysis of legal education measures, forms and methods has been accomplished.
   Some ammendments to the Border Guard Troops regulations as to the Ukrainian border protection has been offered.
   Key words: individual sense of justice, sense of justice functions, sense of justice model, legal education.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування правосвідомості особистості військовослужбовців-прикордонників України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net