Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів

Анотації 

Діденко О. В. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”. – Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню питань професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів. Проведений психолого-педагогічний аналіз проблеми, уточнено сутність та структуру професійного самовдосконалення, визначено його критерії, показники та рівні.
   Виявлено та науково обґрунтовано педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів. Автором розроблено, обґрунтовано та експериментально перевірено методику активізації професійного самовдосконалення курсантів. Розроблено методичні рекомендації щодо активізації професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів для викладачів вищих військових навчальних закладів і командирів навчальних підрозділів. Отримані в дослідженні результати можуть бути використані з метою вдосконалення фахової підготовки майбутніх офіцерів, формування у них потреби у професійному самовдосконаленню.
   Ключові слова: активізація, професійне самовдосконалення, педагогічні умови, критерії, показники та рівні професійного самовдосконалення, майбутні офіцери.

Диденко О. В. Педагогические условия профессионального самоусовершенствования будущих офицеров. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – “Теория и методика профессионального образования”. – Национальная академия Государственной пограничной службы им. Богдана Хмельницкого, г. Хмельницкий, 2003.

   В диссертационной работе раскрыты сущность и роль профессионального самоусовершенствования будущих офицеров. Проведён психолого-педагогический анализ проблемы, обоснованы основные педагогические условия активизации профессионального самоусовершенствования будущих офицеров.
   На основании анализа научных источников определены основные структурные компоненты профессионального самоусовершенствования будущих офицеров: сочетание взаимосвязанных и взаимозависимых процессов – профессионального самовоспитания (воспитание в себе качеств организатора служебной деятельности) и профессионального самообразования.
   Обоснованы критерии профессионального самоусовершенствования будущих офицеров: содержательно-мотивационный, организационно-деятельностный, психотехнический. Определены основные показатели профессионального самоусовершенствования будущих офицеров. Установлено, что профессиональное самоусовершенствование будущих офицеров может проявляться на разных уровнях: очень низком, низком, среднем, высоком, очень высоком.
   Определены основные противоречия профессионального самоусовершенствования будущих офицеров: между требованиями профессии к личности и уровнем понимания этих требований курсантами; между уровнем адекватности представлений о профессии во время обучения в высшем военном учебном заведении и реальным содержанием и условиями профессиональной деятельности; между потребностью в активизации профессионального самоусовершенствования и недостатком соответствующих социально-психологических условий для этого; между потребностью в педагогической помощи для профессионального самоусовершенствования курсантов и недостатком её со стороны преподавателей и офицеров.
   Установлено, что на процесс и на результат профессионального самоусовершенствования влияют объективные и субъективные факторы. Их знание позволяет влиять на профессиональное самоусовершенствование будущих офицеров.
   Выявлены и научно обоснованы педагогические условия профессионального самоусовершенствования будущих офицеров: развитие мотивации курсантов относительно профессионального самоусовершенствования и её соответствие реальным требованиям будущей профессиональной деятельности офицера; формирование социально-психологической среды, благоприятной для профессионального самоусовершенствования; педагогическое руководство профессиональным самоусовершенствованием курсантов с учётом их индивидуально-психологических особенностей.
   Разработана программа социально-психологического тренинга личностного роста для курсантов-первокурсников.
   Обоснованная и экспериментально апробированная авторская методика активизации профессионального самоусовершенствования будущих офицеров позволяет повысить эффективность этого процесса в период обучения курсантов.
   Разработаны методические рекомендации по активизации профессионального самоусовершенствования будущих офицеров для преподавателей высших военных учебных заведений и командиров учебных подразделений.
   Основные результаты исследования использованы в учебно-воспитательном процессе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины.
   Ключевые слова: активизация, профессиональное самоусовершенствование, педагогические условия, критерии, показатели и уровни профессионального самоусовершенствования, будущие офицеры.

Didenko O. V. Pedagogical Conditions of Future Officers Professional Self-improvement. – Manuscript.

Thesis is for obtaining a scientific degree of a candidate of pedagogical sciences on speciality 13.00.04 – “Theory and Methodology of Professional Education”. – National Academy of Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, Khmelnytskyi, 2003.

   Dissertation is devoted to the research of future officer’s professional self-improvement problem. Psychologo-pedagogical analysis of the problem was conducted, the essence and structure of future officer’s professional self-improvement was specified, indexes and levels of the mentioned process were defined.
   Pedagogical conditions of future officer’s professional self-improvement were found out and stipulated. The author worked out a methodology of future officer’s professional self-improvement activization. The obtained results can be implemented for the goal of future officer’s professional training improvement and for the formation of a need in the professional self-improvement.
   Key words: activization, professional self-improvement, pedagogical conditions, criteria, indexes and levels of professional self-improvement, future officers.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net