Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Організаційно-правові засади діяльності військового формування Січових Стрільців у визвольних змаганнях в Україні 1917–1920 років
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові засади діяльності військового формування Січових Стрільців у визвольних змаганнях в Україні 1917–1920 років

Анотації 

Довбня В.А. Організаційно-правові засади діяльності військового формування Січових Стрільців у визвольних змаганнях в Україні 1917– 1920 років. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2003.

   У дисертаційній роботі досліджено політико-правові підходи національних урядів України періоду визвольних змагань 1917–1920 років до проблеми створення української армії та розробки національного військового законодавства; на підставі архівних документів і матеріалів, наукової та мемуарної літератури висвітлено історію створення, розглянуто питання організації та правові засади діяльності військового формування Січових Стрільців за період його перебування у складі армій Української Народної Республіки (доби Центральної Ради та Директорії) і Української Держави (доби Гетьманату), показано його роль у забезпеченні охорони надбань української революції від зовнішніх посягань; проаналізовано нормативно-правові акти українських урядів та їх військових відомств, що регламентували організацію і діяльність Збройних Сил України доби визвольних змагань на різних етапах державотворення і військового будівництва, а також розпорядчі документи військового формування Січових Стрільців, показано відмінності організаційно-правового забезпечення діяльності цього військового формування порівняно з нормами тогочасного законодавства.
   Ключові слова: визвольні змагання, національні збройні сили, військовий рух, військове будівництво, військове формування, військове законодавство, організаційно-правові засади, організація, діяльність, Січові Стрільці.

Довбня В.А. Организационно-правовые основы деятельности воинского формирования Сичевых Стрельцов в освободительной борьбе в Украине 1917– 1920 годов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Киев: Национальная академия внутренних дел Украины, 2003.

   В диссертационной работе исследованы политико-правовые подходы национальных правительств Украины периода освободительной борьбы 1917–1920 годов к проблеме создания украинской армии и разработки национального военного законодательства, сделан вывод об ошибочной позиции Украинской Центральной Рады, считавшей ненужным для Украины создание национальной регулярной армии, вместо которой предполагалось введение милиционной армии; показано, как активное военное движение вынудило руководство Центральной Рады заняться вопросами военного строительства; прослежен генезис нормативно-правового обеспечения функционирования Вооруженных Сил Украины в исследуемый период, рассмотрены формы, методы и средства военного строительства; на основе архивных документов и материалов, научной и мемуарной литературы освещена история создания, рассмотрены организационно-правовые основы деятельности сформированного в Киеве в ноябре–декабре 1917 года воинского формирования Сичевых Стрельцов за период его пребывания в составе армий Украинской Народной Республики (времен Центральной Рады и Директории) и Украинской Державы (времен Гетманата), показана его роль в обеспечении охраны завоеваний украинской революции от внешних посягательств, его участие в охране правопорядка; изучена динамика организации упомянутого формирования и его боевая деятельность от момента создания до прекращения существования.
   Прослежено, как формирование Сичевых Стрельцов на основании правительственных актов и документов военного ведомства неоднократно меняло название, подчиненность, структуру, численный состав (т.е. изучена его организация), получало ответственные боевые и правоохранительные задания, в том числе по охране правительственных учреждений в период Центральной Рады, по овладению столицей Украины Киевом в период антигетманского восстания, по охране правопорядка и обеспечению боевых операций во времена Директории и др. (т.е. изучена его деятельность). Сделан вывод, что формирование проявило себя как наиболее боеспособная и боеготовная воинская единица, последовательная в своей приверженности делу отстаивания суверенитета Украины, ее вооруженной защиты от внешних посягательств.
   Проанализированы нормативно-правовые акты украинских правительств и их военных ведомств, регламентировавшие организацию и деятельность Вооруженных Сил Украины периода освободительной борьбы на разных этапах государственного и военного строительства, а также распорядительные документы воинского формирования Сичевых Стрельцов, показаны отличия организационно-правового обеспечения деятельности воинского формирования Сичевых Стрельцов сравнительно с нормами законодательства того времени.
   Ключевые слова: освободительная борьба, национальные вооруженные силы, военное движение, военное строительство, военное законодательство, организационно-правовые основы, организация, деятельность, воинское формирование, Сичевые Стрельцы.

Dovbnya V.A. Organization and legal principles activity of military formation of Sichоvy Strilci in competition for liberation in Ukraine during 1917–1920. – Manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Science in Law, speciality 12.00.01 – theory and history of the state and law; history of political and law sciences. – Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2003.

   In the dissertation are investigated the political and legal approaches of national governments of Ukraine during the period of liberated competition of 1917–1920 to the problem of Ukrainian Army creation and elaboration of national military legislation; on the bases of archives documents and materials, scientific and memorial literature it reflects the history formed, considers the problem of structure and leagal priciples of the military formation activity of Sichоvy Strilci during it’s stay in armies of Ukrainian People’s Repablic (period of Central Rada and Directory) and Ukrainian State (period of Getmanat), shows it’s role in prevention achivements of Ukrainian’s revolution against external encroechments; it analises legislation acts of governments of Ukraine and normative acts of military departments in the sphere of organization and activity of the Ukrainian Armed Forces during the period of liberated competitions on different stage of the states and military creation, as well as directive documents of the military formation of Sichоvy Strilci, shows the differencies of organization and legal ensurance activity of this military formation as compared with norms of legislation at the present moment.
   Key words: struggle for liberation, nation’s armed forces, military movement, military construction, military formation, military legislation, organization and legal principles, organization, activity, Sichоvy Strilci (Sichоvy Shots).

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові засади діяльності військового формування Січових Стрільців у визвольних змаганнях в Україні 1917–1920 років

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net